SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

52.

Na temelju članka 28. stavak 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2010. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje obalnog pojasa i luke,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada te

- održavanje komunalnih prioriteta po MO,

- nabavka i održavanje komunalne opreme.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa a kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade4.200.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija 1.945.000,00 kn


UKUPNO: 6.145.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:


I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje javno - prometnih površina ? trgova, pješačkih zona,

javnih prometnih površina, osim javnih cesta, sanacija divljih deponija ? sanacija najkritičnijih

lokacija na području Grada, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija

i higijeničarsko - veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima).

- poz. 3200 Čišćenje javnih površina 1.100.000,00 kn

- poz. 3119 Odvoženje odpada s javnih površina 150.000,00 kn

- poz. 3205 Sanacija divljih odlagališta 100.000,00 kn

- poz. 3118 Dezinsekc., dezinfekc., deratiz. i hig. veterinarska zaštita 150.000,00 kn

- poz. 3117 Potrošnja vode na javnim površinama 250.000,00 kn


UKUPNO: 1.750.000,00 kn


II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (? održavanje javnih površina; popravci na javnim površinama,

održavanje dječjih igrališta, popravak dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih

čekaonica, tekuće održavanje postojećih čekaonica koje podrazumjeva razne popravke i zamjene dotrajalih

ili oštećenih djelova, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., postava

ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova, održavanje jednog panoa,

održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava,

Državnog inspektorata, održavanje ulica u naseljima; održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica;

održavanje zelenih površina; svakodnevno uređivanje, košenje, pometanje, zaljevanje, te općenito vođenje

brige o nasadima prema godišnjem programu, popravak klupa, parkovnih košarica za smeće; održavanje

plaža ? tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje staza,

sunčališta i ograda, elektroinstalacija, utrošak struje za privremene priključke na plažama, te ostali

radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao i investicijsko održavanje plaža ? sanacija pokosa, održavanje

komunalne infrastrukture po MO (komunalni prioriteti), održavanje gradskih zidina i trgova ? popravak oštećenja koji nastaju na gradskim zidinama i trgovima, te čišćenje korova sa gradskih zidina, komunalna oprema; nabavka klupa, nabavka dječjih sprava, nabavka ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl., nabavka posuda za otpad, nabavka rashladnog odra za groblje, itd.

- poz. 3107 Održavanje javnih površina 470.000,00 kn

- poz. 3209 Održavanje zelenih površina 1.200.000,00 kn

- poz. 3111 Održavanje plaža 400.000,00 kn

- poz. 3108 Održavanje objekata po mjesnim odborima 350.000,00 kn

- poz. 3112 Održavanje gradskih zidina i trgova 100.000,00 kn

- dio poz. 3141 Komunalna oprema 65.000,00 kn


UKUPNO: 2.585.000,00 kn


III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (održavanje nerazvrstanih cesta ? redovno

i pojačano održavanje, prometni zahvati, obnavljanje horizontalne signalizacije, održavanje,

dobava i postava vertikalne signalizacije, čišćenje slivnika ? obuhvaća radove na održavanju

čistoće uličnih slivnika)

- poz. 3104 Održavanje nerazvrstanih cesta 550.000,00 kn


UKUPNO: 550.000,00 kn


IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (održavanje objekata javne rasvjete ? upravljanje i održavanje

objekata i uređaja javne rasvjete, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za objekte i uređaje javne

rasvjete za sve trafostanice na području Grada Krka, utrošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna

božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta)

- poz. 3109Održavanje javne rasvjete 400.000,00 kn

- poz. 3101Električna energija 700.000,00 kn

- poz. 3110Dekorativna rasvjeta 100.000,00 kn


UKUPNO: 1.200.000,00 kn


V. ODRŽAVANJE GROBLJA (čišćenje groblja sa košnjom trave 4 x godišnje, održavanje ?

popravak ogradnih zidova groblja, održavanje objekata na groblju - kapelica, mrtvačnica, seciraona,

održavanje staza na groblju).

- poz. 3113 Održavanje groblja 60.000,00 kn


UKUPNO: 60.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka, a njima raspolaže gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2011. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2011. god. Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/09-01/27

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr