SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

19.

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 23. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica, Gradonačelnik Grada Crikvenice dana 28. travnja donosi

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost« u Crikvenici (u daljnjem tekstu:vrtić), i to u njegovom sjedištu u Crikvenici i područnim vrtićima u mjestima Selce, Dramalj i Jadranovo.

II.

U Dječji vrtić »Radost« mogu se upisivati djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Grada Crikvenice i to u redovne programe, programe javnih potreba (program predškole, posebni program za djecu s teškoćama) i kraće specijalizirane programe.

Djeca mlađa od 12 mjeseci primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

III.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića u njegovom sjedištu u Crikvenici imaju djeca s prebivalištem u Crikvenici i prema mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Selce imaju djeca s prebivalištem u Selcu i mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Dramalj imaju djeca s područja Dramlja i prema mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Jadranovo imaju djeca s područja Jadranova mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

IV.

Mjerila i postupci ostvarivanja prednosti pri upisima sastavni su dio ove odluke i primjenjuje se od upisa djece u pedagošku godinu 2010./2011. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/10-01/3

Ur. broj: 2107/01-03-10-4

Crikvenica, 28. travnja 2010.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

MJERILA I POSTUPCI OSTVARIVANJA
PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U PROGRAME
DJEČJEG VRTIĆA »RADOST« ZA PEDAGOŠKU
2010./2011. GODINU

1. Upisi u redovite programe

Članak 1.

Redoviti programi odgoja i naobrazbe djece od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu namijenjeni su za zadovoljavanje potreba i interesa djece i potreba njihovih roditelja u različitom dnevnom trajanju.

Prema dnevnom trajanju programi mogu biti:

- poludnevni u trajanju od 5,5 sati

- cjelodnevni u trajanju od 10 sati - jaslični i vrtićni

Članak 2.

Javni natječaj za upise objavljuje se u dnevnom tisku i sadržava mjesto i vrijeme upisa, vrste programa i broj djece koja se planiraju primiti po mjestima rada, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i način objave rezultata i druge specifične uvjete ako postoje.

Članak 3.

Za provedbu upisa ravnatelj vrtića imenuje komisiju od najmanje tri člana. Komisija zaprima dokumentaciju, provodi odabir djece prema mjerilima upisa i po okončanju postupka rezultate s dokumentacijom dostavlja ravnatelju.

Članak 4.

Za upis djece prilaže se:

- prijava za upis

- preslika rodnog lista za dijete

- preslika osobne iskaznice roditelja ili uvjerenje o prebivalištu

- uvjerenje o prebivalištu djeteta

- preslika dokumenta da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata

- preslika zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

- potvrde o zaposlenju roditelja

- preslika dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja ili dokumenta da je dijete iz udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

- suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju boravka djeteta u ustanovi za dijete iz druge lokalne jedinice.

Članak 5.

Upisi u redovne programe za pedagošku 2010./2011. godine provodit će se od 3. do 14. svibnja 2010. godine.

Članak 6.

U jaslične programe mogu se upisivati djeca djeca od 12 mjeseci do tri godine života.

Djeca od tri godine pa do polaska u osnovnu školu mogu se upisivati u vrtićne programe.

Članak 7.

Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/ 97) su:

1. djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata

2. djeca iz obitelji s troje ili više djece

3. djeca zaposlenih roditelja

4. djeca s teškoćama u razvoju

5. djeca samohranih roditelja i djeca iz udomiteljskih obitelji

6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Članak 8.

Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata upisuju se izravno bez obzira na ostale prednosti.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja nadležne ustanove.

Članak 9.

Svako dijete u obitelji vrednuje se s 1 bodom za svako dijete. Broj djece u obitelji upisuje se u prijavu.

Članak 10.

Djeca zaposlenih roditelja vrednuju se sa 2 boda za svakog zaposlenog roditelja. Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju.

Članak 11.

Djeca s teškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno - govorne komunikacije mogu se upisati izravno u redovnu skupinu bez obzira na ostale prednosti ako su najmanje dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

U odgojnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje djece.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku medicinske dokumentacije o zdravstvenim smetnjama.

Članak 12.

Djeca samohranih roditelja ili djeca uzeta na uzdržavanje vrednuju se sa 4 boda.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku dokaza da je roditelj samohrani ili da je dijete uzeto na uzdržavanje.

Članak 13.

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu vrednuju se sa 3 boda.

Članak 14.

Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak vrednuju se sa 1 bodom.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku rješenja.

Članak 15.

Na osnovi navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka, ako se za upis za određeni program prijavi više djece od planiranog broja za upis.

Članak 16.

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, prednost pri upisu ostvaruju djeca samohranih roditelja, djeca u godini prije polaska u školu, djeca oba zaposlena roditelja, djeca iz obitelji s 3 ili više djece, djeca roditelja koja primaju dječji doplatak.

Ako se i nakon primjene utvrđenih kriterija is stavka 1. ovog članaka na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, za redovne programe programe u matičnom vrtiću i područnom vrtiću Selce, svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

Ako se i nakon primjene utvrđenih kriterija is stavka 1. ovog članaka na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, za programe u Dramlju, Jadranovu te posebni program katoličko-vjerskog odgoja u Crikvenici, prednost pri upisu imati će dijete koje se upisuje u cjelodnevni program te dijete koje je ranije rođeno.

Članak 17.

Ako se u pojedine programe javi manji broj od planiranog broja upisa, djeca će se primati tokom godine, kao i djeca iz drugih jedinica lokalne samouprave uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju na prijedlog ravnatelja.

Članak 18.

Ako se tokom godine ispiše dijete iz nekog programa na njegovo mjesto će se primiti prvo dijete s liste čekanja za taj program u skladu s kriterijima za upis po odluci ravnatelja.

Članak 19.

Objava rezultata upisa je 14. lipnja 2010. godine na oglasnoj ploči u Crikvenici.

2. Upisi u posebne programe

2.1. Upisi u program katoličkog vjerskog odgoja

Članak 20.

U posebni program katoličkog vjerskog odgoja upisuju se djeca čiji roditelji se pismeno izjasne da žele takav program za svoje dijete.

Za organizaciju programa potrebno je izjašnjavanje svih roditelja.

Upisi u posebni program katoličkog vjerskog odgoja provode se u isto vrijeme i na isti način kao upisi za redovne programe.

3. Upisi u programe javnih potreba

3.1. Upisi u program za djecu s teškoćama

Članak 21.

U posebne programe mogu se upisati djeca s teškoćama kojima je vrstu i stupanj teškoće utvrdilo stručno povjerenstvo ustrojeno prema zakonu kojim su uređeni odnosi u području socijalne skrbi.

Dijete s većim teškoćama može se uključiti i u redovnu skupinu, ako je nedostatan broj djece za ustroj odgojne skupine s posebnim programom i tada se broj djece u redovnoj skupini smanjuje za četvero.

Upisi u program javnih potreba za djecu s teškoćama provode se u isto vrijeme i na isti način kao upisi za redovne programe.

3.2. Upisi u program predškole

Članak 22.

Program predškole namijenjen je djeci predškolske dobi koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju šest godina života i koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja.

Program predškole provodi se u razdoblju od 1. veljače do 31. svibnja u trajanju od 250 sati u skladu s radom dječjeg vrtića.

Program je moguće provesti sa 150 sati u iznimnim okolnostima.

Upisi u program predškole provode se pred početak rada.

U program predškole primaju se sva prijavljena djeca s područja Grada Crikvenice.

4. Upisi u kraće specijalizirane programe

Članak 24.

Kraći specijalizirani programi su obogaćeni sadržajima koji potiču razvoj specifičnih područja darovitosti, a namijenjeni su djeci sličnih sposobnosti i interesa.

U Dječjem vrtiću »Radost« u Crikvenici djeca se mogu upisati u sportsku, likovnu, glazbenu i malu igraonicu.

Upis u kraće specijalizirane programe provodi se od 13. do 17. 9. 2010. godine za djecu od navršene dvije godine života do polaska u osnovnu školu.

U sportsku igraonicu upisuju se sva djeca koja imaju interes i sklonosti za tjelesne aktivnosti od navršene 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U likovnu igraonicu upisuju se djeca koja imaju interes i sklonosti za likovno izražavanje od navršene 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U glazbenu igraonicu upisuju se djeca koja imaju interes i sklonosti za glazbeno izražavanje od navršenih 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U malu igraonicu upisuju se djeca od druge do četvrte godine, koja žele povremeno kraći dio dana provoditi s djecom.

Prednost pri upisu u kraće programe imaju djeca koja nisu polaznici nekih od programa vrtića ili su na listi čekanja.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=10003&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr