SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

32.

Na temelju članka 11. Stavak (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82,04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 4. Stavak (1) točka 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/ 08), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 6. sjednici, od 31. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o određivanju komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Članak 2.

Koncesijom se mogu steći pravo obavljanja poslova slijedećih komunalnih djelatnosti:

- Odvodnje otpadnih voda uređaja za pročišćavanje bio diska,

- Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- Cjelovito zbrinjavanje komunalnog otpada, skupljanje i odvoz komunalnog otpada (smeća),

- Odlaganje komunalnog otpada,

- Prijevoz pokojnika,

- Obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Prije početka postupka davanja koncesije Vinodolska općina će imenovati stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, Općinski načelnik u »Narodnim novinama«.

Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.

Koncesija se može dodijeliti na rok ne dulji od 30 godina.

Članak 4.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektronske pošte davatelja koncesije.

2. a) Predmet koncesije,

b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

d) Rok trajanja koncesije.

3. a) Rok za predaju ponuda,

b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane.

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje.

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Datum otpreme obavijesti.

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 5.

Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije. Stručno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Stručno povjerenstvo vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, te o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku. Na temelju zapisnika Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću Vinodolske općine prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 6.

Općinsko vijeće donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude:

- visina naknade za koncesiju,

- kvaliteta usluge,

- cijena usluge,

- funkcionalne i ekološke osobine,

- tehničko dostignuće za obavljanje koncesije,

- poslovni ugled ponuditelja koncesije,

- sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovska),

- povoljnost ponude ( tehnička i financijska),

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

U obavijesti o namjeri davanja koncesije navode se kriteriji poredani po važnosti od najvažnijeg prema manje važnom za određenu vrstu koncesije.

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1. Naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

2. Naziv ponuditelja,

3. Predmet koncesije,

4. Prioritete i opseg, te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

5. Rok trajanja koncesije,

6. Posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

7. Iznos naknade za koncesiju ili osnovicu za utvrđivanje iznosa naknade koju će koncesionar plaćati,

8. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

9. Obrazloženje za odabranog ponuditelja,

10. Uputu o pravnom lijeku,

11. Potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se izjaviti žalba.

Ugovor o koncesiji može se potpisati nakon što odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke iz članka 7. zaključuje izvršno tijelo, Općinski načelnik.

Osim obvezatnog sadržaja, a prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezatno sadrži:

1. Djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija,

2. Rok na koji se koncesija daje,

3. Visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. Cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. Prava i obveze davatelja koncesije,

6. Prava i obveze koncesionara,

7. Jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. Način prestanka koncesije,

9. Ugovorne kazne.

Članak 9.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti objavljena u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 21/02).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-05

Bribir, 31. svibnja 2010.

Predsjednica
Vijeća Vinodolske općine
Olga Antonić-Dukić, dr. med, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=677&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr