SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 206. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 159/09) te članka 38. toč. 14. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o., na sjednici održanoj dana 19. travnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visinu cijena vodnih usluga:

- javne vodoopskrbe,

- javne odvodnje.

Članak 2.

Obračun vodne usluge plaća se isporučitelju vodne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).

Članak 3.

Potrošač može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja vodnih usluga o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun vodnih usluga u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj vodnih usluga uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN VODNIH USLUGA I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun opskrbe vodom

Članak 7.

Obračun opskrbe (potrošnje) vodom obavlja se prema broju kubičnih metara m3 isporučene vode potrošaču što se utvrđuje očitanjem brojila na vodomjeru i primjenom tarifnog sustava.

Isporučitelj opskrbe vodom račun ispostavlja za razdoblje od mjesec dana.

Članak 8.

Očitavaju se samo službeni vodomjeri koji su smješteni u odgovarajućim vodomjernim oknima na javnim površinama. Interni vodomjeri unutar zgrada koji su sami vlasnici nekretnina postavljali ne očitavaju se niti se po njima vrši obračun opskrbe vodom.

Članak 9.

Isporučitelj vodne usluge opskrbu vodom u područjima bez javnog vodovodnog sustava vrši autocisternama i brodovima-vodonoscima temeljem Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 32/02 i 33/06) te Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Članak 10.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun opskrbe vodom za taj mjesec (kad je vodomjer bio neispravan) ispostavlja se potrošaču na osnovu prosječnog utroška vode u posljednje dvije godine u odnosnom mjesecu kada je vodomjer bio neispravan.

Članak 11.

Isporučitelj vodne usluge opskrbe vodom može na pismeni zahtjev osloboditi potrošača plačanja dijela usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ukoliko je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta potrošača da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkog udara, isporučitelj neće osloboditi potrošača obveze plačanja usluge opskrbe vodom.

Članak 12.

Potrošač je dužan očitavatelju isporučitelja usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

Članak 13.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) utvrđuje se različito za kućanstva te za sve ostale potrošače i različito kroz vremenska razdoblja tijekom godine po sljedećem tarifnom sustavu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Na cijene iz stavka 2. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. OBUSTAVLJANJE VODNIH USLUGA

Članak 18.

Isporučitelj vodnih usluga može korisniku (potrošaču) usluga obustaviti pružanje usluga u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun isporučitelju ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena,

3. ako korisnik (potrošač) onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vode, stanja vodomjera ili spremišta vodomjera,

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom primjerenom roku,

5. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prilikom priključivanja objekta na javni vodoopskrbni ili javni odvodni sustav.

Članak 19.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje usluge opskrbe vodom i u sljedećim slučajevima:

. kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima,

. kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vode i kvalitetu vode u javnoj mreži.

Članak 20.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja vodnih usluga iz razloga navedenih u članku 18. točke 3., 4. i 5. ove Odluke, korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

Za ponovno priključivanje u javni vodoopskrbni ili odvodni sustav, korisnik (potrošač) dužan je podmiriti troškove priključivanja u iznosu od 250,00 kn. Na ovaj iznos obračunava se PDV.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na javni vodoopskrbni ili odvodni sustav ili na internu mrežu postojećeg korisnika (potrošač) isporučitelj komunalne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključivanje.

Članak 21.

Isporučitelj vodnih usluga ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 vode od potrošača ili vlasnika nekretnine u slučaju:

1. kad se bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga priključi na javnu vodoopskrbnu ili odvodnu mrežu,

2. kad koristi vodu iz javne vodoopskrbne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže, bez vodomjera,

3. kad ošteti plombu na vodomjeru, zaporu (ventilu) ili spojnici.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 15 ili manje mjeseci smatra se privremenom odjavom, a trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 15 mjeseci.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o priključivanju zaključen između vlasnika - potrošača i isporučitelja komunalne usluge.

Članak 23.

Vlasnik - potrošač može podnijeti pismeni zahtjev za privremenu odjavu vodovodnog priključka kao i trajnu odjavu vodovodnog priključka, a u tim slučajevima je dužan podmiriti sljedeće troškove:

1. kod privremene odjave - troškovi demontaže i montaže vodomjera iznose 250,00 kn a naplaćuju se kod ponovne montaže. Na ovaj iznos obračunava se PDV.

2. kod trajne odjave - troškovi demontaže vodomjera iznose 110,00 kn, i naplaćuju se unaprijed. Na ovaj iznos obračunava se PDV.

U slučaju iz točke 2. ovog članka, ako vlasnik nekretnine želi ponovno aktivirati vodovodni priključak, tada mora sa isporučiteljem komunalne usluge sklopiti novi ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 24.

Račun za vodne usluge potrošač dobiva zajedno na istom obrascu računa sa komunalnim uslugama skupljanja i zbrinjavanja otpada.

Članak 25.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 21. 12. 2009. broj: 26/09-30/1-I.

Članak 26.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine«).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa, a primjenjuje se od 1. 4. 2010. godine.

Broj: 26/10-13/1-I.

Cres, 19. travnja 2010.

Predsjednik

Skupštine Društva

Gari Cappelli, ing., v. r.

1.Prethodna suglasnost Gradonačelnika Grada Malog Lošinja: klasa: 363-01/10-01/15, ur.broj: 2213/01-01-10-4

2.Prethodna suglasnost Gradonačelnika Grada Cresa:
klasa: 021-01/10-1/1, ur.broj: 2213/02-02-01-10-160

 

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=60017&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr