SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

41.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2010. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


-komunalnog doprinosa 5.816.000,00

-naknade za koncesije 250.000,00

-sredstava HBOR-a 901.000,00

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00

-nenamjenskih sredstava proračuna za 2010. godinu 653.000,00


UKUPNO: 8.435.000,00


za namjene kako slijedi:


1. JAVNE POVRŠINE


-nabava komunalne opreme za javne površine (klupe, koševi za smeće, stupići i ostala
oprema javnih površina) 80.000,00

-uređenje Jaza 650.000,00

-uređenje parka Draga 310.000,00

-uređenje morske obale: izgradnja i proširenje površina za sunčanje: izgradnja sunčalištu od uvale
Cuklićevo do odmarališta Naš mir i izgradnja sunčališta na Rivi (Vantačići) 200.000,00

-izrada potrebne prostorno planske dokumentacije: UPU - Malinska, UPU - Dobrinčevo, UPU - Rova,
UPU - Radna zona Barušići, UPU - Radna zona Sveti Vid - Jug, UPU - Radna zona Sveti Vid - Sjever,
Idejno rješenje uređenja luke, priobalja i centra Malinske (od ureda TZ-a do Lastavice), Idejno rješenje
uređenja centra naselja Sveti Vid - Miholjice, Prometna studija naselja Malinska 710.000,00

-otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 1.500.000,00


UKUPNO: 3.450.000,00


2. NERAZVRSTANE CESTE


Nove prometnice 1.400.000,00


- Asfaltiranje Odvojka Ulice Črni pesak

- Asfaltiranje ulice u Kremenić (prema Kračak)

- Probijanje ulice u Sv.Vidu (Renčić)

- Proširenje i asfaltiranje ulice u Sv.Vidu (kod Milohnićaa)

- Asfaltiranje ceste od Strilčić do Sablić

- Probijanje ceste u Bogovićima (prema Repak)

- Probijanje ceeste u Bogovićima (iza Darka)

- Probijanje puta u Barušić (iza Roberta)

- Izgradnja prometnice od staračkog doma Bajor do Ulice N. Tesle

- Probijanje puteva u Rovi prema DPU Rova

- Asfaltiranje ceste u Milčetićima (ispod Imamović)

- Asfaltiranje ulice u Portu (prema Brašnić)

- Probijanje prometnice na području Novina

- Asfaltiranje Ulice Novina (do Vile Klare)

- Asfaltiranje nogostupa obilaznice Malinska

- Asfaltiranje ceste od Perovice prema Peškovcu

- Potporni zid u ulici Braće Turčić, asfaltiranje prostora za parkiranje

- Potporni zid na spoju Bodulske i Jadranske ulice


Dodatna ulaganja na cestama 1.200.000,00


- Rekonstrukcija asfalta prema Starom groblju

- Izgradnja parkirališta u Portu 1 faza

- Rekonstrukcija raskrsnice u Milčetićima

- Proširenje prometnice i izrada nogostupa od Milčetić do Sv. Antona - projektiranje

- Rekonstrukcija ŽC od Milčetić do Rove

- Rekonstrukcija asfalta u ulici Draga i izgradnja sigurnosne ograde prema moru

- Rekonstrukcija Ulice Kralja Tomislava do parkirališta ispod hotela Malin


Vertikalna prometna signalizacija 80.000,00


UKUPNO: 2.680.000,00


3. OBILAZNICA SVETI VID


Izgradnja završne faze obilaznice Svetog Vida - kružni tok na »Berbinji«


UKUPNO: 1.000.000,00


4. JAVNA RASVJETA

Malinska


- Dubašljanska ulica, kod broja 87, postaviti stup sa svjetiljkom

- Zaobilaznica Malinske, do spoja sa Dubašljanskom ulicom, postavljanje stupova sa svjetiljkama koji nedostaju

- Ulica Lina Bolmarčića, postavljanje stupova sa svjetiljkama koji nedostaju

- Ulica Joakima Tončića, zamjena postojećih neadekvatnih lampi

- Ulica M. Radića, izmještanje kandelabara iz privatne parcele

- Odvojak Kvarnerske ulice, ugradnja kandelabra sa lampom na postojeći temelj

- Pored poslovnice Fine u Malinskoj postaviti stup sa dvije lampe

- Obalna šetnica Vrtača - Cuklićevo, polaganje kabela javne rasvjete, betoniranje temelja i postavljanje
stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica draga - dopuna rasvjetnih tijela


Bogovići


- Ulica Sv. Apolinara zamjena postojećih lampi, postavljanje stupova sa svjetiljkama koji nedostaju

- Istarska ulica, polaganje elektroinstalacijskog voda, izgradnja temelja i postavljanje stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Odvojak Ulice Branka Fučića, postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Ulica Novo naselje (prema Milovčići) izgradnja temelja temelje i postaviti nekoliko kandelabara
s lampama


Sveti Vid - Miholjice


- Sv. Vid-Miholjice, kod br. 1, polaganje kabela javne rasvjete, izrada temelja i postavljenje stupova
sa svjetiljkama


Sveti Ivan


- Sv. Ivan, put prema radio stanici, postavljanje svjetiljke na postojeći stup (kod Šamanić)


Sabljići


- Sabljići, postaviti tri lampe na postojeće stupove


Milčetići


- TS - Milčetići, prema Karinovu i prema Milčetićima, iskop od TS izgradnja temelja i postavljanje četiri
stupa sa svjetiljkom

- TS - Milčetići prema Bodulskoj ulici, izrada temelja i postavljanje stupova sa svjetiljkama

- Postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom, kod br. 24

- I.M.Matine, na uglu kraj Hotela Malin, postavljanje svjetiljku na postojeći stup


Zidarići


- Riječka ulica, kod br. 19, zamjena drvenog stupa

- Ulica Mate Balote, kod br. 7, polaganje elektroenergetskog kabela, izrada temelja i postavljanje
1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Riječka ulica, na spoju sa Jadranskom, postavljanje jednog kandelabra sa svjetiljkom

- Zidarići, napraviti temelj i postaviti kandelabar sa svjetiljkom


Vantačići


- Maslinska ulica kod kbr. 25 stup JR sa lampom

- Spoj ulica Maslinska i Žubra, izrada zračne mreže za spoj sa Maslinskom ulicom

- Ulica Duhljica, kod br. 18, postaviti jedan stup javne rasvjete sa svjetiljkom

- Vantačići, polaganje elektroenergetskog kabela, postaviti brončane stupove na Rivi, produžetak
javne rasvjete obalnim putem

- Murvice, kod br. 7, polaganje elektroenergetskog kabela, postavljanje stupa sa svjetiljkom


Porat


- Ulica Rudine, prema Kitriću, polaganje elektroenergetskog kabela, izrada temelja, postavljanje dva
stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Plaža Uhlić

- Porat, ulica iza trafostanice, postaviti jedan stup javne rasvjete sa svjetiljkom


UKUPNO: 500.000,00


5. GROBLJA


- Radovi na uređenju groblja Sv. Vid

- Izrada novih ulaznih vrata kućice/spremišta na Novom groblju


UKUPNO: 200.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


-cijene komunalne usluge - mjesni
samodoprinos 600.000,00

-sredstava HBOR-a 584.000,00

-naknade za priključenje 1.000.000,00

-prihod od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00

-nenamjenskih sredstava proračuna
za 2010. godinu 800.000,00


UKUPNO: 3.484.000,00


za namjene kako slijedi:


KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.184.000,00


IZGRADNJA KANALIZACIJE 2.300.000,00


Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi: - Parkiralište Markat - Ulica N. Tesle
(uz igralište)

- Rova

- Cuklićevo

- Ulica Miroslava Krleže

- Ulica Ivana Milčetića Matine

- Milčetić (ŽC od raskrsnice Milčetić
prema Zidarić)

- Ulica Kralja Tomislava do Drage,
oborinska kanalizacija

- Bodulska ulica

- Dobrinjska ulica

- Karinovo

- Zagrebačka ulica - II. dio

- Odvojak Ulice Stipkino (preko puta
ulaza u parkiralište dvorane)

- Izrada projektne dokumentacije za proširenje
sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda

Vodovod, kako slijedi: - U skladu sa uplatom samodoprinosa

- Potrebna rekonstrukcija vodovoda uz
radove na izgradnji sustava kanalizacije


UKUPNO: 3.484.000,00


IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 151.000,00 kn za namjenu sanacije odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku.

V. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA

Članak 5.

Izgradnja sportskog parka i rekonstrukcija kotlovnice škole, u planiranom iznosu od 1.000.000,00 kn, financirat će se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 6.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 13.070.000,00 kn.

Članak 7.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godine stupa na osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-36

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr