SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 9. Srijeda, 17. ožujka 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

18.

Na temelju članka 10. stavak 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. stavak 9. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 10. sjednici 16. ožujka 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave
Primorsko-goranske županije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila za uporabu, te način i zaštita uporabe grba i zastave Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2.

Grbom i zastavom Županije predstavlja se Županija i izražava pripadnost Županiji.

Članak 3.

Opis grba i zastave Županije utvrđen je Statutom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut).

MJERILA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE

Članak 4.

Grb i zastava Županije mogu se rabiti u obliku i opisu koji je utvrđen Statutom, a prema likovnom prikazu grba i zastave koji je sastavni dio ove Odluke, u bojama koje se utvrđene Knjigom grafičkih standarda.

Grb i zastava Županije rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Županije.

Uporaba grba i zastave Županije slobodna je u odgojno- obrazovne svrhe i u umjetničkom stvaralaštvu, pod uvjetom da se uporabom ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Županije.

Prilikom isticanja grba i zastave Županije istovremeno ističe se i grb i zastava Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90).

Članak 5.

U grbu i zastavi Županije ne može se ništa mijenjati.

Nije dopušteno javno isticati dotrajale, neuredne, poderane i na drugi način oštećene grb i zastavu Županije.

UPORABA GRBA

Članak 6.

Grb Županije rabi se:

- u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište Županije i na zgradama u kojima je sjedište upravnih tijela Županije odnosno njihovih ustrojstvenih jedinica,

- u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište ustanove ili trgovačkog društva čiji je Županija jedini osnivač ili član,

- u radnim prostorijama upravnih tijela Županije,

- na memorandumu akata i dopisa Župana, Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i upravnih tijela Županije,

- pri održavanju sjednica Skupštine,

- na posjetnicama Župana, zamjenika Župana, predsjednika, potpredsjednika i članova Skupštine, predsjednika radnih tijela Skupštine, pročelnika i službenika upravnih tijela Županije,

- na iskaznicama članova Skupštine,

- na internet stranicama Županije odnosno ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija jedini osnivač ili član,

- na službenom glasilu Županije,

- na promidžbenim materijalima, publikacijama, monografijama, revijama, magazinima i drugim tiskanim izdanjima (u daljnjem tekstu: tiskana izdanja) kojih su izdavači tijela Županije te tiskanim izdanjima čiji su izdavači ustanove i trgovačka društva čiji je Županija jedini osnivač ili član,

- na predmetima izrađenim u promotivne svrhe, ako je njihova izrada naručena od tijela i pravnih osoba iz podstavka 10. ovoga članka,

- u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

Članak 7.

Grb Županije može se rabiti:

- u sadržaju natpisne ploče na zgradi u kojoj je sjedište jedinice lokalne samouprave s područja Županije (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne samouprave) odnosno u kojoj je sjedište upravnih tijela jedinica lokalne samouprave te u njihovim radnim prostorijama,

- na memorandumu akata tijela jedinica lokalne samouprave,

- u radnim prostorijama:

. ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija osnivač, suosnivač ili član,

. ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave,

. udruga sa sjedištem na području Županije,

- na posjetnicama čelnika jedinica lokalne samouprave te na iskaznicama gradskih odnosno općinskih vijećnika,

- na internet stranicama jedinica lokalne samouprave te ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija suosnivač ili član odnosno čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave,

- u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

Članak 8.

Grb Županije može se rabiti na tiskanim izdanjima kojih su izdavači:

- tijela jedinica lokalne samouprave,

- ustanove i trgovačka društva čiji je Županija suosnivač ili član,

- ustanove i trgovačka društva čiji su osnivači ili članovi jedinice lokalne samouprave.

Osim na tiskanim izdanjima kojih su izdavači tijela, ustanove odnosno trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka, grb Županije može se rabiti i na predmetima izrađenim u promotivne svrhe, ako je njihova izrada naručena od tih istih tijela i pravnih osoba.

UPORABA ZASTAVE

Članak 9.

Zastava Županije ističe se:

- na zgradi u kojoj je sjedište Županije,

- u prostoriji u kojoj se održava sjednica Skupštine,

- u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

Članak 10.

Zastava Županije može se isticati:

- na zgradama u kojima je sjedište upravnih tijela Županije

- na zgradi u kojoj je sjedište jedinice lokalne samouprave,

- u dane praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj, na mjestima određenim za isticanje zastava,

- u drugim slučajevima određenim ovom Odlukom.

UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 11.

Uporaba grba i zastave Županije obvezna je pri održavanju protokolarnih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih susreta, ako se ti susretu održavaju:

- u organizaciji Županije,

- pod pokroviteljstvom Županije, a u organizaciji ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija jedini osnivač ili član,

- pod pokroviteljstvom Županije, a u organizaciji udruga sa sjedištem na području Županije.

Grb i zastava Županije rabe se kod označavanja programa i projekata financiranih od strane Županije, sukladno pravilniku kojeg donosi Župan.

Članak 12.

Grb i zastava Županije mogu se rabiti pri održavanju protokolarnih, znanstvenih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih susreta koji se održavaju:

- u organizaciji ili pod pokroviteljstvom jedinice lokalne samouprave,

- pod supokroviteljstvom Županije, a u organizaciji ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave,

- pod supokroviteljstvom Županije, a u organizaciji udruga sa sjedištem na području Županije.

Članak 13.

Osim tijela Županije, tijela jedinica lokalne samouprave te ustanova, trgovačkih društava i udruga koji grb i zastavu Županije rabe ili mogu rabiti u skladu s člankom 6. do 12. ove Odluke, grb i zastavu Županije mogu rabiti i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području Županije odnosno Republike Hrvatske, na temelju podnesenog zahtjeva.

Odobrenje za uporabu grba i zastave Županije daje Župan u roku od 30 dana od dana kada je zahtjev zaprimljen.

Odobrenje se daje u obliku upravnog akta.

Odobrenjem može se uporaba grba i zastave Županije ograničiti u pogledu namjene, vrste predmeta i vremenskog važenja.

KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. rabi grb ili zastavu Županije u obliku i opisu koji nije utvrđen Statutom Županije odnosno koji nije sukladan likovnom prikazu grba i zastave (članak 4. stavak 1.) ili ih rabi suprotno odredbi članka 4. stavak 2., 3. i 4. članka 5. stavak 1. ove Odluke,

2. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Županije (članak 5. stavak 2.),

3. ne rabi grb ili zastavu Županije u slučajevima iz članka 6., 9. i 11. ove Odluke,

4. rabi grb i zastavu Županije bez odobrenja ili suprotno danom odobrenju (članak 13.).

Za prekršaj iz stavka 1. ove Odluke novčanom kaznom od 500,00 do 2000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Župan će pravilnik iz članka 11. stavak 2. ove Odluke donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o grbu i zastavi Županije primorsko-goranske (»Službene novine PGŽ« broj 13/95).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/3

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-13

Rijeka, 16. ožujka 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=662&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr