SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/00, 103/03, 44/06 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60-01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj
zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran

Članak 1.

U članku 2. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2010. godinu Klasa: 400-08/09-01/02, urudžbeni broj: 2156/02- 01-09-58 od 10. prosinca 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 52/09) dodaje se nova alineja 18. koja glasi:

»- sufinanciranje pedijatrijske ambulante u Lovranu.«

Članak 2.

Prva izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-10-68

Lovran, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51415&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr