SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

130.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće

Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08) članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Komunalne djelatnosti od gradskog značaja:

- održavanje DTK-distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK)«

U istom članku stavak 1.točka 7.mijenja se glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne prometne signalizacije«

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje DTK podrazumijeva se održavanje polietilenskih cijevi (PHD), nadzor nad polaganjem telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova razvoja , priprema podataka za zaključenje ugovora za zakup kapaciteta cijevi u vlasništvu Grada Opatije te izrade geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta te obnova i postava horizontalne i vertikalne prometne signalizacije«

U istom članku u stavku 1. iza alineje 7. dodaju se alineja 8. i 9. »- tržnice na malo« i

»-održavanje DTK«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. alineja 2. briše se.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. točka 1. te stavak 2. brišu se. U stavku 1. točka 2 postaje točka 1., a točka 3. postaje točka 2.

Članak 6.

U članku 22. Odluke, stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

U istom članku iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»U slučaju da se za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji za komunalnu djelatnost prijevoza putnika na pojedinim gradskim linijama donese Odluka o uvođenju novih linija ili se izmjeni Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Opatije iz članka 4. stavka 3. ove Odluke na način da se temeljem istog ne obavlja prijevoz na pojedinim lokalnim linijama Grad Opatije, obavljanje prijevoza na tim linijama može se povjeriti izabranom koncesionaru pod uvjetima utvrđenim ugovorom o koncesiji ili raspisati novi natječaj za dodjelu koncesije za predmetnu liniju.

Odluku iz stavka 3. donosi Gradonačelnik.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/09-01/35

Ur. broj: 2156-01-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=130
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr