SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 3., 4., 11. stavak 2., 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 16/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09 i 34/09 - ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti na području Općine Mrkopalj, način obavljanja komunalnih djelatnosti, postupak davanja koncesije, odnosno postupak povjeravanja određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Komunalne djelatnosti u smislu ove odluke su:

1. javna vodoopskrba

2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada

3. održavanje groblja

4. održavanje javnih površina

5. održavanje javnih sportskih terena

6. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

7. čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije

8. dekoracije i iluminacija

9. skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima

10. saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada

11. prijevoz pokojnika

12. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

13. obavljanje dimnjačarskih poslova

14. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

15. održavanje javne rasvjete

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE MRKOPALJ

Članak 2.

Putem trgovačkog komunalnog društva, Komunalac d.o.o. iz Delnica, Supilova 173 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. javna vodoopskrba

2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se na osnovi odnosno temeljem:

- društveno ugovora odnosno izjava ili nekog drugog osnivačkog akta komunalnog društva

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine djelatnosti

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkog komunalnog društva.

IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj »Mrzle Drage« d.o.o. Mrkopalj

Putem komunalnog trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj, »Mrzle drage« d.o.o. Mrkopalj obavljaju se sljedeći komunalni poslovi prema godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj koji donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj:

1. Održavanje groblja

2. Održavanje javnih površina

3. Dekoracija i iluminacija

4. Održavanje javnih sportskih terena

5. Čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije

6. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

7. Saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.

V. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 3.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama,

2. prijevoz pokojnika,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka može se dati na rok od 1 do 30 godina.

VI. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 4.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje javne rasvjete

2. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

3. skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka može se dati na rok od 1 do najdulje 4 godine.

VII. POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Prije početka postupka davanja koncesije općinski načelnik imenuje stručno povjerenstvo sukladno Zakonu o koncesiji.

O namjeri osnivanja stručnog povjerenstva obavještava se ministarstvo nadležno za financije. Član stručnog povjerenstva ne smije imati izravni ili neizravni osobni interes u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u radu stručnog povjerenstva.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«, a završava konačnošću odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili konačnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Članak 6.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda i kvaliteta usluge (ugled podnositelja, jamstva), sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije.

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesije sadrži naročito:

određenje djelatnosti za koje se daje koncesija, način, uvjete i rok trajanja koncesije, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze koncesionara, cijenu i način naplate za pruženu uslugu, visinu i način plaćanja naknade za koncesiju te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti.

Na temelju odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s odabranim podnositeljem ponude ugovor sklapa Općinski načelnik.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje

2. rok na koji se koncesija daje

3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije

6. prava i obveze koncesionara

7. jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara

8. način prestanka koncesije

9. ugovorne kazne.

Članak 8.

Općinski načelnik donosi odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova iz članka 4. odluke.

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo se sastoji od 3 člana.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora navedenih u članku 4. ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu usluga.

Protiv Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa načelnik na temelju odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora. Ugovor obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja

5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

Članak 9.

Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika općine Mrkopalj.

Prijava cjenika obvezatno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu

- razloge promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom

- dan primjene nove cijene.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/07).

Klasa: 022-05/10-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-10-20

Mrkopalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51315&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr