SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA LOPAR
73

21.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 28. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKA
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- uvjeti upravljanja grobljima,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- održavanje groblja i uklanjanje otpada,

- načini i uvjeti korištenja groblja i obavljanja pogrebnih poslova.

Članak 2.

Na području Općine Lopar ukop se obavlja na mjesnom groblju u Loparu.

Groblja na području Općine Lopar su komunalni objekti u vlasništvu Općine Lopar.

Članak 3.

Groblje je ograđen prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Pratećim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se mrtvačnica, prostorija za izlaganje na odru i ispraćaj umrlih osoba, prostorija za smještaj alata i opreme, sanitarni čvor i sl.

Članak 4.

Grobna mjesta, u smislu ove Odluke, su grobovi, grobnice, grobne niše i grobne urne, namijenjeni za ukop umrlih osoba.

Korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, račun ili neki drugi pravno valjani akt, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru ili drugom aktu.

Članak 5.

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke ukapaju se, u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Općine Lopar.

Na grobljima na području Općine Lopar mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali prebivalište na području Općine Lopar, ukoliko su korisnici grobnog mjesta prema članku 4. ove Odluke.

Iznimno grobno mjesto se dodjeljuje na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je bio stanovnik Općine Lopar, a rođen je ili je živio na području Općine Lopar.

Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Članom obitelji pokojnika iz prethodnog stavka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, roditelji, skrbnici, djeca, uključujući i usvojenu djecu, te njihovi supružnici i djeca, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama Zakona o grobljima.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Lopar donosi odluke:

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 7.

Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Članak 8.

Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže godišnji program održavanja groblja,

- vodi brigu o uređenju, održavanju i rekonstrukciji groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima,

- vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- vodi obračun te predlaže visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i godišnje visinu naknade za korištenje grobnih mjesta,

- obavlja ostale poslove po nalogu općinskog načelnika.

Uprava groblja obvezna je upravljati grobljima pažnjom dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju te sukladno programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 9.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, pravovremeno obavijestiti općinskog načelnika, odnosno Općinsko vijeće o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja groblja.

Članak 10.

Uprava groblja dužna je podnijeti prijedlog plana rada i financijski plan za narednu godinu općinskom načelniku najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

Cjelovito izvješće o svom radu zajedno s financijskim izvješćem za proteklu godinu, Uprava groblja dužna je podnijeti općinskom načelniku najkasnije do 31. siječnja, a Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 11.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba te registar umrlih osoba, za svako groblje posebno, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Drugi primjerak grobnog očevidnika i registra umrlih osoba vodi se računalnom tehnikom te se pohranjuje na CD-ima u najmanje dva primjerka.

Grobni očevidnik, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica moraju se pohraniti i trajno čuvati. Nadzor nad provođenjem istih provodi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 12.

Uprava groblja je dužna u roku 90 dana od dana primjene ove Odluke uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke.

Uprava groblja je dužna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti akt o Pravilima ponašanja na groblju i isti izložiti na vidljivom mjestu na grobljima te položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 13.

Za ukop umrlih osoba na grobljima iz članka 2. ove Odluke predviđena su grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi i grobovi za urne, grobnice i grobnice za urne te grobovi za privremeni ukop.

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika.

Unutar jednog grobnog mjesta, koje se uređuje kao grob, smije se ukopati samo jedan pokojnik.

Iznimno se u jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog nasljednika, ukoliko je grob produbljen na način da se osigura najmanje 0,80 m zemlje iznad gornjeg lijesa.

Na grobljima se mora osigurati prostor i izgraditi zajednička grobnica za smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja.

Svakom pojedinačnom korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Iznimno od prethodnog stavka, grobno mjesto dodijeliti će se osobi koja već ima pravo ukopa u grobno mjesto, ukoliko je to grobno mjesto popunjeno.

Grobno se mjesto dodjeljuje na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop.

Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta.

Članak 15.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta i grobnica kojeg donosi Uprava groblja u skladu s prihvaćenim projektima uređenja groblja za svako groblje posebno.

Uprava groblja može dodjeljivati na korištenje, zavisno o želji korisnika, nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja utvrdi i donese pravomoćno rješenje da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri udovolji želji korisnika.

Članak 16.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 17.

Ukop u popunjeni grob može se odobriti nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa, a ukop u popunjenu grobnicu i grobnu nišu može se odobriti nakon proteka trideset godina od zadnjeg ukopa, uz zadovoljavanje svih za to potrebnih sanitarnih uvjeta.

U grobnicu za urne može se položiti urna bez obzira kada je položena prethodna urna, do popunjavanja grobnice.

Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica ili grobna niša s više polica, koje se na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim kada se popune sve police.

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne dozvoljavaju daljnji ukop.

O popunjenosti, odnosno nepopunjenosti grobnog mjesta dužna je brinuti Uprava groblja.

Članak 18.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćana deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama, najkasnije u roku 90 dana od dobivanja obavijesti od strane Uprave groblja. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Prekop grobnog mjesta započet će istekom 90 dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izrađenu za tu namjenu.

Članak 19.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama, o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz suglasnost korisnika grobnog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja istog stječu njegovi nasljednici.

Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je Upravi groblja dokazati da je naslijedio pravo korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog akta o nasljeđivanju te zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnom očevidniku.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama koje, u pravilu, imaju prebivalište na području Općine Lopar.

Ugovor o ustupanju grobnog mjesta, zbog potrebe upisa novog korisnika u grobni očevidnik, mora se dostaviti Upravi groblja najkasnije u roku 30 dana od sklapanja ugovora.

U slučaju da je ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka korisniku prodano ili na drugi način preneseno vlasništvo opreme, odnosno uređaja izgrađenih na grobnom mjestu, a koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor priložiti dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina. U protivnom Uprava groblja neće postupiti po zahtjevu korisnika.

Članak 20.

Uprava groblja odredit će opće polje, ili prema ukazanoj potrebi samo opće grobove, u koje će se ukapati umrle osobe koje su imale prebivalište na području Općine Lopar, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke niti su bile upisane u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto te nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.

Umrle osobe iz prethodnog stavka pokopati će se u opći grob te grobno mjesto prikladno označiti o trošku Općine Lopar.

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.

Članak 21.

Popunjeno grobno mjesto na općem polju (ili općem grobu) može se prekopati nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostaci preminulih osoba premjestit će se u zajedničku kosturnicu o trošku Općine Lopar.

Prije prekopa Uprava groblja je dužna sva obilježja i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Popunjenim grobnim mjestom na općem polju smatra se ono u koje je ukopana jedna osoba.

Članak 22.

Iskopi umrlih osoba, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija), mogu se obavljati na osnovu odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu, po službenoj dužnosti kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope obavlja Održavatelj groblja.

Iskope posmrtnih ostataka osoba koje su umrle od zaraznih bolesti može se dozvoliti tek godinu dana od dana ukopa.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora.

Članak 23.

Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju koje odredi Uprava groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke (dob, spol, datum smrti).

Trošak pogreba nepoznate osobe snosi Općina Lopar.

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 24.

Korisnik kojem se dodjeljuje na korištenje grobno mjesto na neodređeno vrijeme dužan je platiti naknadu sukladno rješenju iz članka 16. ove Odluke.

Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje, na prijedlog Uprave groblja, Općinsko vijeće, vodeći računa o pripadajućoj površini zemljišta koja obuhvaća grobno mjesto te troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajima.

Naknada se plaća jednokratno u roku 30 dana od dana izdavanja rješenja.

Sredstva naknade iz stavka 1. ovog članka prihod su Proračuna Općine Lopar i koriste se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 25.

Za korištenje grobnih mjesta na groblju Lopar svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati godišnju grobnu naknadu.

Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje, na prijedlog Uprave groblja, Općinsko vijeće.

Visina godišnje grobne naknade za svako pojedino grobno mjesto utvrđuje se ovisno o njegovoj površini izraženoj u m2, a na temelju procjene troškova upravljanja te redovnog i investicijskog održavanja groblja, sukladno godišnjem planu i programu održavanja groblja.

Sredstva godišnje grobne naknade prihod su Proračuna Općine Lopar i koriste se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 26.

Naknadu iz članka 25. ove Odluke plaća korisnik grobnog mjesta uplatnicom koju ispostavlja Uprava groblja najkasnije do konca rujna za tekuću godinu.

Naknada se plaća jednokratno u roku 30 dana od dana njenog izdavanja.

Iznimno, na zahtjev korisnika grobnog mjesta, Uprava groblja može odobriti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed, za najviše do 5 godina te o tome s korisnikom zaključiti poseban sporazum.

Članak 27.

Korisnicima grobnih mjesta koji nisu platili godišnju grobnu naknadu u propisanim rokovima, Uprava groblja dužna je dostaviti uplatnice i opomene s dostavnicom, a protiv korisnika koji i nakon toga nisu izvršili plaćanje, poduzeti zakonom propisane mjere.

Uprava groblja dužna je evidentirati svaku izvršenu uplatu.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 28.

Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Program održavanja komunalne infrastrukture donosi Općinsko vijeće. U navedenim programima posebno se planiraju programi redovnog i investicijskog održavanja groblja.

Članak 29.

Obavljanje poslova održavanje groblja i uklanjanje otpada, na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima, povjerava se na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na području Općine Lopar.

Nadzor nad obavljanjem komunalnih poslova iz ovog članka obavlja Uprava groblja.

Članak 30.

Pod redovnim održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

1. održavanje mrtvačnica, spremišta, ograda i sanitarnog čvora,

2. orezivanje stabala i niskog raslinja (ukrasnog grmlja) te šišanje i uređivanje čempresovih živica,

3. dosađivanje novih nasada visokog i niskog raslinja i živica te uzgoj i održavanje zelenila,

4. čišćenje groblja, staza, putova, prostora ispred mrtvačnica, parkirališta i okoliša groblja od otpada i snijega,

5. održavanje staza, putova, prostora ispred mrtvačnica i parkirališta,

6. održavanje glavnog križa na grobljima,

7. košenje travnatih i zakorovljenih površina, čišćenje i odvoz,

8. održavanje električnih instalacija, vodovodne i kanalizacijske mreže te drugih uređaja,

9. održavanje i čišćenje dvorane za izlaganje na odru i ostalih prostorija mrtvačnice,

10. skupljanje i odlaganje otpada,

11. po potrebi zaštita od požara,

12. ostali radovi na održavanju i uređenju groblja i objekata groblja.

Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta i ostalih sredstava Proračuna Općine Lopar namijenjenih za tu svrhu.

Članak 31.

Pod otpadom u smislu ove Odluke smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja, kao i ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Članak 32.

Održavatelj groblja poslove iz članka 30. ove Odluke obavlja kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom smislu ispravni, i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor s odgovarajućim spremnicima za odlaganje otpada, a Održavatelj groblja ovaj prostor održavati čistim i urednim.

Članak 33.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama i nišama koje prouzrokuju treće osobe.

Ukoliko se prilikom ukopa u obiteljski grob mora pomaknuti oprema ili uređaj tog groba ili okolnih grobova ili grobnica, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

Članak 34.

Osim brige o redovnom održavanju groblja i nadzorom nad obavljanjem tih poslova, Uprava groblja dužna je brinuti i o investicijskom održavanju te o proširenju groblja.

Pod investicijskim održavanjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, izgradnja komunalne i ostale infrastrukture na proširenim dijelovima groblja (putovi, staze, hidrantska mreža, rasvjeta, hortikulturno uređenje, ograde, objekti i sl.).

Eventualno proširenje, odnosno rekonstrukcija groblja, temelji se na programu uređenja utvrđenom za vremensko razdoblje od najmanje 30 godina.

Program iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće na prijedlog Uprave groblja i isti obvezno sadrži podatke o predviđenom povećanju broja stanovnika i postotku smrtnosti.

Članak 35.

Program investicijskog održavanja sastavni je dio godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva za investicijsko održavanje osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno grobno mjesto, sredstava od prodaje grobnih okvira, sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje spomenika i grobnica te prema potrebi iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lopar.

Članak 36.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom trošku.

Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, održavati na istima red i čistoću na način da ne oštećuju ili na bilo koji drugi način smetaju druga grobna mjesta, a otpad odlagati na za to određeno mjesto.

Korisnici grobnih mjesta mogu uređenje i održavanje grobnih mjesta povjeriti fizičkim ili pravnim osobama registriranim za obavljanje tih poslova.

Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna ga je pismeno opomenuti, a u slučaju da ne postupi ni po opomeni, Uprava groblja organizirati će čišćenje na trošak korisnika.

Članak 37.

Svaki grob, odnosno grobnica, mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Takve natpise ukloniti će Uprava groblja na trošak korisnika grobnog mjesta.

Članak 38.

Materijal od kojeg se izrađuju nadgrobni spomenici mora biti trajan (kamen, beton i sl.), a sami spomenici po obliku i načinu izvedbe moraju biti u skladu s okolinom i s mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

O obliku i načinu uređenja grobnog mjesta (nadgrobnog spomenika) odlučuje korisnik grobnog mjesta, pridržavajući se plana uređenja groblja i rasporeda korištenja grobnih mjesta te ove Odluke.

Za izgradnju nadgrobnog okvira, kao i za podizanje spomenika te građevinske radove na uređenju nogostupne površine i okoliša oko grobnog mjesta korisnik je dužan ishoditi odobrenje koje izdaje Uprava groblja. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, korisnik je dužan dostaviti idejnu skicu nadgrobnog okvira - spomenika s vidljivim dimenzijama, podatke o izvođaču radova te dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja.

Visinu naknade iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Uprave groblja.

Ako nadgrobni okvir - spomenik bude izgrađen protivno izdanom odobrenju ili izgrađen bez odobrenja, a odobrenje nije moguće naknadno ishoditi, korisnik grobnog mjesta dužan je izgrađeni dio uskladiti s odobrenjem, a ako to nije moguće, nadgrobni okvir - spomenik ukloniti najkasnije u roku 60 dana od primljenog rješenja za uklanjanje. U protivnom će to provesti Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

Članak 39.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenim, već je o njima dužna brinuti Održavatelj groblja na teret Općine Lopar.

Općinsko vijeće Općine Lopar može utvrditi osobe od značaja za Općinu Lopar čija se grobna mjesta ne mogu smatrati napuštenima, već se o njima brine i održava ih Održavatelj groblja na teret Općine Lopar.

Članak 40.

Fizičke i pravne osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakve radove na groblju, osim ako to čine po nalogu Uprave groblja, dužne su Upravi groblja prijaviti namjeru izvođenja radova te za iste ishoditi odgovarajuće odobrenje.

Nakon ishođenja odobrenja, osobe iz prethodnog stavka mogu radove na groblju obavljati po sljedećim uvjetima:

1. radove izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir na groblju,

2. radove izvoditi u radne dane, a samo iznimno, uz suglasnost Uprave groblja i u neradne dane, osim nedjeljom, državnim praznikom ili blagdanom,

3. građevni materijal (kamen, pijesak, cement i sl.) može se odlagati samo na označenim mjestima koje odredi i označi Uprava groblja,

4. alati i oruđa za izvođenje radova mogu se zadržati na groblju samo kraće vrijeme, u pravilu dok se izvode radovi i na način da se time ne ometaju ostali korisnici,

5. građevni materijal može se prevoziti samo putovima i stazama koje odredi Uprava groblja,

6. gradilište i ostale dijelove groblja koji se koriste za izvođenje radova treba odmah po završetku radova očistiti, a po potrebi i oprati, tj. dovesti u prvobitno stanje.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se pridržavati odredbi Pravila ponašanja na groblju koje donosi Općinsko vijeće na prijedlog Uprave groblja. Pravila moraju biti izložena na oglasnom panou na vidljivom mjestu na groblju.

Uprava groblja zabranit će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne prijave i ishođenja odgovarajućeg odobrenja te onom koji se ne pridržava uvjeta iz stavka 2. ovog članka.

Eventualnu štetu na groblju koju pri izvođenju radova pričini izvođač, dužan je otkloniti korisnik grobnog mjesta na kojem su se radovi izvodili. U protivnom će to učiniti Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

VI. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA I OBAVLJANJA POGREBNIH POSLOVA

Članak 41.

Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika.

Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, priprema grobnog mjesta (iskop grobne jame odnosno otvaranje grobnice), organiziranje pogreba, prijevoz pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop pokojnika i zatrpavanje grobne jame, odnosno zatvaranje grobnice te uređenje grobnog mjesta nakon pokopa.

Pogrebne poslove dužan je organizirati i obavljati Održavatelj groblja.

Članak 42.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava te preuzimanjem obveze podmirenja troškova pogrebnih poslova (ukopa) i zaostalih grobnih naknada, zatražila obavljanje ukopa.

Članak 43.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa ispunjavanjem posebnog obrasca - prijave ukopa, u kojem mora naznačiti sljedeće podatke:

- osobne podatke o podnositelju prijave - naručitelju ukopa,

- osobne podatke o pokojniku,

- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,

- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi,

- ukoliko je korisnik grobnog mjesta bio pokojnik, podatke o nasljednicima.

Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 44.

Nakon prijema prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom, odobrava ukop na određenom grobnom mjestu.

Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja izdaje rješenje o korištenju novog grobnog mjesta i uručuje ga naručitelju.

Članak 45.

Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku odobravanja ukopa utvrdi da pokojnik kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu podmirili godišnje grobne naknade.

Radi plaćanja zaostalih godišnjih grobnih naknada Uprava groblja i korisnik grobnog mjesta mogu zaključiti izvan sudsku nagodbu, koja se mora ovjeriti kod javnog bilježnika.

Članak 46.

U slučaju da nitko ne preuzme obvezu plaćanja zaostalih grobnih naknada, odnosno na sebe ne prenese pravo korištenja grobnog mjesta kao nasljednik pokojnika ili se ne obveže na podmirenje pogrebnih troškova, ukop pokojnika izvršiti će se na općem grobnom polju na kojem se grobna mjesta ne dodjeljuju na korištenje na način propisan ovom Odlukom.

Članak 47.

Troškove pogrebnih poslova naplaćuje Održavatelj groblja prema Cjeniku pogrebnih usluga za mjesno groblje Lopar.

Cjenik pogrebnih usluga mora biti istaknut na oglasnim pločama groblja kao i na vidnom mjestu u poslovnoj prostoriji Održavatelja groblja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredbi propisanih ovom Odlukom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. ne vodi očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Lopar te registar umrlih osoba s potrebnim podacima iz članka 11. Odluke,

2. se ne brine o održavanju grobnog mjesta prema članku 36. Odluke,

3. grobno mjesto označava suprotno članku 37. Odluke,

4. ne prijavi Upravi groblja obavljanje bilo kakvih radova na groblju, odnosno ne postupi u skladu sa člankom 38. Odluke.

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se pri obavljanju radova na groblju ne pridržava odredbi članka 40. stavak 2. Odluke.

Članak 51.

Za prekršaje iz članka 49. i 50. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti mandatnu kaznu u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 52.

Prekršaji propisani ovom Odlukom u ime Općine Lopar pokreću se na osnovi zahtjeva ovlaštenih osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta, računa ili odobrenja za izgradnju, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Članak 54.

Nadzor nad radom Uprave groblja provode, na vlastitu inicijativu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i Općinski načelnik.

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/06

Ur. broj: 2169/02-01/09-02

Lopar, 28. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr