SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
73

62.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se
obavljati na temelju ugovora o koncesiji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Članak 2.

Koncesijom se mogu steći pravo obavljanja poslova sljedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova i prijevoz pokojnika,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Članak 3.

Prije početka postupka davanja koncesije Općina Brod Moravice će imenovati stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u »Narodnim novinama«.

Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.

Koncesija se može dodijeliti na rok ne dulji od 30 godina.

Članak 4.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektronske pošte davatelja koncesije

2. a) Predmet koncesije,

b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

d) Rok trajanja koncesije.

3. a) Rok za predaju ponuda,

b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane.

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji, te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

6. Datum otpreme obavijesti

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 5.

Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije. Stručno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Stručno povjerenstvo vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, te o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku. Na temelju zapisnika Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću Općine Brod Moravice prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 6.

Općinsko vijeće donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude:

- visina naknade za koncesiju,

- kvaliteta usluge,

- cijena usluge,

- funkcionalne i ekološke osobine,

- tehničko dostignuće za obavljanje koncesije,

- poslovni ugled ponuditelja koncesije,

- sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovska),

- povoljnost ponude ( tehnička i financijska),

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

U obavijesti o namjeri davanja koncesije navode se kriteriji poredani po važnosti od najvažnijeg prema manje važnom za određenu vrstu koncesije.

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1. Naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

2. Naziv ponuditelja,

3. Predmet koncesije,

4. Prioritete i opseg, te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

5. Rok trajanja koncesije,

6. Posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

7. Iznos naknade za koncesiju ili osnovicu za utvrđivanje iznosa naknade koju će koncesionar plaćati,

8. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

9. Obrazloženje za odabranog ponuditelja,

10. Uputu o pravnom lijeku,

11. Potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se izjaviti žalba.

Ugovor o koncesiji može se potpisati nakon što odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke iz članka 7. zaključuje izvršno tijelo.

Osim obvezatnog sadržaja, a prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezatno sadrži:

1. Djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija,

2. Rok na koji se koncesija daje,

3. Visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. Cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. Prava i obveze davatelja koncesije,

6. Prava i obveze koncesionara,

7. Jamstva ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. Način prestanka koncesije,

9. Ugovorne kazne.

Članak 9.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 08/04.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/60

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51312&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr