SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

40.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca, 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Malinska-Dubašnica u 2010. godini ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku donosi Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Sredstva za pokroviteljstva i reprezentaciju raspoređuje Općinski načelnik.

Članak 7.

Plan nabave Općine Malinska-Dubašnica za proračunsku godinu donosi Općinski načelnik.

Odluku o početku postupka javne nabave, kao i odluku o odabiru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) donosi Općinski načelnik.

Članak 8.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

III. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci ostvare na teret ostalih proračunskih prihoda.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 10.

U proračunu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 120.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 12.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odjel - Odjeljak za društvene djelatnosti, proračun i financije.

VI. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 13.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se ulagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik.

Sredstva ostvarena od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima, prihod su Proračuna.

VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine koju posjeduje za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela mora upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini, u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 16.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske imovine vodi se u odjeljku za proračun, financije i društvene djelatnosti. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dužan je odjeljku za proračun, financije i društvene djelatnosti dostaviti podatke o svakoj promjeni na imovini kojom upravlja.

IX. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 17.

Općina se može zaduživati za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju donosi Općinsko vijeće.

X. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 18.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, Proračun se mora uravnotežiti. Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih stavaka izdataka Proračuna.

Preraspodjela prema odredbi stavka 3. ovog članka ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

XI. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel - Odjeljak za društvene djelatnosti, proračun i financije podnositi će Općinskom načelniku i Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine.

Odjeljak za društvene djelatnosti, proračun i financije izvješćivat će mjesečno Općinskog načelnika i Pročelnika Upravnog odjela o izvršenju Proračuna.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-6

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr