SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

46.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU-10 - Sveti Vid (K-2)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 10 - Sveti Vid (K-2) koji obuhvaća građevinsko područje poslovne namjene, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 10 - Sv. Vid (K-2), u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi UPU 10 pristupiti će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite zone poslovne namjene. Planom će biti potrebno odrediti uvjete i način gradnje te priključak na mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša.

Površina poslovne namjene prvenstveno je predviđena za izgradnju objekata poslovne namjene - suhe marine.

Uz osnovnu djelatnost moguće je na površini poslovne namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti (trgovina, skladištenje, servisi, komunalne usluge i sl.).

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09), a obuhvaća građevinsko područje poslovne namjene (K-2) smješteno uz južnu granicu građevinskog područja naselja Sv. Vid.

Sjevernu granicu obuhvata Plana čini granica zone poslovne namjene prema naselju Sv. Vid, istočnu granicu lokalna prometnica - Sv. Vid Miholjice - Oštrobradići - spoj na državnu cestu Omišalj - Valbiska (trajekt) Merag, dok južnu i zapadnu granicu čini granica građevinskog područja zone poslovne namjene.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 0,4 ha.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Zona poslovne namjene neposredno je položena uz prometnicu i u potpunosti je komunalno opremljena.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Zona je opremljena pristupnom cestom, nisko-naponskom mrežom, vodovodom, i telekomunikacijskim instalacijama, te je kao takva pogodna za poslovnu namjenu.

Planirana je poslovna namjena zone - suha marina sa mogućnošću smještaja i servisiranja plovila, te u tu svrhu omogućeno je uređenje zone i izgradnja objekata u osnovnoj i pratećim namjenama.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada stručnih podloga, već će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija

prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1: 1000.

Geodetsku podlogu, ovjerenu od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave - odsjeka za katastar Krk, osigurava Općina Malinska- Dubašnica.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Rijeka, Ciottina 17A

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

7. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove - Urbanistička inspekcija Vinogradska ulica 25, Zagreb,

18. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

21. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

22. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

23. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

24. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 90 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona i Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Sredstva za izradu Plana osigurana su temeljem članka 59. i 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno iz drugih izvora.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-02/5

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr