SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

53.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

II. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) za 2010. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalnog doprinosa za 2010. god. 5.000.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 783.000,00 kn


UKUPNO: 5.783.000,00 kn


a) Javne površine 563.000,00 kn

- uređenje dijela Šetališta sv. Bernardina u Krku (kod »Krušije«) - poz. 3213 (100.000,00 kn)
i dio poz.3107 (123.000,00 kn) 223.000,00 kn

- uređenje javne površine oko boćališta u naselju Pinezići - poz. 3211 25.000,00 kn

- uređenje place u naselju Linardići (ispred crkve sv. Fuske, izrada i postava betonskih elemenata,
te hortikulturno uređenje) - poz. 3214 100.000,00 kn

- opremanje dječjeg igrališta u naselju Nenadići - Bajčići - poz. 3211 20.000,00 kn

- uređenje okućnice Boćarskog doma Brzac - poz. 3131 100.000,00 kn

- izgradnja rasvjete na postojećem dječjem igralištu u naselju Kornić - poz. 3211 60.000,00 kn

- dobava i postava autobusne čekaonice u naselju Kornić - poz. 3141 35.000,00 kn


b) Nerazvrstane ceste - poz. 3133 2.500.000,00 kn


- otkup zemljišta za zapadnu zaobilaznicu grada Krka - poz. 3181.2. 500.000,00 kn

- rekonstrukcija i asfaltiranje dijela Županijske ceste ŽC 5131 - spoj s nerazvrstanom
prometnicom U-3.1 600.000,00 kn

- asfaltiranje odvojka Ul. Vidikovac u Krku 59.000,00 kn

- asfaltiranje odvojka Ul. Ivana Meštrovića u Krku 25.000,00 kn

- asfaltiranje Ul. Augusta Cesarca u Krku (nakon izgradnje kanalizacijskog kolektora) 70.000,00 kn

- sufinanciranje asfaltiranja dijela Ul. Mali Kartec u Krku 70.000,00 kn

- probijanje i uređenje puta u zoni DPU Mali Kankul 50.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Ul. Lokvić u Korniću 138.000,00 kn

- asfaltiranje ceste u uvali Sv. Fuska - Draga u naselju Pinezići 125.000,00 kn

- izgradnja nogostupa kod srednje škole u Krku (spoj Vinogradske ul. s Ul. I. Zajca) 50.000,00 kn

- uređenje puta za područje »Valdibrod« od naselja Milohnići prema uvali »Buina« 66.000,00 kn

- asfaltiranje dijela puta u naselju Salatići (Tomić i dr.) 20.000,00 kn

- asfaltiranje puta prema predjelu »Kolitovica« u naselju Vrh 34.000,00 kn

- izgradnja nogostupa u dijelu naselja Vrh na potezu od osnovne škole do predjela »Plovani« 60.000,00 kn

- asfaltiranje dijela puta prema uvali Čavlena u naselju Poljica 133.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 500.000,00 kn


c) Groblja 520.000,00 kn


- Gradsko groblje Krk - uređenje obilježja zajedničke kosturnice - poz. 3136 100.000,00 kn

- Mjesno groblje Vrh (izgradnja mrtvačnice - II. faza) - poz. 3182 75.000,00 kn

- Mjesno groblje Kornić (izgradnja mrtvačnice I. faza ) - poz. 3182 325.000,00 kn

- mjesno groblje Poljica (premještanje postojećeg kamenog križa) - poz. 3108 20.000,00 kn


d) Javna rasvjeta - poz. 3139 500.000,00 kn


Krk - Ul. Lakmartinska

a) iskop i zatrpavanje kanala - 150 m, asfaltiranje kanala - 10 m, temelj za stup JR - 5 kom,
kabel JR i Cu uže 50 mm
2 - 180 m 34.200,00 kn

b) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.600,00 kn

Krk - Ul. Narodnog preporoda

Dionica: obiteljska kuća Radetić - Fiorentin

a) iskop i zatrpavanje kanala - 60 m, asfaltiranje kanala - 60 m, temelj za stup JR - 1 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 70 m 20.000,00 kn

b) svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim stupom h = 8,60 m - 5 kom 47.000,00 kn

c) svjetiljka CX 200 - sa pocinčanim stupom h = 11,70 m - 1 kom 10.000,00 kn

Krk - Industrijska zona

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 4,5 m - kom 2 9.600,00 kn

Krk - Ul. Šetalište sv. Bernardina

Dionica: preko puta Lučke kapetanije

a) iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, asfaltiranje kanala 30 m, temelj za stup JR - 1 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 40 m 10.000,00 kn

b) Svjetiljka CX - 200 sa pocinčanim Fe stupom h = 10,70 m - kom 1 12.500,00 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 4,5/5,5 m

grad Krk

- Ul. Put mora kom. 1 4.800,00 kn

- Ul. Krčkih iseljenika kom. 1 4.800,00 kn

- Plavnička ul. kom. 4 19.200,00 kn

- Crikvenička ul. kom. 2 9.600,00 kn

- Zagrebačka ul. kom. 1 4.800,00 kn

- Omišaljska ul. kom. 2 9.600,00 kn

- Ul. Sv. Ivana kom. 2 9.600,00 kn

naselje Vrh

- Ul. Kod škole kom. 2 9.600,00 kn

- Ul. Na placu kom. 2 9.600,00 kn

naselje Milohnići - Linardići

- od Mjesnog groblja do naselja Linardići kom. 4 19.200,00 kn

naselje Kornić

- Ul. Lokvić kom. 2 9.600,00 kn

- Ul. Vrtačice kom. 2 9.600,00 kn

naselje Pinezići

- Ul. Luvere

a) iskop i zatrpavanje kanala - 150 m, asfaltiranje kanala 50 m, temelj za stup JR - 5 kom,

kabel JR i Cu uže 50 mm2 - 190 m, 32.700,00 kn

b) Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 2 9.600,00 kn

- Ul. Potok

Svjetiljka Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 1 4.800,00 kn

Svjetiljka Gamalux LVC 06/70 W Na

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići - 40 kom 50.000,00 kn

Krk - Brončani ferali

Dobava i postava ferala: 80.000,00 kn

- Ul. Jurja Križanića - 6 kom

- Ul. Matije Gupca - 2 kom

- Ul. Galija - 2 kom

Polaganje kabela JR, bakrenog užeta u kanale drugih infrastrukturnih objekata 50.000,00 kn


e) Priprema gradnje - prostorno planska dokumentacija - poz. 3142 1.700.000,00 kn


- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Krk 659.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Kornić 369.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Vrh 319.500,00 kn

- izrada Urbanističkog plana Sportsko rekreacione zone Dunat 147.600,00 kn

- izrada stručnog rješenja za izradu Prostornog plana uređenja Grada Krka 34.000,00 kn

- izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka 85.000,00 kn

- usklađenje postojećih Detaljnih planova (Nenad Kocijan) 8.000,00 kn

- izrada parcelacije područja Sv. Petar i Kružni tok u Krku 52.000,00 kn

- izrada PGP Rapske ul. u Krku 7.400,00 kn

- izrada projektne dokumentacije za prilazni put u naselju Pinezići 18.500,00 kn


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM
I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 500.000,00 kn

- prihod od naknade za priključenje 800.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 3.940.000,00 kn


UKUPNO: 5.240.000,00 kn


a) Opskrba pitkom vodom - poz. 3125 3.240.000,00 kn


- vodoopskrba Šotoventa I. i II. faza - poz. 3202 2.340.000,00 kn

- koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka - učešće građana - poz. 3124 500.000,00 kn

- rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Ul. Krčkih iseljenika u Krku s produžetkom
izgradnje oborinske kanalizacije (monterski radovi) 20.000,00 kn

- izgradnja vodovodne mreže u Ul. Lokvić u naselju Kornić (monterski radovi) 44.500,00 kn

- dogradnja vodovodne mreže u naselju Salatići (»Dugi - Novački«) 22.500,00 kn

- izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Bajčići .. 278.000,00 kn

- izgradnja djelova mjesnih vodovodnih mreža u naseljima: Vrh, Kosići i Salatići 35.000,00 kn


b) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - poz. 3126 2.000.000,00 kn


- izgradnja kanalizacijskog kolektora s izgradnjom retencije na potezu od DPU »RED« u zoni 29
na predjelu Sv. Petar i za dio objekata u Ul. S. Radića u Krku 611.500,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora - spoj Ul. Put mora s priključnom šahtom
u Ul. Krčkih iseljenika u Krku 152.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora sa pripadajućim kanalizacijskim priključcima
i rekonstrukcija vodovodne mreže u Splitskoj ul. u Krku 93.000,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora sa pripadajućim kanalizacijskim priključcima i rekonstrukcija
vodovodne mreže u dijelu Ul. Mali Kartec u Krku 183.500,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora s pripadajućim kanalizacijskim priključcima, vodovodne
mreže i oborinske kanalizacije kod novog dječjeg vrtića u Ul. Smokvik u Krku (monterski radovi) 92.300,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora s pripadajućim kanalizacijskim priključcima u Ul. A. Cesarca
u Krku (monterski radovi) 49.300,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora i oborinske kanalizacije u dijelu Ul. Slavka Nikolića u Krku 155.000,00 kn

- izrada projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pristupnim putem 70.000,00 kn

- procjena zemljišta prema rješenju Ureda državne uprave u PGŽ za uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda s pristupnim putem 41.000,00 kn

- sufinanciranje izrade Studije izvodljivosti uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda
na otoku Krku 37.100,00 kn

- vodni doprinos za izgradnju fekalne kanalizacije za naselje Kornić 93.100,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora s pripadajućim kanalizacijskim priključcima i rekonstrukcijom
vodovoda u dijelu Ul. Mate Balote u Krku 352.200,00 kn

- izgradnja kanalizacijskog kolektora sa pripadajućim kanalizacijskim priključcima u odvojku
Ul. Biskupa A. Mahnića u Krku s polaganjem kabela JR i Cu užeta te uređenjem kompletnog partera 70.000,00 kn


Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.023.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/26

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr