SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA LOPAR
73

22.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 51. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 2. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/07), Načelnik Općine, na sjednici održanoj dana 11. rujna 2009. godine, donosi

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Lopar

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za ocjenjivanje i način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Općine Lopar.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

a) »odličan« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b) »vrlo dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c) »dobar« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d) »zadovoljava« - ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete u obavljanju službe,

e) »ne zadovoljava« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 3.

Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje službene dužnosti službenika, ocjenjuje se prema kriterijima:

1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u obavljanju poslova,

2. kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. poštivanja radnog vremena.

Članak 4.

Stručnost, kreativnost i samoinicijativnost u obavljanju poslova službenika ocjenjuju se na sljedeći način:

1.1. stručnost

a) odlična stručnost - odlično poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta,

b) vrlo dobra stručnost - vrlo dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovno se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta,

c) dobra stručnost - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovno se stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta,

d) zadovoljavajuća stručnost - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava, povremeno izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta,

e) nezadovoljavajuća stručnost - nedovoljno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava, izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta.

1.2. kreativnost

a) odlična kreativnost - samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, odnosno tijelu u kojem je raspoređen,

b) vrlo dobra kreativnost - vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, odnosno tijelu u kojem je raspoređen,

c) dobra kreativnost - dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, odnosno tijelu u kojem je raspoređen,

d) zadovoljavajuća kreativnost - rijetko je u poslu kreativan, rijetko predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, odnosno tijelu u kojem je raspoređen,

e) nezadovoljavajuća kreativnost - u obavljanju poslova nije kreativan i rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke.

1.3. samoinicijativnost

a) odlična samoinicijativnost - u obavljanju poslova potpuno je samoinicijativan, a pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova,

b) vrlo dobra samoinicijativnost - u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova,

c) dobra samoinicijativnost - u obavljanju poslova često je samoinicijativan, pomoć i savjet traži u slučaju rješavanja najsloženijih poslova,

d) zadovoljavajuća samoinicijativnost u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, često traži savjete u slučaju rješavanja poslova,

e) nezadovoljavajuća samoinicijativnost - u obavljanju poslova nije samostalan i samoinicijativan, često mu treba objašnjavati obveze i uvijek pomagati u radu, pomoć i savjete traži često.

Članak 5.

Kvaliteta i opseg obavljenih poslova radnog mjesta, te pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova službenika ocjenjuju se na sljedeći način:

2.1. kvaliteta

a) odlična kvaliteta - u poslovima koje službenik obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,

b) vrlo dobra kvaliteta - u poslovima koje službenik obavlja rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,

c) dobra kvaliteta - u poslovima koje službenik obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora,

d) zadovoljavajuća kvaliteta - u poslovima koje službenik obavlja potrebno je intervenirati i izvršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora,

e) nezadovoljavajuća kvaliteta - u poslovima koje službenik obavlja često je potrebno izvršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo često je bilo prigovora.

2.2. opseg obavljenih poslova radnog mjesta

a) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta,

b) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,

c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta,

d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta,

e) obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesta.

2.3. Rokovi za obavljanje poslova

a) poslove je obavio u zadanim rokovima,

b) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,

c) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,

d) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova,

e) poslove je obavio u najvećem dijelu izvan zadanih rokova.

Članak 6.

Poštivanje radnog vremena službenika te odnos prema suradnicima i strankama ocjenjuje se na sljedeći način:

3.1. Odnos prema suradnicima i strankama

a) iznimno je korektan prema suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno korektno i ljubazno,

b) vrlo dobro surađuje sa suradnicima, a prema strankama se odnosi vrlo korektno i ljubazno,

c) dobro surađuje sa suradnicima, a prema strankama se dobro odnosi i uglavnom je korektan i ljubazan,

d) zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima,a prema strankama se odnosi na zadovoljavajući način i nije uvijek naročito ljubazan,

e) nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se često odnosi nekorektno i neljubazno.

3.2. Poštivanje radnog vremena

a) uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

c) ponekad kasni na posao i odlazi ranije s posla te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) često kasni na posao i odlazi ranije s posla te se često nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

e) učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

Članak 7.

Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje radne dužnosti namještenika Općine Lopar, ocjenjuje se prema kriterijima:

1. stručnosti u obavljanju poslova,

2. kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. odnosa prema suradnicima i strankama i poštivanja radnog vremena.

Članak 8.

Stručnost u obavljanju poslova namještenika ocjenjuje se na sljedeći način:

1.1. Stručnost

a) Odlična stručnost - odlično poznaje i poštuje pravila rada na svom radnom mjestu,

b) vrlo dobra stručnost - vrlo dobro poznaje i poštuje pravila rada na svom radnom mjestu,

c) dobra stručnost - dobro poznaje i poštuje pravila rada na svom radnom mjestu,

d) zadovoljavajuća stručnost - zadovoljavajuće poznaje i poštuje pravila rada na svom radnom mjestu,

e) nezadovoljavajuća stručnost - nedovoljno poznaje i ne poštuje pravila rada na svom radnom mjestu.

Članak 9.

Kvaliteta i opseg obavljenih poslova radnog mjesta, te pridržavanje zadanih rokova u obavljanju poslova namještenika ocjenjuju se na sljedeći način:

2.1. Kvaliteta

a) odlična kvaliteta - u poslovima koje obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke nije bilo prigovora,

b) vrlo dobra kvaliteta - u poslovima koje obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke uglavnom nije bilo prigovora,

c) dobra kvaliteta - u poslovima koje obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke povremeno je bilo prigovora,

d) zadovoljavajuća kvaliteta - u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora.

e) nezadovoljavajuća kvaliteta - u poslovima koje obavlja često je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo prigovora.

Članak 10.

Na ocjenjivanje opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u obavljanju poslova namještenika primjenjuju se odredbe članka 5. točaka 2.2. i 2.3. ovog Pravilnika koje se odnose na službenike.

Članak 11.

Na ocjenjivanje odnosa prema suradnicima i strankama, te poštivanje radnog vremena namještenika primjenjuju se odredbe članka 6. točaka 3.1. i 3.2. ovog Pravilnika koje se odnose na službenike.

IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 12.

Rad službenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članaka 4. do 6. ovog Pravilnika, zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za određeni kriterij, na obrascu O-1, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Rad namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članaka 8. do 11. ovog Pravilnika, zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za određeni kriterij, na obrascu O-2, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po slovnoj oznaci kako slijedi:

a) 10 bodova,

b) 8 bodova,

c) 5 bodova,

d) 3 boda,

e) 1 bod.

Članak 13.

Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj bodova od 72 do 80,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj bodova od 56 do 71,

3. »dobar«, ako je zbroj bodova od 36 do 55,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj bodova od 22 do 35,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj bodova manji od 22.

Članak 14.

Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj bodova od 54 do 60,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj bodova od 42 do 53,

3. »dobar«, ako je zbroj bodova od 27 do 41,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj bodova od 17 do 26,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj bodova manje od 17.

Članak 15.

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethod

noj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 16.

Službenike i namještenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Pročelnika upravnog tijela ocjenjuje načelnik.

Članak 17.

Pročelnik upravnog tijela, odnosno načelnik dužan je s prijedlogom ocjene upoznati svakog službenika i namještenika na kojega se ocjena odnosi, što službenik odnosno namještenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu iz članka 12. ovog Pravilnika.

Ako službenik odnosno namještenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe, odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome se sastavlja bilješka na obrascu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

O ocjeni službenika i namještenika te pročelnika upravnog tijela donosi se rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

Ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika i namještenika.

Članak 19.

O ocjenama službenika i namještenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je sačiniti skupno izvješće te isto dostaviti načelniku.

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu O-III koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-03/09-02/04

Ur. broj: 2169/02-02-09-04

Lopar, 11. rujna 2009.

Općinski načelnik
Alen Andreškić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr