SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

34.

Na temelju članka 61. i 72. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 15. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb
- Socijalno vijeće

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao radno tijelo općinskog načelnika.

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:

1) analizira stanje iz područja socijalne skrbi u Općini Vinodolskoj općini i o tome sačinjava odgovarajuće izvještaje,

2) pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih akata, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,

3) zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi, invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih, ranjenih i nestalih osoba, kao i djece invalida,

4) potiče primjenu djelotvornih mjera koje treba nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne općinske i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja svih raspoloživih robnih, novčanih i drugih resursa,

5) potiče mjere u pogledu obiteljsko-pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezaposlenosti, nezbrinute građane,

6) surađuje s humanitarnim, socijalnim, zdravstvenim i vjerskim organizacijama te udrugama, na svim razinama organiziranja u Republici Hrvatskoj,

7) obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika i devet (9) članova.

Općinski načelnik posebnom odlukom imenuje članove Vijeća i to dva (2) iz redova vijećnika Općinskog vijeća i četiri (4) iz redova predstavnika mjesnih odbora, a ostale članove uz preporuku Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Udruge umirovljenika Vinodolske općine, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Vinodolske (UDVDR) i ustanove zdravstvene skrbi.

Članak 4.

Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Socijalno vijeće podnosi izvješće o svom radu općinskom načelniku najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolske općine.

Članak 6.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske općine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju socijalnog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/98 i 27/99).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/13

Ur.b roj: 2107-03/09-03-01-10-38

Bribir, 15. listopada 2009.

Općinski načelnik
Ivica Crnić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr