SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

17.

Temeljem odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09), te odredbe članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o zaduženju kod Raiffeisenbank Austria d.d.
za financiranje investicija (kapitalnih projekata)
Grada Bakra

Članak 1.

Grad Bakar će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kunskog kredita kod Raiffeisenbank Austria d.d., Podružnica Rijeka, Rijeka, Matije Gupca 11, za financiranje investicija (kapitalnih projekata) utvrđenih Odlukom o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Grada Bakra, i to:

- II. faza izgradnje vodovoda Melnice - Plase

- Izgradnje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe A3- A8 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

- Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

- Izgradnja nerazvrstane ceste Zamiščići - Krasica u iznosu od 15.000.000,00 kn (petnaestmilijunakuna).

Članak 2.

Grad Bakar će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 15.000.000,00 kn;

- nominalna kamatna stopa: tromjesečni EURIBOR uvećan za 2 postotna poena godišnje;

- iznos kamata: 1.270.918,07 kn;

- rok otplate: 5 godina, počevši od 1. 4. 2011. godine;

- način otplate: tromjesečno u jednakim ratama;

- naknada za odobrenje kredita: 0,40% jednokratno ili 60.000,00 kn

- sredstva osiguranja: tri bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem, obična zadužnica i zasnivanje založnog prava na nekretninama Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 29. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51222&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr