SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
73

1.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji stana u vlasništvu Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način i uvjeti prodaje stana u vlasništvu Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Odobrava se prodaja stana u vlasništvu Općine u Ulici Kralja Tomislava 4, stan broj 3, potkrovlje lijevo, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, kupaone s WC-om i predsoblja, ukupne površine 43 m2, k.č. 709 i 736, broj poduloška: 1, zk. ul. 615 i 1066 k. o. Ravna Gora u Ravnoj Gori.

Članak 3.

Stan iz članka 2. ove Odluke ne može se prodati ispod početne cijene koja je utvrđena na osnovi nalaza i procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

Članak 4.

Stan se prodaje putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Općinski načelnik.

Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

Članak 5.

Natječaj provodi radno tijelo nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

Povjerenstvo broji 3 člana.

Članove povjerenstva imenuje Općinski načelnik.

Članak 6.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku, web stranici i na oglasnoj ploči Općine.

Natječaj mora biti otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Članak 7.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

1. adresu i površinu stana,

2. podatke o stanu iz zemljišnoknjižnog uloška,

3. početni iznos prodaje stana po m2,

4. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj i način plaćanja jamčevine,

5. odredbu o načinu i roku plaćanja kupoprodajne cijene stana,

6. rok za podnošenje ponuda za natječaj,

7. naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu uvida u stan,

8. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

9. naznaku da se natječaj može provesti i ako učestvuje samo jedan ponuditelj.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje stana.

Članak 8.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,

- visinu ponuđene cijene po m2 stana,

- adresu prebivališta,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno žiro- računa za pravne osobe zbog povrata jamčevine.

Članak 9.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće na prijedlog povjerenstva.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene po m2.

Članak 10.

Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u kupovnu cijenu stana.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji stana nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 11.

Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o prodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/09-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-10-3

Ravna Gora, 16. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=51314&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr