SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

43.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-1
- Malinska, Radići (dio GP-1)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1) koji obuhvaća građevinsko područje naselja Malinska i Radići, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1), u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 i 38/09).

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi UPU 1 pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite središnjeg naselja Općine Malinska-Dubašnica. Planom će biti potrebno odrediti površine stambene, mješovite, javne i društvene te sportsko-rekreacijske namjene, zelene površine te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti te optimalnog načina korištenja obalne linije.

Osnovni cilj prostornog uređenja definiran je kroz dostizanje više razine urbanog standarda naselja, što treba omogućiti daljnji razvitak uloge upravnog, gospodarskog, kulturnog i prosvjetnog centra područja Općine.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je omogućiti osmišljeno i racionalno korištenje prostora, sa ciljem da se pristupi planskom razvoju naselja, a time i otvaranju novih radnih mjesta, zadržavanju kvalitetnih, mladih, školovanih kadrova te podizanju ukupne kvalitete života građana Općine Malinska-Dubašnica.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/09), a obuhvaća građevinsko područje naselja Malinska i Radići (GP-1), površinu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (L- 1), privezišta Portić (P) i površine sportsko - rekreacijske namjene - dio uređene plaže Haludovo R2-2 i dio Malinska - Malin (R2-3).

Sjevernu granicu obuhvata Plana čini granica građevinskog područja naselja Malinska i Radići prema zoni ugostiteljsko - turističke namjene Haludovo I i Hrusta, te prema području Dobrinčevo, zapadnu granicu čini granica neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja prema Prostornom planu uređenja Općine Malinska-Dubašnica, južnu granicu čini granica prema naseljima Bogovići i Zidarići, dok je istočna granica obuhvata Plana utvrđena obuhvaćajući površinu luke Malinska i morsku površinu u pojasu od cca 250 metara od obalne linije.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 102 ha, od čega se cca 81 ha nalazi na kopnu, a cca 21 ha zauzimaju morske površine.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Naselje Malinska smješteno je na zapadnoj strani otoka Krka i središnje je naselje Općine Malinska-Dubašnica. Područje Općine je područje sa povoljnim demografskim kriterijima (ukupno kretanje stanovništva, prirodni prirast, migracijski saldo, opći demografski parametri). Međutim, prostorna distribucija kretanja stanovništva ide u prilog daljnjoj koncentraciji stanovništva na litoralnom području, posebno naseljima Malinska i Radići. Dinamika rasta općinske populacije između posljednjih popisa potvrđuje da se ostvaruje pozitivna prognoza o dugoročnom kretanju broja stanovnika na ovom području dana u Prostornom planu Primorsko-goranske županije. Iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije slijedi da će 2015. godine Općina Malinska-Dubašnica imati 3.335 stanovnika, odnosno 22,3% više nego 2001. godine. U odnosu na 1991. godinu to je povećanje 54,3%, što znači da je do najvećeg povećanja populacije već došlo i da se u slijedećim godinama može očekivati umjereniji rast.

Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica površina građevinskog područja naselja Malinska, Radići GP-1 iznosi 83,03 ha (Napomena: u površinu GP-1 uključena je i površina područja Dobrinčevo, za koje je utvrđena obveza izrade zasebnog urbanističkog plana uređenja.) Izgrađeni dio građevinskog područja naselja Malinska, Radići zauzima površinu od 56,1 ha. Neizgrađeni dijelovi naselja obuhvaćaju rubne zone locirane pretežno na istočnom dijelu obuhvata Plana, ukupne površine 17,88 ha, dok površina neizgrađenog, ali uređenog dijela građevinskog područja GP-1 iznosi 9,05 ha.

Unutar obuhvata Plana prostor je mješovite namjene, što znači da se uz građevine stambene namjene koje zauzimaju najveći dio površine obuhvata, u planskom području nalaze i ugostiteljsko - turističke građevine, poslovne građevine, građevine društvene namjene (knjižnica i čitaonica, građevina primarne zdravstvene zaštite), sadržaji sportsko - rekreacijske namjene i dr. Promet u samom naselju karakterizira nedostatak parkirališnih mjesta, pogotovo za vri

jeme turističke sezone, stoga bi bilo potrebno iznaći primjerene lokacije za rješenje prometa u mirovanju.

Unutar obuhvata Plana smještena je luka Malinska (L-1) - luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Unutar luke odvijaju se slijedeće djelatnosti: privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila i ostale gospodarske djelatnosti. U sklopu luke potrebno je osigurati dio za privez lokalnog stanovništva /komunalni dio luke/ kapaciteta do 350 vezova.

Osim luke Malinska, unutar planskog područja smješteno je i privezište Portić, kapaciteta do 5 plovila.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljniju namjenu površina unutar građevinskog područja naselja, koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za javnu i društvenu namjenu, javne i zelene površine te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Malinska, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- uravnoteženje razvoja naselja s ciljem unapređenja kvalitete života stanovništva i posjetitelja Malinske,

- uređenje novih javnih površina i dopuna sadržajima koji nedostaju, predvidjeti i podizanje razine društvene infrastrukture,

- utvrđivanje mjerila i tipologije nove gradnje u skladu s okolnom izgradnjom,

- uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanje s postojećim dijelom naselja,

- smjernice za uređenje naselja trebaju se prvenstveno oslanjati na očuvanju identiteta i granica naselja, a interpolacije unutar već izgrađenog dijela naselja potrebno je uvjetovati poštivanjem tradicionalnih građevinskih elemenata,

- utvrditi optimalni način korištenja obalne linije i akvatorija,

- očuvati dobra graditeljske baštine u neokrnjenom i izvornom stanju (sanirati neprimjerenu izgradnju).

Također, Planom je potrebno sagledati pojedine karakteristične dijelove planskog područja za koje bi, eventualno, bilo potrebno propisati obveznu izradu detaljnog plana uređenja kojim bi se predmetni prostor mogao detaljno sagledati i prostorno definirati.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska-Dubašnica.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

Geodetsku podlogu, ovjerenu od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave - odsjeka za katastar Krk, osigurava Općina Malinska- Dubašnica.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o. - RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Rijeka, Ciottina 17A

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

7. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV., 10000 Zagreb

15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove - Urbanistička inspekcija Vinogradska ulica 25, Zagreb

18. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

19. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

21. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

22. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

23. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

24. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

25. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

26. Ispostava Lučke kapetanije Rijeka, Trg Josipa bana Jelačića 5.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 120 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 45 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona i Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr