SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

62.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2010. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2010. godini sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2010. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

. razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

. posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, festival MIK, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

. očuvanje spomeničke baštine - zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (frankopanski Kaštel u Bakru, hreljinska Gradina, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo, etno kuća Marohnić, Turska kuća),

. ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar,

. nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Planom Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih udruga kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2010. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu predstojnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-18

Bakar, 10. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

Program javnih i ostalih potreba Grada   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51222&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr