SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OPĆINE RAVNA GORA
73

1.

Na temelju odredbe Članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Općine Ravna Gora, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2009. godine, donijela je (pročišćeni tekst)

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice sve pravne i fizičke osobe koje na području Općine Ravna Gora imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica općine Ravna Gora upisana je u Upisnik turističkih zajednica od 22. veljače 1995.godine sukladno prethodnom Zakonu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 90/ 94.), koja se vodi kod Ministarstva turizma:

Klasa: 334-03/94-03/119 Ur. broj: 529-02/95-0004, list broj 127, stranica A upisni broj 99

Članak 4.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Općine Ravna Gora«.

Skraćeni naziv Zajednice je: »TZO Ravna Gora«.

Sjedište Zajednice je: Ravna Gora, I. G. Kovačića 177.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica općine Ravna Gora« promjera 24 milimetra.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, veličine 70 x 40, a sadrži sjedište Zajednice općine, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pismena.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.

Zajednica može osnovati turistička društva kao svoje podružnice polazeći od načela racionalnosti za područja turističkih mjesta.

Poštujući načelo racionalnosti za područje turističkog mjesta Stara Sušica osniva se turističko društvo.

Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Zajednice koja obavlja dio djelatnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

Rad Zajednice je javan, a osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je Zakonom drugačije propisano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave,

2. organizirati manifestacije i priredbe,

3. obavljati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisima,

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarstvenim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice a osobito zaštite okoliša.

(1) Zajednica ima sljedeće zadaće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,

TZ Općine Ravna Gora

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom,

(2) Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije,

(3) Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

Osim članova iz stavka 1. Ovog članka Zajednica ima i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i druge oblike fizičkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti na području Zajednice.

Članak 14.

Na prestanak obvezatnog članstva ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

2. Počasni članovi

Članak 15.

Počasnim članom zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi ne mogu biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica bez prava odlučivanja.

3. Dragovoljni članovi

Članak 16.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 13. Ovog Statuta.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog statuta postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice može donijeti odluku o učlanjenju pravnih i fizičkih osoba koje nisu obvezatni članovi Zajednice kao dragovoljnih članova u Zajednicu na njihov zahtjev.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od tri mjeseca ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 17.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

1. oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

2. upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu zajednice,

3. daju inicijative za jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

4. daju prijedloge i primjedbe za rad tijela Zajednica,

5. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

6. usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanje ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

7. predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

8. predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

9. razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljanju konzultacije i organiziraju sastanke,

10. putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

11. daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

12. koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

13. predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

14. budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

15. sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

16. provode odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

17. zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici Županije,

18. razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

19. daju podatke i izviješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

20. pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 18.

Tijela Zajednice su: Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik Zajednice.

a) Skupština Zajednice

Članak 19.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih osoba članova Zajednice i predstavnici pravnih osoba članova Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine zajednice), na način da svaki predstavnik u skupštini predstavlja određeni broj članova, s time da predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Broj predstavnika članova skupštine iz stavka 2. ovoga članka utvrđen je Statutom Zajednice razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, ali jedan član ima maksimalno 40% predstavnika u skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 3. ovoga članka, računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu turističke zajednice, pa se sukladno tome broj predstavnika članova skupštine Zajednice određuje na sljedeći način:

- članovi Zajednice koji sudjeluju iznad 40 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju pet predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 10 do 20 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 5 do 10 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva predstavnika

- članovi Zajednice koji sudjeluju od 1 do 5 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog predstavnika

- članovi Zajednice koji pojedinačno u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju ispod 3 % grupiraju se u slijedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u prihodu Zajednice i to:

. građani iznajmljivači

. ugostiteljska djelatnost

. fizičke i pravne osobe koje obavljaju s turizmom neposredno povezanu djelatnost.

Broj predstavnika pojedinih grupacija iz stavka 4. alineje 5. ovog članka Statuta u Skupštini Zajednice za izbornu skupštinu utvrđuje Turističko vijeće svojom odlukom, a razmjerno visini udjela skupine u prihodu Zajednice.

Pojedine skupine iz stavka 4. alineje 5. ovog članka Statuta predstavljaju članovi s najvećim udjelom u prihodu unutar skupine.

Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.

Broj predstavnika pojedinih grupacija u Skupštini Zajednice za izbornu skupštinu utvrđuje Turističko vijeće svojom odlukom.

Članovi Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluju u radu skupštine.

Skupština Zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovog članka, a promjenu utvrđuje skupština Zajednice istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice,

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine,

3. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja Turističkog društva,

4. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

5. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

6. donosi godišnji program rada, financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice i Turističkog društva,

7. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća počasne članove Zajednice,

8. odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo,

9. donosi odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,

10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije primorsko-goranske iz redova svojih članova,

12. donosi Pravilnik o radu Skupštine Zajednice,

13. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

14. razmatra i zauzima stavova o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

15. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom.

Članak 21.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

- prestankom rada kod člana Zajednice, čiji je predstavnik,

- na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

Sjednica Skupštine saziva se i u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

- izbora predsjednika Zajednice,

- na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Potvrdu o sudjelovanju člana Skupštine u prihodu zajednice izdaje nadležna Porezna uprava.

Način sazivanja i vođenja sjednica Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom.

b) Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini osnovne smjernice, godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće,

3. podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

4. podnosi Skupštini izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

5. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,

6. imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja i razrješava direktora Turističkog ureda,

7. odlučuje o zahtjevu fizičkih i pravnih osoba za učlanjenje u Zajednicu u svojstvu dragovoljnog člana,

8. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,

9. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

10. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

11. donosi poslovnik o svom radu,

12. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

13. utvrđuje prijedlog Statuta,

14. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

15. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

16. donosi Poslovnik Turističkog vijeća,

17. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

18. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

19. odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.).

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

- na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ili ako ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i presjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se poslovnikom.

c) Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima tri člana a čine ga:

- Dva člana koje bira Skupština Zajednice.

- Jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Primorsko-goranske županije.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Članak 33.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

- vođenje poslova Zajednice,

- materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,

- izvođenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću Zajednice te turističkom vijeću turističke zajednice županije Primorsko-goranske.

(3) U izvješćima iz stavka 2. ovog članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovog članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanje vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Poslovnik iz stavka 3. Ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako je opozvan od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo

- na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

d) Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice koji predstavlja Zajednicu.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

U trenutku razrješenja općinskog načelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice te u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu,

- saziva i presjeda Skupštini Zajednice,

- saziva i presjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik pred

sjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

e) Radna tijela

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se utvrđuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKO DRUŠTVO

Članak 41.

Za područja mjesta u Općini Ravna Gora može se osnivati Turističko društvo.

Članak 42.

Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica Zajednice može obavljati sljedeće poslove Zajednice, a osobito:

- vođenje popisa turista za područja turističkog mjesta odnosno Turističkog društva

- dnevno prikupljanje, tjedna, mjesečna obrada podataka o turističkom prometu za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva

- informiranje turista o turističkim potrebama kao i o kulturnim zbivanjima i znamenitostima mjesta

- organizacija, provođenje svih radnji promocije turističkog proizvoda mjesta sukladno godišnjem planu i programu Turističkog društva

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i zaštite čovjekova okoliša na području mjesta

- obavlja ostale poslove utvrđene odlukom o osnivanju Društva.

U odluci o osnivanju Turističkog društva određuje se djelatnost Društva odnosno predmet njegovog poslovanja.

Članak 43.

Turističko društvo nema svojstvo pravne osobe.

Prava i obveze koje proisteku iz poslovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice.

Članak 44.

Turističko društvo nosi naziv »Turističko društvo«, a može mu se dodati i naziv turističkog mjesta.

Turističko društvo posluje pod svojim punim nazivom i uz naznaku svoga sjedišta i naziva i sjedišta Zajednice.

Ovisno o turističkim potrebama mjesta Turističko društvo može poslovati tijekom cijele godine ili sezonski.

Članak 45.

Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine Zajednice, koja sadrži osobito:

- naziv i sjedište Zajednice

- naziv i sjedište Turističkog društva

- predmet poslovanja Turističkog društva

- način poslovanja (tijekom cijele godine ili sezonski)

Odluka o osnivanju Turističkog društva mora biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 46.

Stručne poslove u Turističkom društvu vodi i organizira voditelj Turističkog društva (u daljnjem tekstu: Voditelj).

Voditelj poslove obavlja profesionalno i u okviru prava i dužnosti određenih odlukom o osnivanju turističkog društva i ovim statutom, te u okviru ovlaštenja turističkog vijeća.

Na pravni status Voditelja, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Voditelj turističkog društva za svoj rad odgovara turističkom vijeću Zajednice i direktoru turističkog ureda Zajednice.

Članak 47.

Turističko društvo upisuje se u Upisnik.

Zajednica je dužna prijavu za upis Turističkog društva u Upisnik podnijeti Ministarstvu turizma u roku od 15 dana od dana osnivanja Turističkog društva.

Članak 48.

Turističko društvo prestaje:

- odlukom Skupštine Zajednice o prestanku Turističkog društva,

- prestankom Zajednice.

VII. TURISTIČKI URED

Članak 49.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu zajednice.

Članak 50.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 51.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- organizira rad turističko-informativnog centra,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 52.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Direktor Turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice koji u trenutku sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Radniku iz prethodnog stavka ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Članak 53.

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 54.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja direktora na temelju ponovljenog natječaja Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 55.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju na prijedlog direktora odredi Turističko vijeće iz redova vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 56.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

1. provodi odluke Turističkog vijeća,

2. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

3. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

4. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

5. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

6. odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

7. upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

8. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

9. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

10. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

11. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

12. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

13. podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 57.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlasti nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda,

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština Zajednice ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka statuta.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda, Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice a Turističko vijeće će raspisati natječaj za direktora najkasnije u roku od 30 dana od razrješenja.

Članak 58.

Poslove prikupljanja, obrade i rasparčavanja informacija u radu Zajednice obavlja Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- prikupljanje, obrada i rasparčavanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

- informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

- promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,

- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

- suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama

- i drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju ureda i drugim aktima Skupštine zajednice ili Turističkog vijeća.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 59.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo.

Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti i zadataka koje im je utvrdila tijelo koje ih je izabralo ili imenovalo.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 60.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 61.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 62.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 63.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

Članak 64.

Za djelovanje turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda iz članka 65. st. 1. Zakona turističke zajednice ostvarenih na području za koje je turističko društvo osnovano, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima (turistička zajednica Županije, Hrvatska turistička zajednica, Općina Ravna Gora).

Sredstva is stavka 1. ovog članka posebno se iskazuju u financijskom planu Zajednice.

Turističko društvo predlaže Skupštini Zajednice godišnji program rada i financijski plan.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Statutu koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Godišnji program rada i financijski plan turističkog društva sastavni je dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 65.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donosi.

Godišnji program rada i financijski plan Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici županije.

Članak 66.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 67.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 68.

Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izviješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici županije.

Članak 69.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim Zakonom,

3. prihoda od obavljanje gospodarskih djelatnosti sukladno Zakonu,

4. proračuna Općine, županije te državnog proračuna,

5. dragovoljnih prihoda i darova,

6. zajmova.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Zajednica ostvaruje prihode i iz imovine u vlasništvu i od obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti:

- upravljanja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

- organiziranja manifestacija i priredbi,

- objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim promotivnim materijalima,

- prodavanja suvenira, turističkih karata i vodiča, osim vlastitog promotivnog materijala,

- posredovanja u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

- obavljanja drugih poslova i zadaća od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti Zakonom i drugim propisima.

Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 70.

Za djelovanje turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda od boravišnih pristojbi, članarina i prihoda od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 39. stavka 1. Zakona, ostvarenih na području za koje je turističko društvo osnovano, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Zakonu, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Turističko društvo predlaže turističkom vijeću Zajednice godišnji program rada i financijski plan, koji su sastavni dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 71.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koji posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 72.

U Financijskom planu Zajednice može se izdvojiti i dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koji se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 73.

Sredstva zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 74.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 75.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 76.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnog centra, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 77.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito i potpuno informiranje javnosti o radu Zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 78.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 79.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajdnica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. STATUTI I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 80.

Zajednice ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akti nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 81.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 82.

Opći akti Turističkog vijeća su:

- o ustrojstvu,

- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

- drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 83.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 84.

Statut Zajednice objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku od 30 dana od stupanja Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Općine Ravna Gora upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 127, stranica A, upisni broj 99 (klasa: 334-03/94-03/119 ur. broj: 529-02/95-0004) od 22. veljače 1995. godine.

Članak 87.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ravna Gora, 11. veljače 2009.

Predsjednik
Skupštine TZ Ravna Gora
Anđelko Florijan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=60024&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr