SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

64.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige
o djeci predškolskog odgoja za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1. Javne ustanove »Dječji vrtić Bakar« čiji je osnivač Grad Bakar

. Dječji vrtić »Fijolica« u Bakru, Lokaj bb

. Dječji vrtić »Hreljin« u Hreljinu, Hreljin 126

2. Privatnih dječjih vrtića

. Dječji vrtić »Pčelice« Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

. Dječji vrtić »Bambi« Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba

. Dječji vrtić »Zvjezdice mira« Rijeka - područni vrtić »Sv. Vinko« Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1. sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2010. godinu i to:

1. 1.537.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju Dječji vrtić »Bakar« Bakar iz članka 2. točke 1. ovog Programa.

2. 1.750.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točka. 2 ovog Programa.

3. 450.000,00 kuna za besplatni boravak djece u vrtićima iz članka 2. ovog Programa čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra, sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 4.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, iz članka 3. točka 1. ovog Programa, u iznosu od 1.537.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuju se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga. (»Službene novine« PGŽ broj 32/05, 15/06 i 11/08).

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu, iz članka 3. točka 2. ovog Programa, u iznosu od 1.750.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, a sukladno Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine« PGŽ broj 32/05 i 11/08).

Članak 6.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djece u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), na teret sredstava iz članka 3. točka 2. ovog Programa.

Članak 7.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 8.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 9.

Pored djece iz članka 7. ovog Programa, Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-19

Bakar, 10. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51222&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr