SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

137.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava i oblici pomoći te programi iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, uvjeti i način ostvarivanja prava te korisnici socijalne i zdravstvene skrbi iz Socijalnog i zdravstvenog programa Grada Opatije.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret proračuna Grada Opatije ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba osim ukoliko se osigurava viši standard.

Pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

a) se može sam uzdržavati,

b) ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa koji uređuju obiteljske odnose,

c) ne želi ostvarivati pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju sa Gradom Opatijom,

d) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Opatije za svaku kalendarsku godinu donosi uz Proračun Grada Opatije Socijalni i zdravstveni program, kojim se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom te opseg prava, pomoći i programa propisanih ovom Odlukom, a sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 4.

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Opatije.

Iznimno, pomoć iz socijalne skrbi - sufinanciranje studentskih pokaznih karata, mogu ostvariti studenti koji imaju boravište na području Grada Opatije.

II. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na podmirenje troškova stanovanja,

2. pravo na besplatni boravak u dječjem vrtiću,

3. pravo na besplatnu marendu učenika osnovne škole,

4. pravo na besplatni produženi boravka za djecu od 1 - 4 razreda osnovne škole,

5. pravo na besplatnu pokaznu kartu učenicima srednjih škola (od mjesta stanovanja do Rijeke i natrag),

6. pravo na besplatnu pokaznu kartu osobama s invaliditetom,

7. pravo na besplatnu pokaznu kartu dobrovoljnim darivateljima krvi i

8. pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 6.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno u jednokratnom iznosu, a visina iznosa utvrđuje se u visini 100% iznosa stalne pomoći po rješenju Centra za socijalnu skrb.

2. PRAVO NA FINACIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

Članak 7.

Pravo na financiranje produženog boravka za djecu od 1 - 4 razreda osnovne škole ostvaruje dijete ako obitelj ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te ukoliko su oba roditelja zaposlena.

Iznimno, ovo pravo može se odobriti i djeci za koju stručne službe škole u suradnji sa stručnim službama Centra za socijalnu skrb preporuče produženi boravak za dijete, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

3. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU OSOBAMA S INVALIDITETOM

Članak 8.

Pravo na besplatnu autobusnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu ostvaruje osoba s oštećenjem organizma od 60% i više. Invaliditet se utvrđuje Rješenjem nadležne invalidske komisije.

Ukoliko se radi o nepokretnoj osobi, pravo na besplatnu pokaznu kartu može ostvariti jedan od članova obitelji.

4. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU DOBROVOLJNIM DARIVATELJIMA KRVI

Članak 9.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu na relaciji od mjesta stanovanja do Rijeke ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a) Muškarci, umirovljenici ili nezaposleni, mlađi od 65 godina ukoliko su krv darivali više od 50 puta i

b) Žene, umirovljenice ili nezaposlene, mlađe od 65 godina koje su krv dale više od 40 puta.

Ostvarivanje uvjeta dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

5. PRAVO NA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA

Članak 10.

Grad Opatija u cjelosti podmiruje troškove smještaja za korisnika koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji te nema nikakvih prihoda.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 11.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja korisniku koji nema prihoda, a ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i ako obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 25., stavak 1. ove Odluke.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode iako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 12.

Smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača na teret Grada Opatije ostvaruje se najduže 6 mjeseci.

III. OBLICI POMOĆI

Članak 13.

Osim prava utvrđenih u članku 5., stavak 1. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. POMOĆI ZA DJECU

1.1. Pomoć za novorođenu djecu

Roditeljima novorođenog djeteta osigurava se jednokratna pomoć u visini utvrđenoj Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom za tekuću godinu. Ovaj oblik pomoći može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Za prvo dijete rođeno u kalendarskoj godini, čiji roditelji ili jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Opatije 5 i više godina kontinuirano, osigurava se i dodatna jednokratna pomoć u visini od 7.000 kn.

U slučaju da samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Opatije, tada i dijete mora imati prebivalište na području Grada Opatije.

1.2. Dječje siromaštvo

Pomoć za umanjenje dječjeg siromaštva namijenjena je djeci koja žive u izrazito lošim socijalnim uvjetima. Pomoć se odobrava temeljem zahtjeva roditelja/staratelja, odnosno temeljem prijedloga ustanova (vrtić, škola, Centra za socijalnu skrb).

1.3. Zdravstvena zaštita djece

Dodatna zdravstvena zaštita namijenjena je svoj djeci s područja Grada Opatije, a oblici dodatne zdravstvene zaštite utvrđuju se godišnjim Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom.

2. POMOĆI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se organizirani prijevoz od kuće do odgojno-obrazovne ustanove i natrag te se osigurava besplatni boravak u odgojno-obrazovnim ustanovama (boravak u vrtiću, besplatne marende, ručak, produženi boravak).

Osim ovih oblika pomoći, djeci s teškoćama u razvoju omogućava se sva potrebna dodatna pomoć, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih. Stručna, savjetodavna pomoć te osmišljavanje slobodnog vremena djece osigurano je u Društvu Naša djeca Opatija kroz program Kolibrići.

Ostali programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju propisuju se godišnjim Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom.

3. POMOĆI GRAĐANIMA I OBITELJIMA

Pomoć građanima i obiteljima provodi se kroz sljedeće oblike pomoći:

- jednokratne novčane pomoći,

- pomoć stručnih osoba u Savjetovalištu za brak i obitelj,

- aktivnosti, programi, projekti i pomoći za starije osoba,

- sufinanciranje studentskih pokaznih karata,

- aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom,

- pomoć i njega u kući,

- sufinanciranje programa namijenjenih resocijalizaciji i integraciji beskućnika,

- sufinanciranje parkiranja za umirovljenike, vlasnike vozila s mirovinom 3.200 kn i manje (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak),

- sufinanciranje parkiranja za dobrovoljne darivatelje krvi, vlasnike vozila s 50 i više davanja i

- sufinanciranje parkiranja za članove HVIDR-e Opatija, vlasnike vozila.

3.1. Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem mišljenja Socijalnog vijeća Grada Opatije, a može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, ili slično ) nisu u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000 kn.

U jednokratne novčane pomoći ne uračunava se vrijednost poklon paketa hrane najugroženijim stanovnicima Grada Opatije, a koji se dodjeljuju dva puta godišnje, za Uskrs i Božić.

3.2. Jedan od oblika pomoći za umirovljenike je mjesečna pomoć za umirovljenike s najnižim mirovinama. Visina najniže mirovine, kao i visina mjesečne pomoći definira se Socijalnim i zdravstvenim programom za tekuću godinu.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Mjesečna pomoć umirovljenicima doznačuje se 2 puta godišnje; u siječnju za period I.-VI. i u srpnju za period VII.-XII.

3.2 Pravo na pomoć i njegu u kući ostvaruje korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a temeljem procjene liječnika, prijeko potrebna pomoć druge osobe te ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb,

- ako nema mogućnost da pomoć osiguraju članovi uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati,

- ako nema mogućnost da pomoć osigura temeljem ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju,

- ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda propisan ovom Odlukom.

Iznimno, ovaj oblik pomoći može ostvariti i korisnik koji ne ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda ako s Gradom Opatija zaključi ugovor u kojem će korisnik ovlastiti Grad Opatiju da na temelju tog ugovora upiše zabilježbu postojanja tražbine s osnova socijalne i zdravstvene skrbi sa zabranom otuđenja nekretnina u vlasništvu korisnika do podmirenja te tražbine.

Ugovorom će se regulirati međusobni odnosi između Grada Opatije i korisnika na način da korisnik pristaje da kod svakog prijenosa vlasništva nekretnine u vlasništvu korisnika (kupoprodaja, darovanje, nasljeđivanje, zaključivanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju s trećim osobama) sam korisnik ili stjecatelj nekretnine imaju podmiriti cjelokupnu obvezu nastalu po osnovi socijalne i zdravstvene skrbi, sa zakonskom zateznom kamatom na svaki dospjeli iznos koja teče od dana isplate do dana podmirenja tražbine Grada Opatije. Pri tom će ugovor biti dokaz postojanja tražbine, a Izvod otvorenih stavki s iznosima uplata koje su izvršene prema korisniku po datumima uplate - dokaz visine tražbine Grada Opatije.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 4 sata tjedno. Pomoć u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa i drugo),

- obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

- zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Provođenje pomoći i njege u kući povjerava se Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Opatija.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 5. odnosno oblika pomoći utvrđenih u stavku 1. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

IV. PROGRAMI

Članak 14.

Osim utvrđenih prava i oblika pomoći, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći programi:

- programi Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Opatija,

- Fond solidarnosti,

- INFO centar,

- zdravstveni programi.

Članak 15.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osigurava se neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 16.

Sredstva Fonda solidarnosti namijenjena su građanima Opatije koji se zbog objektivnih ili subjektivnih okolnosti nađu u potrebi. Ova sredstva odobravaju se i za eventualne nepredviđene oblike pomoći, a po prijedlogu Centra za socijalnu skrb Opatija ili stručnih službi odgojno obrazovnih ustanova (ručak u Domu za starije i nemoćne osobe Volosko, besplatne marende i ručak u osnovnoj školi, besplatni gradski prijevoz i slično).

Visina odobrene pomoći može iznositi najviše do iznosa kojim se podmiruje potreba koja se ostvaruje tom pomoći.

Članak 17.

Sa ciljem da se građanima Opatije na jednom mjestu pruži cjelovita informacija glede prava koja mogu ostvariti temeljem zakona i ostalih propisa te ove Odluke, osnovan je Info centar. Usluge građanima pružaju se u utvrđenom radnom vremenu.

Članak 18.

U zdravstvenom programu osigurava se, sukladno raspoloživim sredstvima za tekuću godinu:

- prijevoz bolesnika,

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći i turističke ambulante,

- sufinanciranje rada jednog liječničkog tima u Ambulanti Poljane Veprinac

te ostalih zdravstvenih projekata namijenjenih građanima Opatije, utvrđenih Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom za tekuću godinu.

Članak 19.

Prijevoz bolesnika omogućava se bolesnicima za odlazak na liječenje (dijaliza, kemoterapija, terapija zračenjem) po preporuci liječnika.

Prijevoz bolesnika povjerava se osobi/poduzeću koji je izabran u postupku javne nabave.

Članak 20.

Za potrebe socijalnih i zdravstvenih ustanova na području Grada Opatije osigurava se sufinanciranje nabavke aparata i inventara.

Članak 21.

Štićenici smješteni u socijalne ustanove na području Grada Opatije prigodno se darivaju.

Članak 22.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije sufinancira se redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva.

Primarno se sufinanciraju programi i projekti udruga pristigli na Javni natječaj za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine.

Udruge koje Socijalnom vijeću Grada Opatije podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj članova s područja Grada Opatije i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini.

V. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 23.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 5. stavkom 1. točkama 2., 3. i 5. ove Odluke ostvaruje korisnik ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Za ostvarivanje ostalih prava iz članka 5. stavka 1. ove Odluke korisnik mora ispunjavati posebne ili dodatne uvjete propisane ovom Odlukom.

Iznimno, pravo iz članka 5., stavka 1., točka 5. mogu ostvariti djeca 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 24.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruje pravo na stalnu pomoć.

Članak 25.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se:

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 26.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti upravnom tijelu Grada Opatije nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Odjel) svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 27.

Realizaciju prava, oblika pomoći i programa obavlja Odjel osim poslova propisanih člankom 28., stavak 3., točke 2.-5.

Članak 28.

Socijalno vijeće Grada Opatije je savjetodavno tijelo gradonačelnika koji ga imenuje na mandat od četiri godine. Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova. Svi su predstavnici socijalnih i zdravstvenih ustanova te članovi humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Socijalno vijeće:

- u suradnji s Odjelom, utvrđuje prijedlog Socijalnog izdravstvenog programa Grada Opatije i dostavlja ga gradonačelniku,

- diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći,

- odlučuje o dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama,

- odlučuje o raspoređivanju sredstava namijenjenih za sufinanciranje aparata i inventara za socijalne i zdravstvene ustanove,

- utvrđuje namjenu sredstava Fonda solidarnosti i

- obavlja druge poslove u skladu s općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 29.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Odjelu. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Grad može povjeriti pružanje usluga korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (prijevoz, korektivna gimnastika, preventivni pregledi djece predškolske dobi i slično).

Članak 30.

Za korisnike koji su ostvarili prava iz socijalne skrbi u tekućoj godini, Odjel će rješenje za sljedeću godinu donijeti po službenoj dužnosti.

Korisnici prava iz članka 5. stavka 1. točaka 2-5. ove Odluke dužni su podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava početkom školske godine.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnešen do desetog dana u mjesecu.

Članak 31.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 5. stavka 1. ove odluke u prvom stupnju rješava Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 32.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje prava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Članak 34.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/06, 49/07, 46/08, 27/09, 13/09 i 42/09).

Članak 35.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Klasa: 011-01/09-01/33

Ur. broj: 2156-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=137
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr