SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 100., 101. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 179. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lokve za četverogodišnje razdoblje od lipnja 2006. godine do lipnja 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/06) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 37/05 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Lokve, na 33. sjednici održanoj 23. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA
UREĐENJA 1-
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA MRZLA VODICA (T1/1)

Članak I.

Donosi se Detaljni plan uređenja 1- ugostiteljsko-turističkea građevina Mrzla Vodica (T1/1), (u daljnjem tekstu: Plan), sa Odredbama za provođenje.

Izrađivač Plana je Urban design d.o.o. iz Zagreba, Kneza Mislava 12.

Članak II.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 1 - ugostiteljsko-turistička građevina Mrzla Vodica (T1/1)« koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, a kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0.1. OPĆE ODREDBE

1. Uvjeti uređivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje

građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost,

iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto

izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom

infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i

ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

(elementi trase i mjesta priključka prometnica

manjeg značaja)

3.1.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski

elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim

elementima)

3.1.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

3.1.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

3.1.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale

prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom

vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom,

elektroopskrba i javna rasvjeta)

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih

cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna

planiranoj namjeni

9.2. Zaštita od požara i eksplozija

9.3. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

9.4. Procjena utjecaja na okoliš

9.5. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna

planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO PLANA

0. POSTOJEĆE STANJE

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2/A PROMETNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2/B TELEKOMUNIKACIJSKA

INFRASTRUKTURNA MREŽA

2/C KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- VODOOPSKRBA

2/D KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- ODVODNJA

2/E KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- ELEKTROOPSKRBA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE

POVRŠINA

4. UVJETI GRADNJE

C. PRILOZI

I. OBRAZLOŽENJE

UVOD

1 POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu

plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih

vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna mreža

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.4. Odvodnja

2.3.5. Elektroopskrba

2.3.6. Javna rasvjeta

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

D. DOKUMENTACIJA

1. Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Lokve

2. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

3. Primjedbe, zahtjevi, mišljenja

4. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

5. Sažetak za javnost - separat

6. Popis relevantnih dokumenata i zakonske regulative

7. Fotodokumentacija

8. Dokumenti tvrtke Urban design d.o.o. Zagreb

9. Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i

ratnih opasnosti - separat

E. BIBLIOGRAFIJA

Članak III.

Elaborat Detaljnog plana uređenja iz članka II. ove Oduke, izrađen je kao izvornik u dva primjerka koji su potpisani od predsjednika Općinskog vijeća i ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Lokve i čuvaju se:

. jedan primjerak u pismohrani Općine Lokve,

. drugi u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostavi Delnice.

Članak IV.

Pet primjeraka elaborata iz članka II. ove Odluke, ovjerenih u odnosu na istovjetnost s izvornikom od strane nadležnog upravnog tijela Općine Lokve, dostavljaju se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

- Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju Općine Lokve

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostavi Delnice

- Urban design d.o.o. Zagreb

Članak V.

Uvid u Plan iz članka I. ove Odluke osiguran je u sjedištu Nositelja izrade - Općini Lokve, Jedinstvenom pravnom odjelu, Odsjeku za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet I. ekologiju te u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Delnice.

Članak VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak VII.

U skladu s člankom II. ove Odluke, kao sastavni dio objavljuju se Odredbe za provođenje od članka 1. do članka 83., a kako slijedi:

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0.1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

/1/ Detaljni plan uređenja dijela područja ugostiteljsko- turističke građevine Mrzla Vodica /u daljnjem tekstu:Plan/ temelji se na smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Prostornog plana uređenja Općine Lokve koji je na snazi. Uređivanje prostora utvrđeno ovim Planom usaglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, poštivajući vrijednosti zatečenog područja, te drugih ambijentalnih kvaliteta prostora.

/2/ Detaljnim Planom uređenja ugostiteljsko-turističke zone utvrđuju se uvjeti za namjenu, korištenje, uređivanje i izgradnju objekata i sadržaja prometne i druge komunalne infrastruture, koji osiguravaju kvalitetan urbani standrad u zoni obuhvata, te okviri za izradu projekata za ostvarenje građevinskih dozvola kojima se realizira provedba ovog Plana.

/3/ Uređivanje prostora, zahvati na građevinama i izgradnja građevina obavljat će se u svrhu privođenja zemljišta /obuhvaćenog ovim Planom/ planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija i namjena prostora utvrđenih Planom određeni su parametri koji omogućavaju očuvanje njegovih prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama korisnika ove zone, usklađeno sa preostalim dijelom šireg područja ugostiteljsko- turističke zone Mrzla Vodica.

Članak 2.

/1/ Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem ovih Odredbi, kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje, uređenja i obnove dijelova prostora, kao i zaštite svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog područja. Navedeni uvjeti realizacije buduće izgradnje, odnosno obnove postojeće izgradnje, detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumačenje i primjenu Plana, a sa ciljem provedbe predviđenih zahvata izgradnje i uređivanja prostora na dijelu ugostiteljsko-turističke zone Mrzla Vodica.

/2/ Područje obuhvata Plana utvrđeno je okvirno kroz Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru, planskim dokumentom PPUO-a Lokve i Ugovorom između naručitelja i stručnog izrađivača Plana - Urban designa iz Zagreba, pa je isto definirano kao ugostiteljsko-turistička građevina Mrzla Vodica.

/3/ Detaljne granice obuhvata Plana određene su k.č.br. kako slijedi:

9941/1, 995, 1237/1, 1492/1, 1392/30, 1392/32, 1392/33, 1392/34 i svih parcela između navedenih.

/4/ Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju objekata, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakvih radova na površini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora utvrđenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju zakona i drugih propisa.

Članak 3.

Ostvarivanje ciljeva i zadataka, te predviđenog načina uređivanja i korištenja prostora utvrđenog Planom, provodit će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Općine Lokve i Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Planom se utvrđuje detaljna prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena i moguće kapacitiranje izgradnje unutar područja obuhvata, uključivo detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje unutar građevnih čestica i građevina.

Članak 5.

/1/ Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi objekti, koji bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavali život, zdravlje i rad Ijudi odnosno ugrožavali postojeće urbane i prirodne vrijednosti, uključivo i okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 6.

Uređivanje prostora i izgradnja unutar Planom obuhvaćenog područja provodi se temeljem izvoda iz tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji čine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje, primjenu i provedbu.

1.0. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 7.

/1/ Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrđuje se sukladno zatečenoj izgradnji, formiranim cjelinama, potrebama korisnika prostora, te planskim pretpostavkama za zonu u cjelini.

/2/ Potreba za razvojnom ugostiteljsko-turističkom zonom sa smještajnim kapacitetima i sadržajima unutar razmatrane zone uvjetuje uspostavu turističke izgradnje, a kako je to predviđeno i planom višeg reda, PPUO Lokve.

Članak 8.

Namjena prostora utvrđena u okviru ovog Plana, definirana je na kartografskom prikazu Plana, koji je, zajedno sa pripadajućim tekstualnim dijelom, mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina odnosno za utvrđivanje razgraničenja u pogledu namjene površina za pojedine parcele na području obuhvata Plana.

Članak 9.

Planiranim uređenjem prostora u okviru obuhvata površina i objekata za slijedeće funkcije i djelatnosti:

/1/ Površine i građevine smještajnih jedinica - hotel /T/

Unutar zone moguće je ostvariti hotelski smještaj za max 60 ležajeva, sa pratećim sadržajima hotela:restoran, caffe, internet caffe, masaža, aromaterapija, wellness itd.

Hotel treba biti izgrađen od drveta, kamena i staklenih površina u kojima će se zrcaliti prekrasni prirodni okoliš Lokvarskog jezera /kao afirmativni pristup oblikovanju/, a ujedno će prostor za boravak dobiti krasne vizure. Hotel treba biti autohtonog oblikovanja u suvremenoj interpretaciji.

Hotel se treba oblikovati rasčlanjen na dva osnovna dijela - smještajni dio do P+1 i restoran sa vidikovcem i ostalim zajedničkim sadržajima do P+2+Pk. Tlocrtna dispozicija treba pratiti topografiju terena i organski srasti s okolišem.

/2/ Površine rekreacije mješovite namjene u funkciji zone - R

U sklopu zone predviđeni su slijedeći sadržaji:

. bazen /otvoreno/zatvoreni/

. jacuzzi, hidromasaža

. otvoreni prostori za roštilj i odmor

. dječje igralište

. šetnica

. biciklistička staza

. rekreativno jahanje

. tenis

/3/ Komunalni i infrastrukturni objekti

Svi objekti infrastrukture kako je prikazano u karfografskim prikazima infrastrukture /TS, pročišćivač, itd./. Na prostoru građevinskog područja ugostiteljsko-turističke zone Mrzla Vodica predviđaju se energetski i komunalni objekti, a za zadovoljenje propisanog standarda komunalnog opremanja. Uz objekte energetske infrastrukture određene su i slijedeće zone:

. zaštitno zelenilo

. parkovno zelenilo

. pješačke površine

. kolne površine

. parkirališne površine.

Članak 10.

/1/ Planom se predviđa mogućnost postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za obavljanje određenih poslovnih djelatnosti. Poslovna djelatnost u tim objektima treba se prvenstveno kretati u segmentu trgovine, a minimalno u obavljanju ugostiteljske djelatnosti. Načelno se može konstatirati da se njihova lokacija nalazi uz pješačke komunikacije, te dijelom unutar zelenih površina u koridoru prometnih površina gdje veličina prostora omogućava njihovo postavljanje. Kiosk je obavezno izvesti od drveta s kamenim postoljem.

/2/ Kiosci, odmorišta i prostori za roštiljanje trebaju biti izgrađeni od drveta i kamena autohtonog oblikovanja u suvremenoj interpretaciji.

Članak 11.

/1/ Kolno-parkirališne površine, podrazumijevaju sve površine izvan i unutar Planom utvrđenih lokacija - zona izgradnje, nužnih za pristup do pojedinih objekata i sadržaja /stalni i interventni pristup/, odnosno za potrebe prometa u mirovanju vezano uz planirane kapacitete. U sklopu tih prometnih koridora sadržani su i pješački nogostupi te dijelom i uređene javne zelene površine kao sastavni dio pojedine prometnice. Također, u tim se koridorima, unutar izgrađenog dijela ili zelenog pojasa, treba voditi sva nova infrastruktura vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.

/2/ Zaštitno zelenilo, parkovno zelenilo i rekreativne površine predstavljaju nužnu bio-ekološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru zaštite i uređivanja prostora.

2.0. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA/ ZONA

. izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti

Članak 12.

Unutar zone obuhvata predviđeni su sljedeći objekti i sadržaji s aproksimativnim površinama:

. Zona za izgradnju hotela sa pratećim sadržajima iznosi cca 9300 m2

. Restoran, trgovina cca 300 m2

. Hidromasaža, wellness /u sklopu hotela/cca 200 m2

. Bazen /otvoreno/zatvoreni/ zauzima površinu od cca 100 m2

. Otvoreni prostori za roštilj i odmor zauzimaju cca 2000 m2

. Dječje igralište zauzima prostor od cca 400 m2

. Rekreativne i športske površine cca 1000 m2

. Parkovno i ostalo zelenilo cca 18000 m2

Članak 13.

Prije realizacije Planom utvrđene parcelacije potrebno je izraditi parcelacijski elaborat kroz koji će se utvrditi prostori predviđeni za izgradnju prometnica, zelenih pojaseva i komunalne infirastrukture, a tek nakon toga formirat će se površine za izgradnju objekata, u skladu s planskim rješenjem.

Članak 14.

/1/ Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža ukoliko ista nije izvedena.

/2/ Za sve građevine potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od policijske uprave.

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

. ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža

Članak 15.

/1/ Veličina i površina građevina ovisi o pojedinoj zoni izgradnje, njezinoj namjeni te dopuštenoj izgrađenosti parcele. Obzirom na ranije navedene osnovne objekte izgradnje, mogu se dati uvjeti za veličinu i površinu građevina vezano uz tlocrtnu i ukupnu brutto izgrađenu površinu građevina, njihovu visinu i broj etaža.

Članak 16.

/1/ Etažnost i visina hotela:

. Max gabarit smještajnog dijela . . . . . . . . . . . . . . . P+1

. Max gabarit dijela građevine
sa vidikovcem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P+2+Pk

. Max visina smještajnog dijela građevine . . . . . 7,0 m

. Max visina dijela građevine sa vidikovcem . . . 12,0 m

/2/ Visina se mjeri od najniže kote zaravnatog terena do sljemena.

Članak 17.

(1) koeficijent izgrađenosti Kizg - K1max = 0,20

20% ukupne površine namjenjene turističkoj izgradnji

(2) koeficijent iskorištenja Kisk - K2 max = 0,50

50% ukupne površine namjenjene turističkoj izgradnji

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 18.

Osnovna namjena građevine je hotelski smještaj za max 60 ležajeva sa pripadajućim dodatnim sadržajima koji su kako slijedi:

. recepcija

. trgovina

. restoran

. vidikovac

. caffe

. wellness centar

. bazen

. hidromasaža, jaccuzzi

. teretana

Članak 19.

Mogući su i drugi sadržaji prilikom izrade idejnog projekta, ali moraju biti kompatibilni sa osnovnom namjenom hotela sa 4 zvjezdice.

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 20.

Kartografski prikaz Uvjeta uređenja u 1:1000 određuje smještaj građevine hotela.

Članak 21.

Smještaj građevine na građevnoj čestici određen je obveznom građevinskom linijom prema javnoj prometnoj površini uz koju se prislanja jedno od pročelja objekta. Druga obveza koja definira položaj građevine čini utvrđena granica gradivog dijela čestice.

Članak 22.

Granice gradivog dijela građevinske čestice određene su pravcima postavljenim na minimalnu udaljenost 6,0 m od ruba kolne površine odn. nogostupa.

Članak 23.

Građevine svojim položajem na parceli ne smiju ugrožavati okolne parcele, objekte ili javne površine površinskim odnosno krovnim vodama, ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašina, mirisi), već sveukupno zbrinjavanje oborinskih voda, te sprečavanje drugih mogućih utjecaja treba provesti u okviru parcele ili objekta.

Članak 24.

Smještaj vozila i manipulativni prostor moraju biti na parkiralištu.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 25.

/1/ Oblikovanje građevina u direktnoj je ovisnosti o namjeni i provedbenim odredbama koje ograničavaju maksimalne horizontalne i vertikalne gabarite te maksimalnu izgrađenost parcele.

Članak 26.

/1/ Hotel treba biti izgrađen od drveta, kamena i staklenih površina u kojima će se zrcaliti prekrasni prirodni okoliš Lokvarskog jezera /kao afirmativni pristup oblikovanja okolišu/, a ujedno će prostor za boravak dobiti izvanredne vizure. Hotel treba biti autohtonog oblikovanja u suvremenoj interpretaciji.

Članak 27.

/2/ Garaže, pomoćni i radno-poslovni objekti na parceli izvode se u sklopu objekta.

Članak 28.

/1/ Pročelja mogu imati završnu obradu sa staklom, drvetom, žbukom ili kamenom. Preporuča se završna obrada u

kamenu i drvetu ili kombinaciji žbuke, kamena i drveta bojano u svim ugašenim tonovima. Ne preporučaju se jaki tonovi osnovnih boja.

/2/ Svi pojedinačni otvori na pročelju objekta izvode se u drvetu u tamnom tonu uključivo žaluzine.

Članak 29.

Ogradni i potporni zidovi oko objekta izvode se u kamenu ili s kamenom oblogom uz hortikulturnu obradu radi boljeg uklapanja u okruženje.

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 30.

/1/ Uređenje čestica provodi se ovisno o njihovoj namjeni koji je izgrađen ili se predviđa graditi na predmetnoj građevnoj čestici.

/2/ Građevne čestice na kojima se nalaze ili se planiraju objekti turističko-ugostiteljske namjene uređuju se kao otvorene javne urbane površine. Njihovo uređenje izvodi se u formi pješačkih /pristupnih/ površina ili uređenih zelenih površina /parkovna i vrtno-tehnička obrada/ i ne preporučaju se ogradni zidovi osim u smislu određivanja vanjskog prostora.

Članak 31.

Ograda prema javnoj prometnoj površini izvodi se kao prozračna - zelenilo u kombinaciji sa kamenim podnožjem visine 60-90 cm.

Članak 32.

/1/ Javne prometne i zelene površine predstavljaju zasebnu česticu koja se uređuje u skladu sa namjenom i funkcijom pojedinog dijela predmetne čestice. Tako se kolne površine izvode s asfaltnim zastorom dok se parkirališni prostori grade s prefabriciranim šupljim betonskim elementima uz naknadno zatravljivanje površine. Pješačke površine izvode se s prefabriciranim betonskim elementima uz izvedbu betonskih rubnjaka.

/2/ Uz uređene javne površine ne izvodi se ograda osim u slučaju kada ista ima zaštitnu funkciju.

3.0. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM MREŽOM

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

3.1.1. Glavne ceste /elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja/

Članak 33.

/1/ Elementi trase i mjesta priključaka dati su u okviru situacijskog prometnog plana u mjerilu 1:1000.

Članak 34.

/2/ Na teritoriju obuhvata uspostavljena je jednostavna prometna mreža koja slijedi iz PPUO-a Lokve. Osnovna dimenzija profila iznosi 5,5 m.

3.1.2. Pristupne ceste
/situacijski i visinski elementi trasa, križanja i poprečni profili s tehničkim elementima/

Članak 35.

Tehnički elementi poprečnih profila prikazani su u grafičkom dijelu elaborata.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 36.

Planom su predviđena stajališta autobusa u sklopu manipulativnog i parkirališnog prostora hotela.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 37.

/1/ Prostori za potrebe prometa u mirovanju Planom su predviđeni u sklopu parkirališta hotela.

/2/ Prostor za potrebe prometa u mirovanju predviđen je na samom ulazu u zonu prema procjeni:

. Hotelski smještaj br. soba + 10 = 70 PGM /parkirališno-garažno mjesto/

. Poslovni prostor 100 m2/3 PGM

Članak 38.

Detaljno rješenje parkirališnog prostora sa oznakom broja parkirališnih mjesta dato je u kartografskom prikazu grafičkog dijela Plana.

3.1.5. Javne garaže

Članak 39.

Planom nije predviđena izgradnja posebnih javnih garaža.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 40.

Planom su oblikovane biciklističke staze u sklopu rekreativnog puta koji u profilu ima šetnicu, rekreativno jahanje i biciklističku stazu, a međusobno su odvojeni zelenilom.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 41.

Planom nisu predviđeni trgovi i druge veće pješačke površine, osim u sklopu uređenja zone hotela, rekreativne zone, odmorišta itd.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA OSTALE PROMETNE MREŽE

Članak 42.

Unutar razmatranog područja ugostiteljsko-turističke zone Mrzla Vodica, kao i na njegovim rubnim dijelovima, nisu prisutne druge vrste prometa, pa tako niti prometne mreže koje bi služile tim drugim prometnim sredstvima.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 43.

/1/ Zadovoljenje potreba telekomunikacijskih veza na području obuhvata DPU-a realizirati će se preko postojeće kabelske mreže, te kabelske TK kanalizacije /DTK/ i izgrađene pretplatničke centrale kabinetske izvedbe /RSM/ Mrzla Vodica, kao i u okviru nove kabelske TK kanalizacije /DTK/, koja će se graditi trasama novih prometnica / poprečnim i uzdužnim/. U tu svrhu treba osigurati koridor širine 40-50 cm.

/2/ Unutar zone DPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica /nogostupi/, izgraditi glavnu TK kanalizaciju /DTK/ kapaciteta 3 kom polietilenskih ili fleksibilnih PEHD / FD cijevi d= 50 ili 40 mm sa standardiziranim montažnim zdencima oznake i unutarnjih dimenzija D1 / 90/60/70 cm/ ili D2 /90/100/70 cm/, a istu je potrebno vezati na priključnu točku 1 postojećih resursa u TK infrastrukturi.

/3/ Od glavne trase DTK kanalizacije tj. od najbližeg privodnog zdenca, a sukladno koncepciji raspleta TK kabela, svaku novoplaniranu građevinu unutar DPU-a potrebno je vezati sa 1 kom priključnih - privodnih fleksibilnih FD cijevi d=40 ili 50 mm /priključak na TK mrežu/. Točna trasa glavne i privodne DTK kanalizacije, unutar prostora DPU-a i povezivanje na priključne točke odrediti će se prilikom izrade projektne dokumentacije samih građevina odnosno ishođenja lokacijske i građevinske dozvole u glavnim i izvedbenim projektima.

/4/ Sukladno navedenom u točkama 2 i 3, a temeljem Zakona o telekomunikacijama, prigodom gradnje navedenih građevina, investitori te gradnje moraju izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke telekomunikacijske vodove, koji su potrebni samo za svaku pojedinu građevinu, prema pripadajućoj tehničkoj i izvedbenoj dokumentaciji, te potpunu telekomunikacijsku instalaciju u svakoj novoplaniranoj građevini primjerenu namjeni građevine, uključujući i vodove za kabelsku distribuciju i zajednički antenski sustav u skladu sa glavnim projektom /potrebna suglasnost T-HT-a odnosno Hrvatske agencije za telekomunikacije./

/5/ Kabelske TK ormariće /uvodna - priključna kutija/ smjestiti na mjestu koncentracije kućne TK instalacije i vanjske kabelske TK mreže, odgovarajućeg kapaciteta - broja parica, u pravilu na ulazu objekta /građevine/ na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja.

/6/ Unutarnje TK instalacije u objektu mogu se izvesti tehnologijom strukturnog kabliranja, sukladno standardu ISO/IEC 11801.

/7/ Točna pozicija priključka građevine odrediti će se u postupku izrade glavnih projekata građevina.

/8/ Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na preklopima prometnica gdje je dubina 1,0 m.

/9/ Planirana trasa TK infrastrukture pretpostavlja izgrađenost ostalih objekata prometne, ulične i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela TK infrastrukture planirane građevine ne budu izgrađene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadležnim službama odredi alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno rješenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana i predstavlja zajednički interes Općine Lokve i T-HT-a. Drugim riječima kada lokalna uprava ili samouprava /lokalni autoriteti, komunalne službe i drugi/ u svojim uvjetima i suglasnostima uvjetuju drugačija postupanja, postupiti će se prema takvim uvjetima i suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima.

/10/ Tehnička rješenja za povezivanje novoplaniranih građevina unutar područja obuhvata DPU-a na javnu telekomunikacijsku mrežu /xDSL kabeli/ davati će operater u fiksnoj telefoniji /T-HT/ tj. davatelj usluga u ovisnosti o željama investitora tj. korisnika na njihov zahtjev.

/11/ Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora. Drugim riječima svi elementi prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture moraju biti međusobno usklađeni.

3.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

3.4.1. Opskrba pitke vode

Članak 44.

/1/ Rješenje vodoopskrbne mreže definirano je na kartografskom prikazu 2D Detaljnog plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura - Vodoopskrba« u mjerilu 1:1000.

/2/ Vodoopskrbni cjevovod i priključci objekata unutar zone zahvata plana izvoditi će se prema posebnim uvjetima poduzeća Komunalac d.o.o. Delnice.

/3/ Načelna trasa budućeg vodoopskrbnog cjevovoda naznačena je u grafičkom dijelu plana. Vodoopskrbni cjevovod položit će se u zajedničkom koridoru sa ostalim cjevovodima u rubu novopredviđene prometnice turističke zone. Točna trasa vodoopskrbnog cjevovoda izradit će se u toku izrade projektne dokumentacije. Za svakog pojedinog potrošača posebno će se u glavnom projektu hidrauličkim proračunom iskazivati potrebne količine vode, te se dimenzionirati priključni cjevovodi ovisno o potrebama korisnika.

/4/ Hidrantska mreža, odnosno broj podzemnih hidranata odredit će se glavnim projektom na osnovu hidrauličnog proračuna i procijene požarnog opterećenja.

/5/ U neposrednoj blizini predvidjet će se izgradnja vodomjernog okna u kojem će se ugraditi kontrolni vodomjer i sekcijski zasuni za zatvaranje pojedinih sekcija planiranog cjevovoda.

Članak 45.

/1/ Vodoopskrba razmatranog područja nije dio integralnog sustava vodoopskrbe s dobavom vode iz smjera glavne prometnice Lokve-Mrzla Vodica. Treba osigurati dodatnu vodoopskrbu, kao i izvesti Zakonom uvjetovanu hidrantsku mrežu za gašenje požara.

/2/ Opskrba vodom na području obuhvata Plana bazira se na vodi iz planiranog lokalnog vodovoda redimenzioniranog distributivnog cjevovoda iz vodospreme »Zelin«.

Članak 46.

Detaljnim planom uređenja određuje se obveza priključenja svih objekata na javnu vodovodnu mrežu.

Članak 47.

Razvodna mreža gdje god je moguće treba biti prstenasta. Granati sistem može se primjeniti samo na pojedinim dionicama gdje bi postavljanje prstenastog sistema iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

Članak 48.

Cjevovode vodovodne mreže u principu treba polagati u zeleni pojas i javne površine, a gdje to nije moguće u pješačke nogostupe. Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od granice smrzavanja ili zagrijavanja. Principijelno dubina polaganja bi trebala biti oko 1,2-1,5 m od površine terena.

Članak 49.

Na križanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

Članak 50.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne trebaju biti manje od 1100 mm.

Članak 51.

U zoni obuhvata plana uz javne prometnice obvezno se mora izvesti mreža protupožamih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 80 m i najmanjom dovodnom cijevi profila 1100 mm.

3.4.2. Odvodnja

Članak 52.

Rješenje odvodnje, kanalizaciona mreža i uređaji definirani su na karfografskom prikazu 2E Detaljnog plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura« - Odvodnja u mjerilu 1:1000.

Članak 53.

/1/ Odvodni sustavi izgradit će se i koristiti prema planiranoj koncepciji odvodnje, a u skladu sa određenom zakonskom regulativom na snazi.

Na području obuhvata Plana predviđa se izvesti razdjelni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda.

/2/ Do izgradnje javnog razdjelnog sustava, odvodnja sanitarnih, tehnoloških i otpadnih voda riješit će se upuštanjem u biopročiščivač, tj. uređaja za pročiščavanje otpadnih voda. Odvodnja oborinske vode sa manipulativnih površina rješit će se vođenjem u separatore, nakon čega se predviđa okno za uzimanje uzoraka, te vodu upuštati u upojne bunare, dok se čiste oborinske vode direktno upuštaju u upojne bunare. Obzirom na mali kapacitet komercijalnog smještaja (max 50 ležajeva) do izgradnje sustava odvodnje, a u skladu s regulativom na snazi moguće je izgraditi privremene neprousne septičke jame koje će se prazniti i odvoziti na za to PPUO-om Lokve predviđenu lokaciju.

Članak 54.

/1/ Kod planiranja i izgradnje odvodnih sustava treba usvojiti razdjelni sustav odvodnje. Fekalne otpadne vode sakupiti sustavom sekundarnih kanala i spojiti na kolektor kojim će se odvesti na uređaj za pročišćavanje.

/2/ Nivelete odvodnih kanala treba polagati prema uvjetima u priključnim točkama, ali gdje je god moguće treba omogućiti odvodnju suterenskih etaža.

/3/ Minimalni profili cijevi za odvodnju fekalnih voda utvrđivat će se hidrauličkim proračunom, ali ne bi trebali biti manji od 1 200 mm, a za oborinske vode 1 400 mm.

/4/ Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti reviziona okna. Reviziona okna treba predvidjeti također i na mjestima priključaka pojedinih objekata.

/5/ Visinski položaj odvodne mreže treba projektirati i izvoditi tako da bude visinski smještena ispod vodoopskrbnih cjevovoda.

Članak 55.

/1/ U javni odvodni sustav smiju se upuštati isključivo vode koje moraju imati karakteristike u skladu s zakonskom regulativom na snazi (Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama /NN 94/08/)

/2/ Materijali za izvedbu kanalizacije trebaju biti tako odabrani da u potpunosti osiguravaju vodonepropusnost sistema, a u skladu sa određenom zakonskom regulativom na snazi.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 56.

/1/ Elektroenergetski objekti unutar zahvata plana izvoditi će se prema uvjetima iz tekstualnog i grafičkog dijela plana.

/2/ Napajanje električnom energijom zone ovog plana predviđeno je iz novopredviđene samostojeće trafostanice 20/0,4 kV s osiguranim pristupom na javnu površinu, a čija je lokacije nacrtana u grafičkom dijelu plana.

/3/ Tlocrtna površina trafostanice je 4,14x2,12 m, a za nju je potrebno osigurati parcelu minimalnih dimenzija 6x5 m.

/4/ Načelne trase elektroenergetskih vodova naznačene su u grafičkom dijelu plana. Točne trase elektroenergetskih vodova definirat će se u toku izrade projektne dokumentacije.

/5/ Buduća rasvjeta unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti.

4.0. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 57.

Ovim se Planom predviđa ostvarenje zone ugodne za odmor i maksimalno oblikovno usklađene s okolišem, te se posebna pažnja posvećuje zelenim površinama.

/1/ Obavezna je sadnja drvoreda duž glavne prometnice i uz parkirališne prostore, a sve u skladu sa grafičkim prikazima ovog Plana.

Osim uređenih i opremljenih dijelova pojedini se prostori /kategorija »Z«/ tretiraju kao zone zaštitnog zelenila uz prometnice i parkirališta.

/2/ U prostoru predviđenom za rekreaciju i roštiljanje treba posebnu pažnju posvetiti sadnji zelenila autohotnih vrsta. Preporuča se projekt hortikulture za zonu u cjelini.

5.0. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 58.

Unutar razmatranog područja nema posebno vrijednih ili osjetljivih cjelina i građevina. Zona je izuzetno atraktivna u svom prirodnom okruženju te ju treba dodatno afirmirati vrijednim oblikovnim ostvarenjem.

6.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE

6.0.1. Oblici intervencija

Članak 59.

/1/ Zatečeno stanje unutar Planom obuhvaćenog područja ima direktan odraz na planske intervencije primjenjene radi realizacije novih struktura s visokim nivoom prostorne, funkcionalne i oblikovne kvalitete.

/2/ Drugi oblici korištenja - intervencija u prostoru ostvaruju se kroz novoplaniranu izgradnju.

6.0.2. Način gradnje

Članak 60.

/1/ Ukupna nova struktura realizira se u formi samostojećeg objekta hotela sa vanjskim sadržajima.

/2/ Moguć je etapni način gradnje tako da se u prvoj etapi realizira smještajne jedinice sa restoranom, u drugoj etapi dodatni sadržaji i vidikovac i nakon toga vanjski sadržaji bazena, odmorišta, tenis terena, prostora za rekreaciju i roštiljanje itd.

6.0.3. Uvjeti gradnje

Članak 61.

Vezano uz planirane intervencije u prostoru obuhvata Plana, definirani su i uvjeti gradnje koji obuhvaćaju isključivo novu gradnju kako je definirano prethodnim člancima ovih provedbenih odredbi.

Članak 62.

Održavanje postojećih struktura nije prisutno ali je potrebno održati ambijentalne vrijednosti naročito visokog zelenila, te uz područje jezera ozeleniti brezama i sl. raslinjem.

Članak 63.

Prostori nove gradnje locirani su u području ugostiteljsko-turističke zone Mrzla Vodica, kako je to određeno PPUO-om. Unutar tog područja Planom je predviđena realizacija hotelskog objekta sa pripadajućim sadržajima, a kako je to navedeno prethodnim člancima ovih provedbenih odredbi.

Sukladno obuhvatu plana kako je određen PPUO-om Lokve ovim planom nije moguće regulirati obalni pojas, te se preporuča regulacija obalnog pojasa sa kupališnim zonama i to u kamenu. Ovo se naročito odnosi na dno jezera kad se voda jezera ispusti te se nivo znatno smanji .

7.0. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 64.

/1/ Planskim se rješenjem i proširuje opseg uređenih zelenih površina koje osim funkcionalnog i ukrasnog imaju i zaštitni karakter. Naime, obzirom na značaj zelenih prostora unutar ukupne urbane sturkture, a posebno u situaciji gdje takve površine saniraju konflikte u prostoru, Planom je utvrđena slijedeća struktura i moguća namjena tih površina kao:

. Zaštitne zelene površine /Z/ uz prometne koridore i parkirališta, kao zaštitni tampon izmedu prometnih površina i okolne izgradnje, oblikovane pretežito s visokom vegetacijom u formi drvoreda

. Rekreativno zelenilo u sklopu zona rekreacije

. Parkovno zelenilo

. Nadstrešnice sa zelenilom iznad parkirališta hotela

/2/ Očuvanje ambijentalnih vrijednosti može se ustanoviti samo kroz odrednice ovog Plana, jer analizama zatečene urbane strukture konstatirano je da na predmetnom području obuhvata ovog Plana nema kulturnih dobara i prirodnog prostora, koji su radi svojih vrijednosti stavljeni pod odgovarajući režim zaštite.

8.0. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 65.

/1/ Realizacija i provođenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe uređenja urbanog područja, te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar razmatranog dijela ugostiteljsko-turističke zone Mrzla Vodica.

/2/ U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah započeti s pripremnim radovima za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i prioritete koje treba ostvariti radi efikasne provedbe Plana. Znači da treba odmah započeti s pripremom dokumentacije na temelju koje se može pristupiti radovima na uređenju i opremanju građevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu. U tom cilju treba provesti slijedeće aktivnosti:

. izrada potrebnih urbanističko-arhitektonskih rješenja i projekata,

. izradu projekata, iskolčenje koridora te uređenje postojećih i izvedba novih prometnih površina /prometnica i parkirališta/ s otvaranjem pristupa do pojedinih dijelova prostora,

. projektiranje i izvedba nužne infrastrukturne opreme prostora,

. izrada parcelacionog elaborata i rješavanje vlasničkih odnosa za površine javne namjene prolaza komunalne infrastrukture,

. provedba urbane komasacije za druga područja temeljem ovog Plana,

. prikupljanje suglasnosti za pojedine prioritetne zahvate u prostoru.

/3/ Pravovremena priprema i organizacija ovih radova od strane stručnih službi Županije i Općine ili za to posebno osnovane stručne institucije, omogućit će uspješno provođenje Plana, realizaciju Planom predviđene izgradnje, odnosno osigurati početak uređenja ovog vrijednog područja, sa ciljem postizanja višeg stupnja funkcionalnosti, te time osiguranje kvalitetnije prezentacije izvedbe zone u cjelini.

9.0. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 66.

Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš provodit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša prostornog uređenja i gradnje i to:

. Pažljivim izborom i lociranjem namjena koje svojom uporabom i opremljenošću ne djeluju nepovoljno na okoliš /zrak, vodu, tlo/ zdravlje ljudi ili na razvoj drugih djelatnosti

. Potpunom komunalnom opremljenošću svih čestica i građevina. Oborinske vode s kolnih površina moraju biti tretirane odjeljivačem ulja prije puštanja u zajednički sistem

. Ozelenjavanjem privatnih i javnih čestica te sadnjom drvoreda u koridoru ulice

. Sustavom organiziranog prikupljanja i selektivnog odlaganja otpada.

Članak 67.

/1/ Jedna od najvažnijih mjera odnosi se na restrikciju gradnje do realizacije kanalizacijskog sustava odvodnje uz sustav pročišćavanja te je provedbenim odredbama Plana ustanovljena obveza izvedbe prije stavljanja objekata u funkciju.

/2/ Sljedeći važan segment zaštite okoliša predstavlja Planom utvrđeni nivo minimalnog komunalnog opremanja pojedinih prostora, što obavezno uključuje izvedbu zaštitnog zelenila i realizaciju potrebne prometne i komunalne infrastrukture.

/3/ U smislu zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara / NN 58/93/ i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, te procjene ugroženosti od požara /NN 35/94/ ovim elaboratom osigurani su pristupni putevi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine. Požarna površina mora biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrežom i instalacijama - rješena u skladu s navedenim zakonskim i podzakonskim aktima,

/4/ Sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš, odnosno urbani izgled i oblikovanje postići će se adekvatnim uređenjem parcele i oblikovanjem objekata uz primjenu:

. kosih krovnih ploha nagiba ›45o

. oblikovanjem objekata s razvedenim volumenima u horizontalnom i vertikalnom smislu izbjegavanje »glomaznih« volumena

. primjenom autohtonih materijala, odnosno obaveznom primjenom kamena i drveta na dijelu pročelja objekta, ozelenjavanje i vrtno-tehničko uređenje parcele /posebno prostora za smještajne jedinice hotela/.

9.0.1. OGRANIČENJA PRAVA VLASNIKA I KORISNIKA ZEMLJIŠTA I POSEBNE MJERE RADI ODRŽAVANJA VODNOG REŽIMA

Članak 68.

Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je:

/1/ Na nasipima i drugim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama kopati i odlagati zemlju, pijesak, šljunak, puštati i napasati stoku, prelaziti i voziti motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izričito dopušteno, te obavljati druge radnje kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina,

/2/ U uređenom inundacijskom pojasu orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje,

/3/ U uređenom inundacijskom pojasu i do udaljenosti od 20 m. od vanjske nožice nasipa odnosno do 7 metara od vanjskoga ruba regulacijsko-zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda) podizati zgrade, ograde i druge građevine osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, vaditi kamen, glinu i ostale tvari, kopati i bušiti zdence, te bez vodopravnih uvjeta obavljati drugo bušenje tla,

/4/ U neuređenom inundacijskom pojasu obavljati radnje iz točke 3. ovoga stavka,

/5/ Na melioracijskim kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju Hrvatske vode i do udaljenosti od 5 m od tih kanala potrebnoj za njihovo redovno održavanje orati i kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti melioracijske vodne građevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje,

/6/ u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom pojasu odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu toka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava,

/7/ Graditi i/ili dopuštati gradnju na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).

Iznimno, na zahtjev zainteresirane osobe Hrvatske vode mogu odobriti odstupanje od odredaba stavka 1. ovoga članka pod uvjetom da ne dolazi do ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih građevina, odnosno pogoršanja postojećega vodnog režima i ako to nije suprotno uvjetima korištenja vodnog dobra utvrđenim ovim Zakonom.

Pravna osoba koja upravlja šumama u vlasništvu države može u inundacijskom pojasu obavljati uzgoj i sječu drveća, ako je to u skladu sa šumskogospodarskom osnovom na čije je odredbe, u dijelu koji se odnosi na inundacijski pojas, pribavljena suglasnost Hrvatskih voda.

Članak 69.

/1/ Granice dopustivosti ugrožavanja čovjekove okoline koje su definirane kao maksimalne dozvoljene koncentracije štetnih tvari u zraku i otpadnoj vodi koja se upušta u teren ili u more i buka, utvrđuje se zakonskim i podzakonskim aktima.

/2/ Zavisno o karakteru otpadnih voda, potrebno je ugrađivati odgovarajuću opremu kojom bi pojedini zagađivači pročistili otpadne vode prije ispuštanja u zajednički sustav. Obveza pročišćavanja prije upuštanja u kanalizaciju odnosi se naročito na otpadne vode što potiču iz restorana i kuhinja (masnoći ulje), te toksične i agresivne vode koje zahtijevaju adekvatne uređaje za pročišćavanje.

Članak 70.

/1/ Za sve građevine koji predstavljaju izvore buke treba provoditi posebne mjere zaštite, uključujući i zabavne građevine te regulirati njihove režime korištenja, obzirom na lokaciju i udaljenost od građevina stanovanja.

/2/ Na području obuhvata Plana, mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 17/90 i 26/93) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 37/ 90).

Članak 71.

/1/ Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama propisa koji se odnose na zaštitu zraka:

. Zakon o zaštiti zraka (NN 48/95)

. Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96, 2/97)

. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97)

. Uredba o tvarima koje onečišćuju ozonski omotač (NN 7/99, 20/99)

/2/ Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka I. kategorije propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96 i 2/97).

Članak 72.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (NN 107/95).

9.1. ZAŠTITA OD POPLAVA I PODZEMNIH VODA

Članak 73.

/1/ Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

/2/ Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi sustav nepropusne kanalizacije. U okviru pojedinih pogona, ovisno o tehnološkim procesima koji će se obavljati, potrebno je uz dobivanje posebnih uvjeta građenja od nadležnog vodnogospodarskog poduzeća, postaviti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode iz tehnoloških procesa mogu se po potrebi reciklirati i koristiti u kružnom procesu.

/3/ U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99).

/4/ Sve prometne, manipulativne i površine za remont vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i taloga.

9.2. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 74.

/1/ U smislu zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe,

te procjene ugroženosti od požara (NN 35/94) ovim elaboratom osigurani su pristupni putevi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine. Požarna površina mora biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrežom i instalacijama - rješenja u skladu s navedenim zakonskim i podzakonskim aktima.

/2/ Pridržavajući se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice.

U postupku daljnje detaljnije razrade ovog Plana, te prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe sljedeće zakonske i podzakonske regulative na snazi:

. Zakona o zaštiti od požara

. Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

. Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

/3/ Mora se dosljedno pridržavati zakonske regulative koja je na snazi i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskoh mjera iz Procjene od ugroženosti od Požara Općine Lokve.

/4/ Kod projektiranja građevina u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije mora se primjenjivati numerička metoda TVRB 100 ili neka druga opće poznata metoda.

/5/ Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupa /NN 35/94, 55/94 i 142/ 03/.

/6/ Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara /NN 08/06/.

/7/ Temeljem članka 15.a. Zakona o zaštiti od požara / NN 58/93, 33/05 i 107/07/ potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Članak 75.

/1/ Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 8/06).

/2/ Protupožarna zaštita zahtjeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže, uz uvjete osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode, te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti od 150 m i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od 1 100 mm.

Članak 76.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 77.

Postava podzemnih ili nadzemnih spremnika zapaljivih tekućina i plinova treba se planirati i projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

9.3. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

Članak 78.

/1/ Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni očekivanog potresa intenziteta VIIo MCS ljestvice.

Građevine moraju biti projektirane najmanje na očekivani intenzitet potresa.

/2/ Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti navedene su u odvojenom separatu »Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti«, a elaborat je obveza izrade Općine za cijeli teritorij Općine Lokve.

/3/ Procjenjuje se, obzirom na planiranu namjenu, a prema utvrđenim mjerama zaštite Prostornim planom uređenja Općine Lokve da nema potreba za planiranjem javnih skloništa i skloništa osnovne namjene.

/4/ Obveza i uvjeti izgradnje dopunskih dvonamjenskih skloništa određuje se prema Procjeni i Planu zaštite i spašavanja koji se donose na razini Općine Lokve i prethodno pribavljenim uvjetima nadležne državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno prema važećem propisima, a u skladu s prostornim dokumentima na snazi.

Članak 79.

/1/ Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda:snježne oborine, poledica, tuča - predviđaju se uporabom odgovarajućih građevinskih materijala i konstrukcija /nagib krovišta, snjegobran, nagib rampe i sl./ te završnom obradom /gornji postroj prometnica, ulazne rampe u garaže i sl./.

/2/ Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda: otvorenih požara, suša, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice - zbog procjene malog i nikakvog rizika unutar obuhvata /ovog Plana/ ne predviđaju se ovim Planom.

/3/ Urbanističke mjere zaštite od poplava i bujica - planom se omogućuje projekt odvodnog kanala na lokacijama vododerina i naplavnih površina.

Članak 80.

/1/ Urbanističke mjere zaštite od tehničko-tehnološke katastrofe: nesreće u gospodarskim objektima, nesreće u prometu, pucanje hidroakumulacijskih brana - ne predviđaju se ovim Planom posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštita šireg područja /mjere zaštite na razini PPUO-a, PPŽ-a/.

/2/ Urbanističke mjere zaštite od epidemija - ne predviđaju se ovim Planom posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštita šireg područja /mjere zaštite na razini PPUO-a, PPŽ-a/.

Članak 81.

/1/ Sklanjanje stanovništva u slučaju neposredne ratne opasnosti organizira se u zaklonima s kapacitetom koji ne može biti manji od 2/3 broja zaposlenika, a ako se radi u smjenama, od 2/3 broja zaposlenika u najvećoj smjeni. Privremeni zakloni za korisnike hotela predviđaju se u sklopu elaborata »Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ranih opasnosti«.

/2/ Za sada se ne očekuje broj zaposlenih koji bi zahtijevao gradnju skloništa, te se ovim Planom ne predviđaju građevine primarne zaštite sklanjanja ljudi.

Planom se predviđaju zakloni kao ukopani, poluukopani ili nadzemni, s nadslojem zemlje kojim se formira humak na zelenoj površini.

/3/ Mjere zaštite od seizmičkog djelovanja obuhvaćaju i pridržavanje Planom uvjetovanih minimalnih međusobnih udaljenosti građevina te njihovog odmicanja od prometnih površina.

9.4. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 82.

Potreba izrade procjene utjecaja na okoliš utvrdit će se i provesti prema posebnim propisima, odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a ovisno o vrsti i veličini gospodarskih djelatnosti koje će se smjestiti unutar obuhvata ovog Plana.

9.5. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 83.

Unutar Planom obuhvaćenog područja nema zatečenih građevina.

9.6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

/1/ Elaborat Plana sastoji se od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza uvezanih u jedinstveni tvrdi omot sa dokumentacijskim brojem Plana, ovjerenih i potpisanih od strane odgovorne osobe tvrtke Urban design d.o.o., Zagreb i Predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve.

/2/ Jedan primjerak izvornika elaborata Plana čuva se trajno u arhivi Općine, ostali primjerci izvornika i Plana dostavljaju se nadležnim tijelima za prostorno uređenje, dok kopije Plana služe za stručnu uporabu.

Članak 87.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novima Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/07-01/09

Ur. broj: 2112-02/1-09-1

Lokve, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51316&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr