SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Na temelju čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07), članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 2. sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 1/06) u članku 2. riječi »Socijalnog vijeća« zamjenjuje se riječima »Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće, u odgovarajućem padežu)«.

Članak 2.

U članku 3. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«, a riječ »Poglavarstvo« se zamjenjuje riječju »načelnik«.

Članak 3.

U članku 5. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općine, u odgovarajućem padežu)«.

Članak 4.

U članku 6. st. 5. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 5.

U članku 18. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 6.

U članku 34. st. 2. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 7.

U članku 64. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 8.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Potporu za novorođeno dijete u iznosu od 2.500,00 kuna primaju roditelji (skrbnici) sa stalnim prebivalištem na području Općine Vinodolske, čije je dijete rođeno tijekom tekuće godine.

Pravo na pomoć ostvaruje se na zahtjev roditelja (skrbnika) novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom dokumentacijom:

- rodni list za dijete

- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik)

- potvrda o prebivalištu roditelja/skrbnika.«

Članak 9.

U članku 95. Odluke riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 10.

U članku 96. Odluke riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 11.

U članku 97. Odluke riječi »općinsko Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 12.

U članku 99. st. 2. i 3. riječi »Poglavarstvo općine« zamjenjuju se riječju »Načelnik«, a riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 13.

U članku 102. riječi »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuje se riječju »načelniku«.

Članak 14.

U članku 103. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 15.

Članak 104. st. 1. mijenja se i glasi:

»Socijalno vijeće je radno tijelo općinskog načelnika, koje osniva načelnik posebnom odlukom, a koje čine predsjednik i devet članova, koje imenuje načelnik.«

U članku 104. st. 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 16.

U članku 105. riječ »Globom« zamjenjuje se riječima »Novčanom kaznom«.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2107-03/09-01-11/8

Bribir, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr