SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
73

60.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje će se na području Općine Brod Moravice obavljati na temelju pisanog ugovora, te način, uvjeti i postupak povjeravanja obavljanja tih djelatnosti.

Članak 2.

Na temelju pisanog ugovora obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje javne rasvjete,

- odvodnja atmosferskih voda,

- zbrinjavanje staklene ambalaže,

- zbrinjavanje komunalnog otpada putem kontejnera.

Članak 3.

Obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti, a nakon provedenog postupka javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti.

Članak 4.

Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi Općinski načelnik Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Javni natječaj se objavljuje u tisku, a objava javnog natječaja mora sadržavati:

- djelatnost za koju se zaključuje ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

- tehnička sposobnost i kadrovi za obavljanje djelatnosti,

- poslovni ugled,

- rok važenja ponude,

- isprave i dokumenti koji se prilažu ponudi,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude.

Članak 6.

Općinski načelnik imenuje stručno Povjerenstvo koje provodi postupak javnog natječaja, a koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Članak 7.

Općinsko vijeće donosi Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova i to na temelju sljedećih kriterija:

- sposobnost za obavljanje djelatnosti (tehnička i kadrovska),

- povoljnost ponude,

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- dosadašnje reference u obavljanju pojedine komunalne djelatnosti.

Članak 8.

Na temelju odluke iz članka 7. ove Odluke sklapa se Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji sadrži:

1. Djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. Vrstu i opseg poslova,

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor,

4. Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

5. Jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova Općine Brod Moravice »Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/02 i 08/04.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/59

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51312&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr