SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

44.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1) koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Malinska, Radići; u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1), u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi UPU 3 pristupit će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite sjevernog dijela područja naselja Malinska. Planom će biti potrebno odrediti uvjete i način gradnje te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09), a obuhvaća dio građevinskog područja naselja Malinska, Radići (GP-1).

Sjeverozapadnu granicu obuhvata Plana čini granica sa turističkom zonom T-1 - Haludovo I, sjeveroistočnu granicu čini granica sa neizgrađenom zonom ugostiteljsko - turističke namjene Hrusta, dok južnu i zapadnu granicu čini granica sa izgrađenim djelom naselja GP-1 - Malinska, Radići.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca. 7 ha.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana smješten je sjeverno od centra naselja Malinska. Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica izgrađeni dio građevinskog područja zauzima površinu od cca. 2,0 ha a neizgrađeni dio površinu od cca. 5,0 ha.

Unutar obuhvata Plana najveći dio zone od otprilike 2/3 površine je neizgrađen, zapušten i teško prohodan. Nije održivo da se takav neuređen vrijedan prostor nalazi u središtu naselja Malinska, te ga je potrebno planski definirati.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljnu namjenu površina unutar građevinskog područja naselja, koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za javnu i društvenu namjenu, javne i zelene površine te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Malinska, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- utvrđivanje mjerila i tipologije nove gradnje,

- urbanizacijom osmisliti prostor kao urbani međuprostor između naselja i turističke zone,

- postići bolju prometnu povezanost priobalja i zaleđa,

- povećati kapacitete ugostiteljsko - turističkih sadržaja kroz otvaranje mogućnosti izgradnje manjih obiteljskih hotela i

- osmisliti značajni dio prostora za sportsko - rekreacijsku namjenu.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

Geodetsku podlogu, ovjerenu od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave - odsjeka za katastar Krk, osigurava Općina Malinska- Dubašnica.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Rijeka, Ciottina 17A

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

7. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV., 10000 Zagreb

15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove - Urbanistička inspekcija Vinogradska ulica 25, Zagreb

18. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

21. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

22. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

23. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

24. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

25. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 90 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona i Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-02/4

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr