SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

45.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU-4 - Rova (GP-3)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Rova (GP-3) koji obuhvaća građevinsko područje Rova, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Rova (GP-3), u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi UPU 4 pristupiti će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite područja Rove. koja obzirom na značajne, danas još neizgrađene površine predstavlja jedan od najznačajnijih prostora za budući razvoj Općine. Planom će biti potrebno odrediti uvjete i način gradnje te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša te optimalnog načina korištenja obalne linije.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09), a obuhvaća građevinsko područje Rova (GP-3), površinu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Rova (L-3), sidrišta Rova (S) i površinu sportsko - rekreacijske namjene - uređena plaža Rova R2-5.

Istočnu granicu obuhvata Plana čini granica izgrađenog dijela građevinskog područja naselja GP-2 - Bogovići, Zidarići, Milčetići, južnu granicu većim dijelom predstavlja koridor planirane lokalne ceste prema Portu, zapadnu granicu čini granica prema naselju Vantačići, dok je sjeverna granica obuhvata Plana utvrđena obuhvaćajući morsku površinu u pojasu od cca. 140 metara od obalne linije.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca. 32 ha, od čega se cca. 22 ha nalazi na kopnu, a cca. 10 ha zauzimaju morske površine.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Građevinsko područje naselja Rova smješteno je zapadno u odnosu na središnje naselje - Malinsku. Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica površina građevinskog područja naselja Rova GP-3 iznosi 18,56 ha. Izgrađeni dio građevinskog područja naselja Rova zauzima površinu od 6,31 ha. Neizgrađeni dijelovi naselja obuhvaćaju pretežno središnji dio zone, površine 12,25 ha.

Unutar obuhvata Plana planirana je luka Rova (L-3) - luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. U sklopu luke potrebno je osigurati dio za privez lokalnog stanovništva / komunalni dio luke / kapaciteta do 30 vezova.

Osim luke Rova, unutar planskog područja smješteno je i sidrište, kapaciteta do 10 plovila.

Osnovni elementi stanja u prostoru obuhvaćaju:

- relativno dobru komunalnu opremljenost zone unatoč znatnijem udjelu neizgrađenosti zone,

- u dijelovima u kojim su probijene i uređene prometnice izrađena je i ostala komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, nisko-naponska mreža, javna rasvjeta te instalacije telekomunikacijske mreže),

- dio prostora koji je neizgrađen i nije komunalno opremljen većim dijelom je zapušten i neuređen,

- u zoni su do danas izgrađene dvije značajnije turističke građevine koje ostvaruju značajan broj noćenja, te više manjih građevina koje se kombinirano koriste za turizam i stanovanje,

- na dijelu priobalja uređena je obala dijelom kao šetnice uz more, djelom kao uređene plaže, dok je dijelom obalni pojas neuređen.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljnu namjenu površina unutar građevinskog područja naselja, koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za javnu i društvenu namjenu, javne i zelene površine te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Malinska, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- utvrđivanje mjerila i tipologije nove gradnje,

- utvrditi optimalni način korištenja obalne linije i akvatorija,

- zonu je potrebno dodatno opremiti komunalnom infrastrukturom,

- potrebno je omogućiti izgradnju i na ostalom neizgrađenom prostoru ali u jednom vidu rahlije izgradnje sa pretežito turističkim sadržajima koji uz turizam mogu imati i sadržaje za stalno stanovanje,

- kvalitetno osmisliti uređenje priobalja sa stvaranjem mogućnosti opremanja prostora sadržajima koji su u funkciji mora i priobalja.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

Geodetsku podlogu, ovjerenu od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave - odsjeka za katastar Krk, osigurava Općina Malinska- Dubašnica.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Rijeka, Ciottina 17A

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

7. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV., 10000 Zagreb

15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove - Urbanistička inspekcija Vinogradska ulica 25, Zagreb

18. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

21. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

22. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

23. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

24. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

25. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

26. Ispostava Lučke kapetanije Rijeka, Trg Josipa bana Jelačića 5.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 90 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona i Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-02/3

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr