SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 61. Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/04 - pročišćeni tekst i 109/07) i članaka 30. i 82. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02) u članku 3. riječi: »Član Poglavarstva Grada ne može« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika Grada ne mogu«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradsko izborno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik.

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Gradsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora:

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora,

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

- donosi obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, statutu i ovoj Odluci,

- imenuje članove biračkih odbora,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove određene izbornim zakonom, statutom i ovom Odlukom.«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izborno povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu to će tijelo samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Članovi biračkih odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik biračkih odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a u pravili trebaju biti pravne struke. Predsjednik biračkih odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri Gradskom izbornom povjerenstvu.

Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Gradsko izborno povjerenstvo najkasnije pet dana prije održavanja izbora.«.

Članak 7.

Članak 9. briše se.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se članove vijeća mjesnih odbora provode izbori i na web stranicama Grada na način i u rokovima utvrđenim zakonom.«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječ: »neposredno« zamjenjuje se riječju: »izravno«.

 

U stavku 2. riječi: »izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora« zamjenjuju se riječima: »Gradsko izborno povjerenstvo«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gradsko izborno povjerenstvo donosi obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranicama Grada.«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 11.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

Klasa: 021-05/10-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-10-12

Bakar, 29. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51222&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr