SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

65.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u športu
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

. promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

. djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2010. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 6.

Tekuće donacije školskim sportskim klubovima 12.000,00 kuna.

Članak 7.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2010. godinu planirano 200.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Izrada idejnog projekta Gradskog športskog centra na Škrljevu 200.000,00 kuna.

Članak 8.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2010.godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu predstojnika ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-20

Bakar, 10. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

Program javnih potreba Grada Bakra   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51222&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr