SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2010. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Javne površine - ukupni iznos od 250.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje: parka kod crkve u Jadranovu 250.000,00 kuna,

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 7.429.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u Crikvenici 3.320.000,00 kuna,

- uređenje Trga kod čitaonice 165.000,00 kuna

- projektiranje prometnica 350.000,00 kuna,

- sufinanciranje izgradnje prometnica 1.600.000,00 kuna,

- uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 950.000,00 kuna,

- uređenje prometnica 300.000,00 kuna,

- uređenje Marušićevog zajma u Crikvenici 172.000,00 kuna,

- sufinanciranje projekta šetnice Dubračina 150.000,00 kuna,

- izrada KGIS-a 105.000,00 kuna,

- ulaganje u Vinodolsku 22 282.000,00 kuna,

- izrada plana gospodarenja otpadom 35.000,00 kuna,

Javna rasvjeta - u ukupnom iznosu od 779.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- preuređenje javne rasvjete, Vinodolska ul. 589.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području Ladvić 40.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području Sopaljska 70.000,00 kuna,

- sređivanje baze podataka javne rasvjete 80.000,00 kuna.

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. Utvrđuju se u iznosu od 8.458.000,00 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3 su komunalni doprinos planiran Proračunom Grada Crikvenice za 2010. god. u iznosu od 8.450.000,00 kuna i drugi prihodi Proračuna.

III. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 5.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Odvodnja otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 1.315.000,00 kuna i to za slijedeće namjene:

- Kanalizacija Selce 1.000.000,00 kuna,

- Kanalizacija Zidarska ulica 315.000,00 kuna

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

- Vodovod Gornji kraj 150.000,00 kuna

Novi priključci - u ukupnom iznosu od 85.000,00 kuna.

Članak 6.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 5. utvrđuju se u iznosu od 1.550.000,00 kuna. Izvor financiranja za dio Programa iz čl. 5 je naknada za priključenje planirana Proračunom Grada Crikvenice u iznosu od 1.550.000,00 kn.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 55/09.

Klasa: 400-06/10-01/5

Ur. broj: 2107/01-01-10-6

Crikvenica, 22.srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=10003&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr