SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/ 01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici 22. srpnja 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se svrha i cilj, te poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Crikvenicu, kao i za njegovu promociju.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje javnih potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- muzejske djelatnosti,

- knjižničke djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti,

- izdavačke djelatnosti,

- kulturno-umjetničkog amaterizma.

Svrha programa javnih potreba u kulturi je omogućiti redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturno umjetničkog amaterizma te udruga i programskih djelatnosti izvan ustanova u kulturi.

Cilj programa javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Crikvenice ovisno o njihovim individualnim sklonostima i željama, te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude grada kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi u 2010. godini sastoji se od:

- redovne djelatnosti ustanova u kulturi (Gradska knjižnica Crikvenica, Centar u kulturi »Dr. I. Kostrenčić«, Muzej Grada Crikvenice),

- programske djelatnosti ustanova u kulturi,

- programa kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi te

- programa kapitalnih ulaganja u kulturi (ulaganje u uređenje prostora za Muzej Grada Crikvenice, kupnja »stare« škole, nabava knjiga itd.).

U realizaciju navednih programa uključeni su djelatnici ustanova u kulturi, vanjski stručni suradnici te voditelji udruga.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu osigurana su u Proračunu Grada Crikvenice (sastavni dio Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu, Razdjel 003 Upravni odjel za javne potrebe, Glava 04 Kultura).

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Upravni odjel za javne potrebe sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu.

Upravni odjel za javne potrebe sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za javne potrebe najmanje jednom godišnje, a na zahtjev odjela i češće.

Članak 4.

Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi planirana su u proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu sredstva u iznosu od 11.026.500 kn.

Osobe zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su zamjenik Gradonačelnika zadužen za kulturu, pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe i stručni savjetnik za društvene djelatnosti.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 612-01/10-01/28

Ur. broj: 2107/01-01-10-3

Crikvenica, 23. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr