SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

100.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka UsRH i 73/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o porezima Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se gradski porezi koji predstavljaju prihod Grada Malog Lošinja, stope i visine poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, način obračuna, razreza i plaćanja poreza, te oslobođenja od plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi su:

1. POREZ NA POTROŠNJU

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Bezalkoholnim pićima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se gazirana pića i mineralne vode.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Porez na potrošnju, obveznik poreza obračunava i plaća sukladno rokovima koji se određuju za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Mali Lošinj.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u ugovorenoj vrijednosti.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Malog Lošinja.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku, te će se u smislu ove odluke primjenjivati obveznopravna pravila o djeljivim obvezama.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Odmaralište je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja djelatnicima odnosno članovima udruženja i organizacija osnivača odmarališta, a mogu se pružati i druge usluge.

Članak 11.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članka 9. i 10. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 12.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležno tijelo gradske uprave.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

U korisnu površinu kuće za odmor uračunavaju se podne površine: kuhinje, blagovaonice, dnevne sobe, soba, zahoda, kupaonice, hodnika, stubišta, ostave, balkona i lođa otvorenih najviše sa dvije strane, sukladno nomenklaturi građevinskih objekata.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

- na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice;

- na odmarališta u vlasništvu gradova odnosno općina ili županija koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti;

- na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni obveznik plaćanja poreza na kuće

za odmor poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik, koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 15.

Tvrtkom ili nazivom, u smislu ove Odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt (obrtnička radnja) posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih trgovačka društva odnosno obrtničke radnje koje se bave građevinarstvom ističu na gradilištima.

Članak 16.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Malog Lošinja obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu za: A) DEFICITARNE DJELATNOSTI 400,00 kn

B) OSTALE DJELATNOSTI 1.200,00 kn

C) RIBARSTVO I POLJOPRIVREDU 800,00 kn

Odluku o deficitarnim zanimanjima donosi Gradsko vijeće, a na prijedlog Odbora za gospodarstvo i razvoj, bez vremenskog ograničenja.

Članak 18.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv i promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu gradske uprave koje obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastanka promjene.

Utvrđivanje poreza na tvrtku obavlja se do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje narečeni porez, odnosno u roku od 15 dana od dana prijave svake promjene koja utječe na visinu poreza.

Članak 19.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu toga poreza.

Članak 20.

Novoosnovane pravne osobe ili obrti koji se u tijeku kalendarske godine registriraju za obavljanje djelatnosti i postanu obveznici poreza na dobit ili dohodak plaćaju u toj godini porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 400,00 kn, ukoliko o istome predoče potvrdu izdanu od nadležnog Trgovačkog suda, odnosno nadležnog Ureda državne uprave.

Članak 21.

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ukoliko o istome predoče dokaze izdane od nadležnog tijela.

Članak 22.

Porez na tvrtku ne plaćaju: državna tijela, Primorsko goranska županija, Grad Mali Lošinj, javne ustanove, udruge i registrirane političke stranke.

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 23.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate gradskih poreza provodi nadležni Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja, osim poreza na potrošnju koje provodi Porezna uprava Ispostava u Malom Lošinju.

Ovršni postupak provodi Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom Grada Malog Lošinja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 32/01, 7/02, 29/02, 28/03, 23/05, 15/06 i 21/06 - pročišćeni tekst).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2010. godine.

Klasa: 410-01/09-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=10005&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr