SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 9. Srijeda, 17. ožujka 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

24.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 28. točke 22., a u vezi s člankom 65. stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini u okviru utvrđenih sredstava sukladno točki I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini u Primorsko-goranskoj županiji u iznosu od 37.536.618 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini, utvrđeni su:

- za investicijsko i tekuće održavanje

zdravstvenih ustanova u iznosu od 9.569.188 kn

- za otplatu kredita u iznosu od 4.222.519 kn

- za investicijsko ulaganje u zdravstvene

ustanove u iznosu od 10.727.790 kn

- za investicijsko i tekuće održavanje

kliničkih ustanova u iznosu od 809.381 kn

- za investicijsko ulaganje kliničkih

ustanova u iznosu od 12.207.740 kn

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke

raspoređuju se za potrebe održavanja: prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme i za pokriće dospjelih, a nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova.

Sredstva za potrebe održavanja prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme, raspoređuju se zdravstvenim ustanovama, prema kriterijima:

. njihova učešća u ukupnoj strukturi nefinancijske imovine ustanova;

. zahtjevima zdravstvenih ustanova za održavanjem iz decentraliziranih sredstava;

. postotku korištenja te nefinancijske imovine u osnovnom zdravstvenom osiguranju (ugovoru s HZZO).

Primjenom kriterija iz stavka 1. ove točke, sredstva namijenjena investicijskom i tekućem održavanju u 2010. godini, raspoređuju se za:

- prostor (zgrade) 54,35%;

- prijevozna sredstva 17,25%;

- medicinsku i laboratorijsku opremu 10,60%;

- ostalu opremu 7,29% i

- računalnu opremu 10,51%.

Sredstva će se rasporediti zdravstvenim ustanovama sukladno učešću svake pojedine zdravstvene ustanove u ukupnoj vrijednosti pojedine grupe nefinancijske imovine, koju koristi za obavljanje djelatnosti u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Zdravstvena ustanova može sredstva prelijevati između grupa.

Sredstva za pokriće dospjelih, a nepodmirenih obveza dodijeliti će se zdravstvenoj ustanovi sukladno visini iskazanih, a nepokrivenih izdataka nastalih zbog nedostatnih sredstava koja ostvaruje kroz prihode ugovorene u osnovnom zdravstvenom standardu.

Sredstva iz točke II. stavka 1. podstavka 2. može koristiti Dom zdravlja Primorsko-goranske županije za otplatu kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu za financiranje podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i isplatu otpremnine prema Programu za zbrinjavanje viška djelatnika.

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje u prostor (zgrade), prijevozna sredstva, medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu (informatizaciju) iz točke II. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama prema iskazanim potrebama, s time da će ukupna sredstva biti raspoređena temeljem sljedećih kriterija:

- 38% za financiranje projekata kojima se znatnije povećava kapacitet ustanove i kvaliteta usluge u osnovnom zdravstvenom osiguranju,te za realizaciju usvojenih projekata za koje je izrađena projektna dokumentacija i pribavljena dokumentacija za gradnju;

- 46% za djelomičnu zamjenu opreme starije od 10 godina i nabavku suvremenije medicinske i druge opreme;

- 9% za zamjenu voznog parka i njegovo suvremeno opremanje;

- 7% za daljnju informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Korektivni kriteriji:

- funkcionalno stanje nefinancijske imovine, visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti stupanj opremljenosti ustanova, kao i mogućnost sufinanciranja investicijskog ulaganja ustanove iz drugih izvora (vlastita sredstva ustanove, jedinice lokalne samouprave, ministarstva, fondovi, donatori i dr.).

Kao mjerilo za utvrđivanje prava iz ove točke utvrđuje se opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

V.

Sredstva iz točke II. podstavka 4. i 5. ove Odluke rasporedit će se kliničkim ustanovama sukladno rasporedu iz točke I. stavka 6. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini.

VI.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III., IV. i V. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

 

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=662&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr