SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 9. Srijeda, 17. ožujka 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

25.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 152/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 1. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 52/09), točke 11. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 4/ 10), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština, na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba
u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Osorski otoci« d.o.o., Osor bb, 51554 Nerezine, MB 2430444 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, akvatorij podno Osoršćice, od uvale Zaokolo do uvale Golubja jama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije čini uzgoj 680 tona bijele ribe godišnje na akvatoriju opisanom lomnim točkama polja marikulture, koje iznosi 48.000 m2 i koje je iskazano u Gauss - Kruegerovim i geografskim koordinatama:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Topografskoj karti TK25 u mjerilu 1 : 25000 izrađenoj od Geodetskog zavoda Rijeke d.o.o. u ožujku 2009. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 20 godina od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 25.000,00 kuna (slovima: dvadesetipettisuća kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 1% godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti s investicijskim programom uzgoja morske ribe (lubini, komarče) izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u rujnu 2009. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim propisima.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 9.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 14. svibnja 2009. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative tvrtke »OSORSKI OTOCI« d.o.o., Osor bb, 51554 Nerezine, MB 2430444, za izdavanje koncesije u svrhu marikulture odnosno uzgoja 680 tona bijele ribe u akvatoriju podno Osoršćice, od uvale Zaokolo do uvale Golubja jama, Grad Mali Lošinj.

Inicijativi je priložena Lokacijska dozvola KLASA: UP/ 1 350-05/09-03/23 i UR. BROJ 2170/1-07-05/05-09-8 od 29. lipnja 2009. godine izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija, u uvali podno Osoršćice na otoku Lošinju s podacima o području pomorskog dobra i namjeni koncesije.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2009. donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, od uvale Zaokolo do uvale Golubja jama, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 52/ 09), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama« broj 4/10 od 8. siječnja 2010. godine.

Po isteku roka za predaju ponuda (8. veljače 2010. godine), Komisija za otvaranje ponuda otvorila je ponudu te sačinila Zapisnik dana 11. veljače 2010. i utvrdila kako je u ostavljenom roku prispjela jedna ponuda i to tvrtke »Osorski otoci« d.o.o. s kompletnom traženom dokumentacijom.

Iz ponude je vidljivo kako predmetna koncesija odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra, a u skladu je s gospodarskom strategijom i politikom gospodarskog razvitka Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije te da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za Županiju na sjednici održanoj 26. veljače 2010. godine ocijenilo je ponudu prihvatljivom i predložilo davanje koncesija na pomorskom dobru na vrijeme od 20 godina uz stalni dio godišnje naknade za koncesiju od 25.000,00 kn i promjenjivog dijela u iznosu od 1% od ostvarenog prihoda na koncesioniranom području.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 152/08) davatelj koncesije donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge strane u postupku.

Klasa: 021-04/10-01/3

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-29

Rijeka, 16. ožujka 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=662&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr