SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

47.

Na temelju članka 19. i 35 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 3. (trećoj) redovitoj sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj
za 2010. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 1.233.500,00 kn

Razdjel 3. J.U. Knjižnica i čitaonica Bribir 372.662,43 kn

Program: Programska djelatnost kulture

- ukupno 1.606.162,43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Kapitalni ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.233.500,00 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

28.3

28.6

Tekuće invest. održavanje spomenika kulture

206.000

3232

4214

Kapitalno ulaganje u spomenike kult.

500.000

47.1

3299

Kulturno umjetn. manifest.

200.000

Osnovna djelatnost udruga u kulturi

64

3811

KUD A. Barac Grižane

77.500

65

3811

KUD Bribir

70.000

66

3811

Društvo imena Isusovog

10.000

67

3811

UHVDR-a

10.000

68

3811

Časnički zbor Vinodol

10.000

69

3811

Antifašistički borci NOR-a

10.000

70

3811

Klapa Tić

40.000

70.1

3811

Udruga narod. običaji Grižane

20.000

70.8

3811

Udruga za narodne običaje Drivenik

20.000

70.13

3811

Udruga za narodne običaje Bribir

20.000

70.11

3811

Udruga Sv. Petra i Pavla Bribir

10.000

70.12

3811

Vokalna skupina Vinodolke

10.000

70.2

3811

Udruga narod. običaji Tribalj

20.000

 

 

J.U. Knjižnica i čitaonica Bribir

372.662,43

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim programom a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-8-1

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=91253&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr