SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

42.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 1.450.000,00

Naknada za groblje 36.000,00

Naknada za koncesije na pomorskom dobru 50.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja
na pomorskom dobru 135.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 1.293.000,00

Boravišna pristojba 420.000,00


Ukupno: 3.384.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 400.000,00


Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema slijedećem rasporedu:

- ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića,
Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala,
Ulica Mihovila Radića, autobusna stanica i parkiralište ispred poslovnog cenrta Polje, Ulica Kralja Tomislava
od ambulante do hotela Malin, svakodnevno u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca;

- Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub
dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

- Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja
do 15. rujna,

- okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara,
dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca;

- ostalo po potrebi.


U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema potrebi
i mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:

- Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića,
Radnička ulica, Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima
Tončića (prema Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta
i naselje Porat. U preostalom periodu pometačića se angažira prema potrebi.

- Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

- Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.


Higijenski servis 15.000,00


Dezinsekcija i deratizacija i nadzor nad provođenjem mjera DDT-a 76.000,00


UKUPNO: 491.000,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


- Održavanje zelenih površina prema programu uređenja i održavanja zelenih površina 690.000,00

- Navodnjavanje zelenih površina 115.000,00

- Tekuće održavanje i uređenje morske obale: čišćenje plaža u toku turističke sezone i nasipavanja
plaža pijeskom pred sezonu, održavanje rukohvata i prilaza moru 450.000,00

- Zakup kemijskih WC kabina koje se postavljaju na plažama u toku turističke sezone 85.000,00

- Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 28.000,00

- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostali potrebni nepredviđeni zahvati na održavanju
komunalne infrastrukture koji se pojave tokom godine 50.000,00

- Održavanje komunalne opreme: farbanje klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova komunalne
opreme i sl. 35.000,00


UKUPNO: 1.453.000,00


NERAZVRSTANE CESTE:


- Tekuće i investicijsko održavanje prometnih površina, sanacija udarnih rupa, održavanje horizontalne
signalizacije, čišćenje slivnika oborinske odvodnje 200.000,00

- Održavanje protupožarnih putova 120.000,00


UKUPNO: 320.000,00


GROBLJA:


- Tekuće održavanje groblja na području Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00


JAVNA RASVJETA:


- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 730.000,00

- Održavanje javne rasvjete 250.000,00

- Novogodišnja dekorativna rasvjeta 100.000,00


UKUPNO: 1.080.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-37

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr