SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

141.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 1/07) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, članka 76. i članka 78.; članka 142. Prostornog plana Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 - uskl., 50/06 - isp.), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje od 2007. do 2010. godine za Grad Opatiju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana je cjelokupno područje Grada Opatije.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je cjelokupno područje Grada Opatije. Predmetno područje nije u cijelosti obuhvaćeno donesenom Izmjenom i dopunom PPUG Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 1/07), jer su nakon donošenja istog, Sporazumom usklađivane granice Grada s Općinom Matulji.

Uočene su također manje nejasnoće u provedbi Plana u odnosu na zauzete stavove u provedbi Zakona u prostornom uređenju i gradnji, prije svega tumačenje pojmovnika i obveze izrade urbanističkih planova uređenja. Uočeni su manji dijelovi Plana koje je potrebno razmotriti, npr. površina zemljišta za rasadnike, definiranje postojećih i planiranih plaža, sportsko rekreacijska zona Ika-Dražina, proširenje marine Ičići i dr.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog to su:

- neusklađenost obuhvata Plana s novom granicom prema Općini Matulji,

- provjera mogućnosti smanjenja broja i obuhvata obvezne izrade UPU-a za one dijelove koji nisu obvezni po Zakonu,

- usklađenje Odredbi sa Zakonom (pitanje tavana, etaža i dr.), te propisivanje zabrane etažiranja svih smještajnih kapaciteta uključivo i onih u ind. st. građevinama,

- prevelike potrebne površine za rasadnike od 15000 m2,

- sve plaže postojeće i planirane nisu u odgovarajućem tretmanu (npr. Kristal i dr.),

- u Iki razmotriti smanjenje obuhvata luke, a proširenje zone R6 ili centra mjesta,

- sportsko-rekreacijska zona u Iki - Dražina, sukladno stavu Izrađivača (JU Zavod PGŽ) predmetnog UPU-a, nije smještena na primjerenu lokaciju,

- nemogućnost proširenja ACI marine Ičići (ujedno promjena granica UPU-a Opatija i Ičići na tom dijelu),

- trase žičare upitne zbog isplativosti,

- neusklađenost stvarnog stanja sa zastarjelim katastarskim podlogama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, između ostalog kako slijedi:

- uskladiti obuhvat Plana s novom granicom prema Općini Matulji,

- provjera mogućnosti smanjenja broja i obuhvata obvezne izrade UPU-a za one dijelove koji nisu obvezni po Zakonu,

- usklađenje Odredbi sa Zakonom (pitanje tavana, etaža i dr.), te propisivanje zabrane etažiranja svih smještajnih kapaciteta uključivo i onih u ind.st. građevinama,

- razmotriti smanjenje potrebne površine za rasadnike sa 15000 na 5000 m2,

- sve plaže postojeće i planirane staviti u odgovarajući tretman (npr. Kristal i dr.),

- otkloniti eventualne nejasnoće u Planu,

- u Iki razmotriti smanjenje obuhvata luke, a proširenje zone R6 ili centra mjesta,

- ukinuti sportsko rekreacijsku zonu u Iki - Dražina, sukladno stavu Izrađivača (JU Zavod PGŽ) predmetnog UPU-a, te dio prostora zaštititi kao prirodnu baštinu,

- ispitati mogućnost proširenja ACI marine Ičići (ujedno promjena granica UPU-a Opatija i Ičići na tom dijelu),

- razmotriti ukidanje trase žičare,

- razmotriti ponovno nadogradnju potkrovlja na ravnim krovovima na zgradama na Kosovu, i po potrebi u drugim zonama,

- provesti usklađenje dijela kartografskih prikaza sa Novom katastarskom izmjerom (izraditi karte na novoj izmjeri sa slojnicama),

- predmetnom izmjenom Plana neće se mjenjati građevinska područja naselja, osim u dijelu usklađenja granice s Općinom Matulji.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se stručna podloga koja utvrđuje smjernice i elemente koje treba izmjeniti u PPUG Opatije temeljem ove Odluke.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, koje su korištene u izradi važećeg Plana. Plan će se izraditi u mjerilu 1:25000 i 1:5000. Za područje na kojem se provodi Nova katastarska izmjera koristiti će se novi katastarski planovi.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 15 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u nadležnom tijelu,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja, odnosno od proteka Zakonom propisanog roka,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira Grad Opatija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/36

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr