SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
73

59.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009.godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice
za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Brod Moravice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna, propisuju se prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, i Projekcija proračuna za 2010-2012. godinu, Financijskog plana, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja s izvorima financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama i raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata po izvorima financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Ako u tijeku godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, Općinsko vijeće može utvrditi njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između korisnika, izmjenama i dopunama važećeg Proračuna.

Općinski Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog općinskog Načelnika, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama, općinski Načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni rashodi i izdaci Općine Brod Moravice u 2010. godini ne smiju biti veći od 6.056.000,00 kuna.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima izvan svote koja im je raspoređena i odobrena Proračunom.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici ostvarenja Proračuna.

Članak 5.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2010. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2011. godinu.

Neutrošena sredstva do 31. prosinca 2010. godine, prenijet će se u Proračun za 2011. godinu.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovorno Općinsko vijeće, a općinski Načelnik, kao naredbodavac, odgovoran je za zakonitu uporabu sredstava iz Proračuna.

Općinski Načelnik donosi odluku o plaćama dužnosnika i djelatnika Općinske uprave, a Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, Predsjedniku Vijeća i zamjeniku općinskog Načelnika, donosi Općinsko vijeće.

Djelatnici kojima se plaće osiguravaju u ovom Proračunu, imaju pravo na isplatu naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava, a njihovo korištenje odobrava općinski Načelnik.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/02

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

B. Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51312&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr