SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

35.

Na temelju članka 6. i 7.u svezi s člankom 19. Stavak prvi podstavak drugi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 6. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad Zamjenika načelnika Vinodolske općine koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Naknada za rad zamjenika načelnika iznosi 25% umnoška koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Osnovica za izračun naknade za rad utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, u visini 4.630,14 kuna, (»Narodne novine« broj 83/09), koja vrijedi do donošenja nove odluke o utvrđivanju osnovice.

Članak 4.

Pojedinačna rješenja o visini naknade za rad zamjenika načelnika, utvrđena ovom Odlukom donosi Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-08

Bribir, 31. svibnja 2010.

Predsjednica
Vijeća Vinodolske općine
Olga Antonić-Dukić, dr. med.,v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=677&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr