SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih
objekata, reklamnih i oglasnih predmeta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: nekretnine) za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.

Sadržaj pojma javne površine određen je Odlukom kojom se uređuje komunalni red.

Članak 2.

Privremeni objekti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. kiosk,

2. montažni objekt,

3. pokretna naprava (hladnjak, rashladna vitrina, naprava za pečenje plodina, štand, zabavni park, cirkus, lunapark i dr.)

4. ugostiteljska terasa.

Članak 3.

Reklamni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. transparent,

2. reklamna zastava,

3. reklamni naziv,

4. reklamni pano,

5. reklamni logo,

6. reklamna tenda,

7. reklamni ormarić,

8. reklamna vitrina,

9. reklamni uređaj,

10. reklamni stup,

11. reklamna ograda,

12. reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,

13. reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Oglasni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

1. oglasni pano,

2. oglasni stup,

3. oglasni ormarić.

Članak 4.

Lokacije i uvjeti za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta iz članka 2. i 3. ove Odluke uredit će se posebnim općim aktom.

Općim aktom iz stavka 1. ovog članka odredit će se i sadržaj pojmova privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta iz članka 2. i 3. ove Odluke.

II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 5.

Javne površine za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta daju se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta donosi Općinski načelnik nakon provedenog natječaja.

Članak 6.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik na vrijeme od godine dana.

Članak 7.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na oglasnim pločama i web stranici Općine Omišalj, s time da se obavijest o tome objavi u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:

1. oznaku lokacije i površinu,

2. vrstu predmeta ili privremenog objekta koji će se postaviti te djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu,

3. početni iznos zakupnine,

4. vrijeme trajanja zakupa,

5. način plaćanja zakupnine,

6. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

7. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

8. rok za podnošenje ponude na natječaj,

9. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

10. obvezu zakupnika da sukladno posebnim propisima ishodi akt na temelju kojeg se može postaviti predmet iz članka 2. i 3. ove Odluke,

11. naznaku da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,

- koji ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojoj osnovi.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u vezi zakupa.

Članak 8.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično,

2. visinu ponuđene zakupnine,

3. dokaz o uplati jamčevine,

4. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

Članak 9.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Članak 10.

Na temelju odluke Općinskog načelnika, Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu javne površine.

Ugovor o zakupu u ime Općine sklapa Općinski načelnik na rok do četiri godine.

Članak 11.

Ugovor o zakupu javne površine osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku nekretnine, privremenog objekta odnosno predmeta koji se postavlja na lokaciji,

3. rok trajanja zakupa,

4. iznos zakupnine, rok i način plaćanja,

5. otkazni rok,

6. odredbu o prestanku ugovora,

7. rok za postavljanje privremenog objekta odnosno predmeta,

8. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa nekretninu dovesti u prvobitno stanje.

Članak 12.

Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu javne površine na kojoj je postavljena ugostiteljska terasa raspiše natječaj, raniji zakupnik koji ima ugostiteljski objekt uz ugostiteljsku terasu ili u njenoj neposrednoj blizini, a koji sudjeluje u natječaju, ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu ako:

1. udovoljava svim uvjetima natječaja,

2. je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu i nema duga prema Općini po bilo kojoj osnovi,

3. prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Članak 13.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o zakupu.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u zakupninu.

Članak 14.

Ugovor o zakupu nekretnine prestaje:

1. istekom vremena na koje je sklopljen,

2. smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe zakupnika,

3. otkazom ugovora o zakupu,

4. sporazumom zakupodavca i zakupnika.

Članak 15.

Općina može otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorene odredbe o trajanju zakupa, ako zakupnik:

1. ne započne koristiti nekretninu iz ugovora o zakupu u ugovorenom roku ili je prestane koristiti na vrijeme duže od trideset dana,

2. ne postavi privremeni objekt odnosno predmet sukladno općem aktu iz članka 4. ove Odluke i ugovoru o zakupu,

3. ne postavi privremeni objekt odnosno predmet u roku utvrđenom u ugovoru o zakupu,

4. ne plati zakupninu 2 mjeseca uzastopno,

5. u svim ostalim slučajevima ako se ne pridržava odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu.

Općina može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 30 dana.

Ako Općina otkaže ugovor o zakupu iz razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka, zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.

Članak 16.

Općinski načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu te da podmire sva dugovanja koja je zakupnik imao prema Općini.

Članak 17.

Općinski načelnik može, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, odobriti zakupniku ustupanje ugovora o zakupu za postavljanje kioska ili montažnog objekta, osobi koja je temeljem kupoprodajnog ugovora stekla u vlasništvo privremeni objekt postavljen na javnoj površini koja je predmet ugovora o zakupu koji se ustupa.

Ustupanje ugovora o zakupu iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se pod uvjetom:

1. da zakup po ugovoru koji se ustupa traje najmanje jednu godinu,

2. da se u privremenom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu,

3. da je dosadašnji zakupnik podmirio sva dugovanja prema Općini,

4. da je privremeni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu može se ustupiti samo jedanput.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka Upravni odjel može na temelju suglasnosti Općinskog načelnika odobriti ustupanje ugovora o zakupu i više puta ako zakupnik iz zdravstvenih, socijalnih ili gospodarskih razloga nije u mogućnosti obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu.

Članak 18.

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke javne površine daju se u dnevni zakup bez natječaja, temeljem odobrenja Općinskog načelnika.

IV. VISINA ZAKUPNINE I NAKNADE

Članak 19.

Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se javna površina daje u zakup.

Članak 20.

Javne površine koje se daju u zakup razvrstavaju se u tri zone.

Zona I. obuhvaća: - u Njivicama: ulicu Ribarska obala.

Zona II. obuhvaća: - u Njivicama: ulicu Placa, Ulicu Nikole Jurjevića, Šetalište Antona Koste, Ulicu kralja Tomislava i ulice i trgovi u Kijcu;

- u Omišlju: ulicu Riva Ivana Pavla II, ulicu Zagradi do Večje, Prikešte, dio ulice Njivičina (Tržnica), ulicu Stran, ulicu Mali Kijec i Placu (dio ulice Put Dubca).

Zona III. obuhvaća ostali prostor Općine Omišalj.

Članak 21.

Početni iznos zakupnine za zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke iznosi:

* Sezonski zakup odnosi se na razdoblje od 15.06. do 15.09.

* Visina godišnjeg zakupa pokretnih naprava i terasa uvećava se za 20% u odnosu na visinu sezonskog zakupa

* Cijena dnevnog zakupa u periodu od 15.06. do 15.09. uvećava se za 50%.

* Ukoliko zakupnik prima u zakup i napravu (štand, kiosk i sl.) visina zakupnine uvećava se za 20%.

Početni iznos zakupnine u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija, iznosi:

Članak 22.

Početni iznos zakupnine za zakup javne površine za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta iz članka 3. ove Odluke iznosi:

Članak 23.

Postojeći ugovori o zakupu sklopljeni temeljem Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/99 i 7/02) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 24.

Plan rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim i privatnim površinama na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/03, 19/03, 22/03, 22/07 i 17/08), ostaje na snazi i primjenjuje se do donošenja općeg akta iz članka 4. ove Odluke.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/6

Ur. broj: 2142-06-10-01-3

Omišalj, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51513&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr