SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

77.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 010 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA TE NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI u glavi 01001 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, tiskanje Monografije Općine Viškovo, realiziranje programa rada Savjeta mladih, potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, potporu predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, kapitalnu donaciju Župi Sv. Matej, sredstva za pokriće troškova provođenja predsjedničkih izbora te suradnju sa Općinom Ernestinovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, Zakon o savjetima mladih, Zakon o financiranju političkih stanaka, nezavisnih lista i kandidata Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o izboru predsjednika RH, Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.763.300 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, predstavniku nacionalne manjine, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Pust 2010, Dan Općine, Matejnu 2010., prigodno obilježavanje blagdana, nove klupe u crkvi Sv. Matej, uspješno provedeni izbori.

U glavi 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI predviđena su dva programa:

Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti, informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom te održavanje službene WEB stranice. U 2010. godini planirano je pokriće dijela troškova i kapitalnih projekata Turističke zajednice Općine Viškovo. U ovom dijelu Proračuna planirana je i proračunska zaliha.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo.

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela i nositelja izvršnih ovlasti Općine Viškovo i veća transparentnost rada Općine, profesionalno organiziranje manifestacija, postavljanje smeđe signalizacije, nabava štandova i lonca.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće načelnika i zamjenika načelnika, Općinskog Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.510.700 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata plaća nositelja izvršnih ovlasti i njegovog zamjenika te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima. Izdavanje minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, rujan, prosinac 2010 godine u povećanoj nakladi, povećani broj noćenja, ugostiteljskog prometa, povećanje broja programa manifestacija, turistička signalizacija.

Program: Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad Udruge umirovljenika Rijeka-Podružnica Viškovo, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ, Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ, Gorske službe spašavanja-stanica Rijeka i ostale potpore i pokroviteljstva prema ocjeni Općinskog načelnika.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine, a ne pripadaju u druge djelatnosti.

Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo te zaštita i spašavanje ljudskih života, zdravlja i imovine u nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 226.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: veća skrb o starijim osobama, izleti, posjeti članovima, akcije mjerenja tlaka i šećera, EKG, spirometrije, obilježavanje blagdana i godišnjica, informatičko opismenjavanje, uspješno izvedene akcije spašavanja.

U glavi 01003 MJESNA SAMOUPRAVA planiran je

Program: Redovni rad M.O.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 27.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo Upravni odjeli Općine Viškovo obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslove državne uprave prenijetih na općinu.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

U Općini Viškovo su ustrojeni sljedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel ureda načelnika /3 popunjena radna mjesta/.

2. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo /4 popunjena radna mjesta/

3. Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju /3 popunjena radna mjesta/

Sukladno Planu uspostave i razvoja FMC u Općini Viškovo te ciljevima, mjerama i aktivnostima definiranim Planom intervencija za poboljšanje organizacijske sposobnosti općinske uprave Općinski je načelnik donio novi Pravilnik o unutarnjem redu. U skladu s Planom prijma u narednom razdoblju započeti će se sa zapošljavanjem službenika.

U nastavku se daje pregled osnovnih zadaća i djelokrug rada upravnih tijela Općine Viškovo:

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

- imovinsko-pravne poslove,

- pisarnicu i pismohranu,

- poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i sport,

- kadrovske poslove,

- informiranje sukladno zakonskim propisima,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Radna mjesta općinske uprave, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika te druga pitanja sukladno zakonu utvrđena su Pravilnikom o unutarnjem redu.

Upravnim odjelom ureda načelnika upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- stručni suradnik za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb: visoka stručna sprema (VII/1 stupanj) stručne spreme društvenog smjera i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit i probni rad 3 mjeseca,

- upravni referent, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV. stupanj), upravnog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit,probni rad 3 mjeseca.

- administrativni tajnik, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV. stupanj), upravnog ili ekonomskog smjera, 3 godine radnog iskustva u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit,probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesto stručnog suradnika, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Upravni odjel nadležan je u okvirima svoje djelatnosti i za proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo«¹javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu »Halubajska zora« Viškovo pa financijski plan Upravnog odjela i ostali prilozi uključuju i njihove planove u dijelu kojem se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo i drugih proračuna.

U razdjelu 020 UO URED NAČELNIKA u glavi 02001 URED NAČELNIKA planira se ostvarivanje sljedećih programa:

Program: Aktivnosti Ureda načelnika

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Ureda načelnika: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinskog načelnika i njegova radna tijela, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane, te organizacija manifestacija u organizaciji Općine (Pust 2010, Dan Općine, Matejna 2010) kao i suradnja sa Turističkom zajednicom Općine Viškovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela, Pravilnik o unutarnjem redu, Pravilnik o radu, Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli i drugi pozitivni zakonski propisi.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.465.800 Kn.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta, dobra organizacija manifestacija (broj sudionika i posjetitelja).

U glavi 02002 planirani su programi koji se odnose na PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: Program predškolskog odgoja i naobrazbe proračunskog korisnika »Dječji vrtić Viškovo«

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole, kraćih integriranih programa, izdavanje

vrtićarskih listova »Škabelin« i »Mavrica« i proslavu Dana vrtića, uređivanje Internet stranica vrtića. Za djelatnost Vrtića u 2010. godini planira se utrošiti 3.835.400 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo za redovnu djelatnost i nabavku opreme te zdravstveno osiguranje djelatnika 2.012.000 kn te za posebne programe 25.800 kn, dok iz ostalih prihoda - tekuće pomoći iz proračuna Općine Klana 848.400 za pokriće troškova rada područnog vrtića u Klani, vlastitih prihoda 844.000 kn u čemu su najznačajniji prihodi od roditelja (za troškove hrane, zimovanje, ljetovanje, posebne programe i dr.), 86.000 kn za osiguranje naknade za rad članovima Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Viškovo i od Ministarstva prosvjete 19.200 kn za program predškole (u skladu s člankom 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi).

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo i u područnoj jedinici Vrtića.

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o pedagoškim standardima, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Viškovo, Statut Dječjeg vrtića.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 2.991.400 Kn.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u četiri odgojne skupine sa 10,5 satnim programom i jednoj poludnevnoj grupi u područnom vrtiću Klana (za 80 djece u Viškovu te 50 djece u područnom vrtiću Klana) programa predškole u trajanju od 150 sati tijekom travnja i svibnja, kraćih integriranih programa (informatička radionica i vjerski katolički odgoj) te ostalih kraćih dodatnih programa (likovna radionica, program ranog učenja engleskog jezika), dobivena priznanja u zemlji i inozemstvu, objava stručnih radova djelatnika Vrtića, izdavanje slikovnica, CD-a, izdavanje vlastitog časopisa, gostovanje na televizijskim i radijskim emisijama.

Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Ostvarit će se sufinanciranjem smještaja djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo.

Poseban cilj: Izjednačiti financijske uvjete smještaja djece u predškolske ustanove za svu djecu s područja Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 4.890.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Sufinanciranje smještaja u iznosu od 1.150,00 kn mjesečno po djetetu u predškolskoj godini 2009/2010 za cca 450 djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim predškolskim ustanovama u Općini, Gradu Rijeci, Gradu Kastvu.Općini Matulji i dr. U predškolskoj godini 2010/2011 doći će do n ovog načina sufinanciranja zbog preusmjerenja sredstava Općine u izgradnju novog vrtića i jaslica u Viškovu.

Program: Školstvo

Planira se nastaviti sa stipendiranjem učenika i studenata, subvencioniranjem studentskih karata za prijevoz autobusima Autotroleja, nagrađivanjem učenika generacije i odlikaša OŠ« Sv. Matej« Viškovo te sufinanciranjem posebnih programa OŠ »Sv. Matej« Viškovo kao što je školski sportski klub Malik, izdavanje školskog lista Tratinčica, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, projekt Eko škola, Globe program, učenička zadruga, prvi dječji glazbeni halubajski festival i sl. asistenta u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u OŠ Sv. Matej, Gornja Vežica i Dolac, subvencioniranje produženog boravka.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Viškovo

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, opremanje učionica za razrednu i predmetnu nastavu te podupirati napredne učenike i studente

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 875.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaše i učenike generacije u OŠ »Sv. Matej« te osigurati stipendiranje za 50 učenika i 29 studenata.

U glavi 3 KULTURA I SPORT predviđeni su programi:

Program: Djelatnost proračunskog korisnika - knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Viškovo

Planira se realizirati obavljanjem osnovne djelatnosti javne ustanove, nabavom i obogaćivanjem knjižnične građe sukladno financijskim mogućnostima (popunjavanjem referentne zbirke i dječjeg odjela redovitom nabavom novih naslova naše i strane beletristike te stručnih knjiga), i ostale multimedijske građe: CD-ROM, DVD, edukativne igre, CD glazbeni) periodike i opreme, zaštitom građe te njenom stručnom i tehničkom obradom prema utvrđenim standardiziranim knjižničarskim pravilima, radi olakšavanja pretraživanja i produžavanja vijeka trajanja knjižne građe (potrebna je i konzervatorska zaštita knjiga od 1735-1905 koje predstavljaju posebnu arhivsku vrijednost), edukacijom korisnika te putem kulturno-animacijske djelatnosti (obilježavanje Dana Općine gostovanjem teatra Gavran iz Zagreba te Dana knjižnice i Matejne 2010. god. gostovanjem Kastafskog pučkog teatra, organiziranje slobodnog vremena djece razne dobi - igraonice (pričaonica za najmlađe, juniorski kutak, likovne radionice), sudjelovanje na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige u Zagrebu). Obilježavanje svih blagdana kao i obljetnica književnih i drugih važnih datuma vezanih za knjižnicu i događaje našeg kraja provodit će se u knjižnici tijekom cijele godine. Također, izmjenjivat će se izložbe dječjih radova kao i izložbe knjiga vezanih za pojedinu obljetnicu. Za djelatnost knjižnice u 2010. godini planira se utrošiti 939.880 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo 787.880 kn, vlastitih prihoda 70.000 kn te ostalih namjenskih prihoda od Ministarstva kulture 82.000 kn za nabavku knjiga.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Općine Viškovo, Statut knjižnice i čitaonice, standardi za narodne knjižnice u RH, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 787.880 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova,povećanje članstva, obavljanje posebnih programa.

Program javnih potreba u kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Javna ustanova »I. M. Ronjgov«, Limena glazba »Marinići«, Ženski pjevački zbor »Marinići«, KUD »Halubjan«, Hrvatski tamburaški zbor »Vila Halubja«, Halubajski zvončari, Udruga »Halubajke«, Halubajske mažoretkinje, Matica hrvatska Viškovo, Karnevalska udruga Kumpanija z Halubja,Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor i drugi.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, te izdavačke djelatnosti.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja. Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 926.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica, njegovanje običaja, narječja i folklora Halubja, povećanje broja članova, održavanje stručnih katedri.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga: Nogometni klub »Halubjan«, Boćarski klubovi »Marčelji«, »Halubjan« i »Marinići«, Kickboxing klub »Sv. Matej«, Brdsko-biciklistički klub »Kvarner« Viškovo, Pikado klub »Nevera«, Košarkaški klub Sv. Matej, Modelarsko - maketarsku udrugu ŽŽ, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej i druge.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine te školu boćanja u BK Marčelji i Marinići, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i izgradnjom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.430.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

U glavi 02004 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI predviđena su tri programa:

Program javnih potreba u socijali

Planira se pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, besplatni prigradski prijevoz, subvenciju marendi u osnovnim školama, subvenciju cijene u predškolskim ustanovama, smještaj osoba u posebne ustanove, prigodne poklon pakete za starije.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.430.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 14 korisnika, troškova električne energije (117), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 166 korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planiran je smještaj 2 osobe u posebne ustanove, prigodni poklon paketi za 600 starijih osoba. Sufinancirat će se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 360 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 210 korisnika.

Program javnih potreba u zdravstvu

Planira se prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, povremeni prijevoz invalidnih osoba, pomoć i njegu u kući, pomoć invalidima, hendikepiranim i teško bolesnim osobama te održavanje medicinske opreme za njihove potrebe, osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Crveni križ, Aktiv DDK Ogranak Viškovo i drugi prema pojedinačnim zahtjevima tijekom godine, provoditi programe prevencije zlouporabe droge-edukacija edukatora i trening životnih vještina, savjetovališta Malo sunce, zdravstveno prosvjećivanje u cilju promicanja dojenja.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, organizirati preventivne preglede, vježbe pod nadzorom fizioterapeuta kao prevencija od osteoporoze.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 399.800 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece (njih 9) sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene. Planirana je pomoć i njega u kući, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, zdravo odrastanje i prevencija odstupajućeg rizičnog ponašanja mladih, smanjenje broja ovisnika, izdavanje zdravstvenih publikacija u cilju prevencije ovisnosti, osiguranje dječje hrane, adaptiranog mlijeka i mlijeka za dojenčad s posebnim potrebama.

Program brige o djeci

Planira se novčani poklon bon za novorođenčad, prehrana djece sa smetnjama u razvoju, prigodni poklon paketi za djecu (za polaznike prvog razreda OŠ i prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana za svu djecu do četvrtog razreda osnovne škole).

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za djecu Općine Viškovo,

Posebni cilj: djeci pružiti kvalitetniju skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 620.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 Kn za 205 novorođenčadi.

Planirana je prehrana za 8 djece sa smetnjama u razvoju te didaktički materijal za 25 djece sa smetnjama u govoru, prigodni poklon paketi za prvašiće njih 150-tak, te božićni paketi za cca 1700 djece.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih prihoda,

- financijsku operativu,

- obavljanje proračunskog nadzora,

- računovodstvene poslove,

- gospodarsku i poduzetničku problematiku,

- zaštitu potrošača,

- poslovi u vezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je visoka stručna sprema (VII/1 stupanj) ekonomskog smjera i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- stručni suradnik za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natječajima, visoka stručna sprema (VII/1 stupanj) ekonomskog smjera i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu, aktivno znanje stranog jezika (engleski) i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca,

- stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i obračun proračuna, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), ekonomskog smjera potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- viši stručni referent za knjigovodstvo proračunskih izdataka, potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VI/I stupanj), ekonomskog smjera, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci, te samostalan rad na računalu, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- stručni referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV/I stupanj), ekonomskog smjera, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nije popunjeno radno mjesto stručnog suradnika za gospodarstvo, praćenje i pripremu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natječajima, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 030 UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO planirana su sredstva za upravni odjel i gospodarstvo:

U glavi 03001 UPRAVNI ODJEL predviđen je:

Program: Redovne aktivnosti odjela

Plan provođenja ovog programa podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna, planiranje i izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, izradu godišnjeg obračuna proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplatu općinskih prihoda, financijsku operativu: obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene u općinskoj upravi, zakonskih davanja i drugih zajedničkih troškova upravnih tijela, zdravstvenog osiguranja djelatnika, nabavu opreme (računala i fotokopirnog aparata) i računalnih programa za potrebe upravnih tijela, redovitu otplatu troškova novčanog zajma za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Viškovo, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2010. god,.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 4.018.295 Kn.

Mjerila uspješnosti: isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 12 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

U glavi 03002 GOSPODARSTVO planirani su programi:

Program poticanja razvoja gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja u rekonstruiranim prostorima Stare škole Saršoni.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 260.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Udruženja obrtnika.

Program poticanja poljoprivrede

Opći cilj: Povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta

Posebni cilj: Sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko planinsku poljoprivredu čiji smo suosnivači, Udruzi Belica.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 85.100 Kn.

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjepova te cvjetnih sadnica te poticanje sadnje autohtonih sorti.

Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- prostorno i urbanističko planiranje,

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađenje planova u području komunalnog gospodarstva.

- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine,

- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,

- uređenje naselja i stanovanja,

- organiziranje i vođenje poslova javne nabave,

- upravljanje komunalnom imovinom,

- zaštitu i unapređenje okoliša,

- protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,

- upravu groblja,

- komunalno redarstvo,

- uređenje prometa,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/ 1 stupanj stručne spreme građevinskog ili tehničkog smjera i 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

Ostala ustrojena radna mjesta su:

- stručni suradnik za komunalne djelatnosti i javnu nabavu, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), tehničkog smjera, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Općine, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj) tehničkog smjera, potrebno radno iskustvo: 5 godina u struci, te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- komunalni redar, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV/I stupanj) ili viša stručna sprema (VI/ I stupanj), građevinskog ili tehničkog smjera, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

- prometni redar, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV/I stupanj) ili viša stručna sprema (VI/ I stupanj), građevinskog, prometnog ili tehničkog smjera, potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, probni rad 3 mjeseca.

U Odjelu nisu popunjena radna mjesta stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Općine i prometnog redara, dok su ostala radna mjesta popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU, glava 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE predviđeni su za realizaciju slijedeći programi:

Program: Izrada urbanističkih planova

Za 2010. godinu predviđena je izrada novog UPU radne zone Marišćina K-2 i DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići.

Opći cilj: urbanističko planiranje prostora radi efikasnije kontrole korištenja prostora

Posebni cilj: Urbanističkim planovima utvrditi namjenu površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 268.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih urbanističkih planova.

Program: Priprema za planove i projekte

Pored osnovnih aktivnosti: izmjere i procjene za različite potrebe planiran je završetak projekata koji su ugovoreni ranije: izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta Viškovo II kojim se definiraju pravci vožnje i protočnost¹ projekti cesta: Mladenići-Ronjgi-Saršoni, Vozišće-Mavri, spojne ceste Blažići-Drenova, Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan), projekti oborinske kanalizacije: Viškovo-Mavri- Pogled, Mladenići-Ronjgi-Saršoni, groblja Viškovo, svlačionica NK Halubjan, boćalište u Marčeljima, sportskog parka Gornji Sroki, projekti zgrada društvenog sadržaja Dom Marinići. Planirani su i novi projekti: projekt ceste Mavri-Pogled, idejni projekt ceste za groblje Bujki i za groblje, prometnog rješenja nerazvrstanih cesta Viškovo III, spomen dom I.M.Ronjgova, izvedbeni projekti javne rasvjete i razvoj GIS-a V faza.

Opći cilj: planski osmisliti rješenje mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i razvoj Geografskog informacijskog sustava.

Poseban cilj: Projektima za oborinsku kanalizaciju obuhvatiti pravce postavljanja kanalizacije na županijskim cestama, a izradom prometnog rješenja nerazvrstanih cesta predvidjeti povezivanje svih javnih cesta u jedan sistem na koji će se naknadno nadograditi spajanje nerazvrstanih cesta. Pored toga predvidjeti mjesta postavljanja prometne signalizacije u cilju poboljšanja protočnosti prometa.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.677.300 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih rješenja.

U glavi 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA planirani su programi:

Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima

Podrazumijeva podmirenje troškova nastalih u poslovim objektima Viškovo, Marinići, Saršoni, Mavrovičino, Sroki, Marčelji, Crveni križ Mladenići, NK Halubjan, Boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo i dr.: troškove energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (voda, čistoća, čuvanje imovine i sl.), intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, te nabavku opreme za poslovne objekte.

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u stanju funkcionalnosti

Posebni cilj: osigurati sve neophodne popravke kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.729.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: uredno održavanje poslovnih objekata

Program održavanja i proširenja komunalne infrastrukture

Program podrazumijeva izvođenje aktivnosti:

a) Održavanje i proširenje javne rasvjete: upravljanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za blagdan »Svetog Mateja«,

- za Božićno novogodišnje blagdane,

- za dane karnevala.

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete:

- Gornji - Donji Sroki- Peščićići,

- Bezjaki,

- Ronjgi-Marićeva Draga.

Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva unificiranje rasvjetnih tijela i poboljšanje standarda na postojećim razvodima javne rasvjete.

b) Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

c) Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica:

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje- rekonstrukcija potpornih zidova, izrada upojnih bunara za odvodnju oborinskih voda propuštanje vode s kolnika¹ osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju slijedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje

pijeskom i sl. cca 70 km

- krpanje udarnih rupa cca 400 m2

- sanacija urušenih potpornih zidova

(0,7-1,00 m) cca 100 m

- čišćenje odvoda oborinske vode

(rad strojem) na prometnicama 50 kom

- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 200 kom

- izrada zamjenskih potpornih zidova

(0,7-1,00)m: cca 80 m

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih

prometnica: cca 100 m

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika, izrada upojnih bunara,

- održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci) 1.500 m 2

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 100 kom

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 100 m

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojećih i postavu nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće i izradu nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

d) Održavanje javnih površina podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala sa formiranjem novih površina, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom,sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima kao i tretiranje herbicidima,

- građevinsko i hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

2. veterinarsko higijeničarske usluge koje se vrše prema potrebi, putem Veterinarske stanice iz Rijeke, a podrazumijevaju: hvatanje, omamljivanje, izolaciju i eutanaziju pasa i mačaka lutalica, sakupljanje uginulih ili pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog po nepoznatim vlasnicima u higijeničarski servis i daljnje postupanje s istim,obuhvaćen je i nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. tekućim i investicijskim održavanjem autobusnih čekaonica obuhvaćeni su popravci postojećih čekaonica i redovno održavanje.

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, uklanjanje otpada s divljih deponija, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, sanacija nekontroliranih odlagališta smeća, postava i odvoz kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Viškovo.

Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

5. sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim i privatnim površinama,

6. deratizacija i dezinsekcija podrazumijeva provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Dezinsekcija se vrši prema planu, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama. Deratizacija se vrši prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama.

Opći cilj: Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te izvođenje radnji koje prethode izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 6.918.800 Kn.

Mjerila uspješnosti: ostvarenje programa kroz realizaciju planiranih radova.

Program: Ostale komunalne djelatnosti

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za ostale komunalne djelatnosti - objavu oglasa i natječaja, javni prijevoz - subvencioniranje poslovanja i nabavke novih autobusa KD »Autotrolej« čiji smo suvlasnici, gospodarenje otpadom - do početka obavljanja djelatnosti od strane Eko plus d.o.o. podmirenje dijela troškova društva, protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i DVD »Halubjan« Viškovo te izradu Plana zaštite i spašavanja. U skladu sa člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Proračunu su prikazani i prihodi od cijena komunalne usluge koje sadržavaju i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe JLS na kojem se isporučuje komunalna usluga u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz rashodovne stavke na kapitalnim pomoćima komunalnim društvima (KD Vodovod i kanalizacija, Čistoća i Autotrolej).

Opći cilj: Osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, protupožarnu zaštitu, opskrbu vodom, odvoz smeća.

Posebni cilj: Zadržati postojeći standard javnog prijevoza, odnosno protupožarne zaštite

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o otpadu, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 8.148.725 Kn.

Mjerila uspješnosti: Zadržati postojeći broj linija prigradskog prijevoza. Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone, opremanje JVP i DVD-a te obuku kadrova, uplata naknade za zbrinjavanje otpada Općini Viškovo te početak isplate ugovorene naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac.

Glava 04003. KAPITALNI PROJEKTI

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planira se izrada projektne dokumentacije za buduće projekte, otkup zemljišta, i radovi na objektima

a) Otkup zemljišta za buduće projekte - za potrebe proširenja groblja u Viškovu, groblja Bujki, ceste,

b) II. faza uvođenja centralnog grijanja u prostorijama NK Halubjan,

c) Uređenje spomen doma I. M. Ronjgova,

d) Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Viškovo - prema DPU društvenog centra Viškovo - I faza što podrazumijeva radove temeljenja i građevinske radove,

e) Uređenje stare škole Marčelji- dovršenje radova započetih u 2009. godini.

Opći cilj: izgradnja kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Posebni cilj: početak izgradnje kapitalnih projekata te njihovo stavljanje u funkciju.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 20.541.400 Kn.

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju tijekom 2009. i narednih godina.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđena je realizacija slijedećih kapitalnih projekata:

a) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta - Iz registra nerazvrstanih-javnih prometnica na području Općine Viškovo te dosad izvršene izgradnje, rekonstrukcije i održavanja slijedi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 60 km. Standardi održavanja utvrđuju se u okviru normativa, a količine se utvrđuju prema potrebi i materijalnim mogućnostima. Predviđeno asfaltiranje cca. 4.250 m2 i presvlačenje novim asfaltom cca 2.150 m2.

ASFALTIRANJE:

1. Bezjaki 12 - 150 m2

2. Mladenići 8-19 i 73 - 350 m2

3. Kosi (Jesenovica) -500 m2

4. Gornji Jugi 44 a -200 m2

5. Viškovo (Valjani) - 450 m2

6. Kosi - Donji Sroki - 450 m2

7. Mladenići 73 - 100 m2

8. Saršoni 2-7 - 600 m2

9. Benaši-Zorzići -200 m2

10. Peščićići 10,10b, 33-35 - 800 m2

PRESVLAČENJE

1. Kosi kod firme Sirenablu 300 m2

2. Donji Jugi-Milohni 1.400 m2

3. Donji Jugi 8 - 450 m2

b) Mjesno groblje Viškovo - pripremni radovi za proširenje groblja,

c) Županijska cesta Mladenići - Saršoni (ŽC-5017) - rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture - Rashodi su vezani za nastavak rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture na dionici Mladenići -Ronjgi,

d) Dovršenje izgradnje ceste II ( C) u Blažićima

e) Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC dionica Garići- Saršoni-Skvažići-Benčani - nastavak radova započetih u 2009. godini,

f) Uređenje novih javnih površina - dopuna igrala na postojećim lokacijama, uređenje vidikovca,

g) Uređenje parkovnih i rekreativnih površina na području DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo (pripremni radovi za dječji vrtić - završetak nasipavanja)

h) Rekonstrukcija ceste kroz naselje Petrci - pomoć ŽUC-u

i) Izgradnja vodovodne mreže (sa potrebnim projektima) - pomoć KD Vodovod i kanalizacija

Opći cilj: izgraditi objekte komunalne infrastrukture i druge namjene na području Općine Viškovo

Posebni cilj: veći standard komunalne infrastrukture

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 8.347.200 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija projekata u predviđenom obimu.

Sastavni dio Proračuna za 2010. god. je i Projekcija proračuna za 2011. i 2012. god. s pregledom prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka za naredne dvije godine.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr