SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

73.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Omišalj.

Savjet mladih čine mladi u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života, s prebivalištem na području Općine Omišalj.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

Članak 4.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Omišalj.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama i na web stranici Općine Omišalj.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

- obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor članova Savjeta mladih utvrđuje Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. Lista se objavljuje na oglasnim pločama i na web stranici Općine Omišalj u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista kandidata utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

- naznaku predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 6.

Općinsko vijeće dužno je izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata.

Članak 7.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću, prezimena kandidata navode se abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 5. na listi dobivenih glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 8.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 9.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 10.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 11.

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši 30 godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijedlog za novog člana Savjeta utvrđuje Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, na prijedlog ovlaštenog predlagatelja čiji se član razriješava. Novi član predlaže se iz reda neizabranih kandidata s kandidatske liste ovlaštenog predlagatelja. Novom članu mandat traje do isteka mandata Savjeta mladih.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- vodi brigu o informiranosti mladih o pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Savjet mladih održava redovne sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 15.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada priprema se u suradnji s Upravnim odjelom Općine Omišalj, a donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako se programom rada predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine Omišalj.

Savjet mladih podnosi Program rada na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 16.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Općina Omišalj osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 18.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Općinsko vijeće pokrenut će postupak izbora članova Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=51513&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr