SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA LOPAR
73

20.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 178/04), članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2009., donosi

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje način obavljanje dimnjačarskih poslova na području naselja Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općine), rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata: (u daljnjem tekstu: dimnjaka) i uređaja, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova.

Dimnjačarski poslovi su komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- redoviti pregled dimnjaka i uređaja za loženje,

- kontrola i čišćenje dimnjaka,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka,

- pregled dimnjaka tijekom odnosno nakon gradnje, čišćenje ložnih uređaja.

Članak 3.

Pod dimnjakom u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklope), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskim područjima.

Dimnjačarskim područjem u smislu ove Odluke su sva naselja i dijelovi Općine Lopar.

Članak 5.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pravo obavljanja dimnjačarskih poslova u dimnjačarskim područjima stječu se na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) na temelju elemenata propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

Članak 6.

Za dodjelu koncesije plaća se naknada.

Visinu naknade utvrđuje Načelnik Općine Lopar.

Naknada za koncesiju je prihod Proračuna Općine Lopar i koristi se za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 7.

Postupak donošenja Odluke o davanju koncesije i zaključivanje Ugovora o koncesiji s Korisnikom koncesije provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 3 godine.

Korisnik koncesije ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 8.

Koncesija prestaje:

1. Istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

2. Prestankom pravne i smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. Otkazom ugovora o koncesiji.

Članak 9.

Ugovor o koncesiji može se otkazati i prije isteka vremena na koje je koncesija dodijeljena ako se:

- dimnjačarski poslovi ne obavljaju na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom,

- za obavljenu uslugu naplaćuje veću cijenu od ugovorene,

- o uočenim nedostacima na dimnjacima i drugim mogućim opasnostima za izbijanje požara odmah ne obavijesti nadležnu inspekciju zaštite od požara,

- ne izdaje račun za obavljenu uslugu.

Članak 10.

Korisnik koncesije može Ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je dana koncesija pod uvjetom da o tome obavijesti davatelja koncesije najmanje tri mjeseca ranije.

III. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 11.

Dimnjaci iz članka 3. ove Odluke podliježu čišćenju i kontroli.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostora, objekata i uređaja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su Korisniku koncesije omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimnjaka koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.

Korisnik usluge dužan je Korisniku koncesije:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 12.

Korisnik koncesije dužan je uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta.

Korisnik koncesije dužan je nakon obavljenog čišćenja čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimnjaka očistiti, te na propisan način zbrinuti otpad (čađu).

Članak 13.

Korisnik koncesije dužan je korisnike usluge obavijestiti o vremenu čišćenja.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka korisnik koncesije je dužan izvjesiti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi.

Članak 14.

Ako Korisnik koncesije utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri sljedećem čišćenju i pregledu dimnjaka korisnik koncesije će o tome obavijestiti nadležno upravno tijelo, a ako se radi o uređaju za loženje na plinsko gorivo i distributera plina.

Ako Korisnik koncesije utvrdi postojanje neposredne opasnosti za život ljudi i imovine koja može nastati daljnjom uporabom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestiti će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 15.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Korisnik koncesije obavezo provodi redovne i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 16.

Redovni pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se način određen projektom građevine i pozitivnim propisima i to tri puta godišnje.

Redoviti pregled uključuje i to:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovog članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godine dana.

Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 17.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Članak 18.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Članak 19.

Korisnik koncesije ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka Korisniku koncesije plaća Korisnik usluge.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova određuje se i naknade za dimnjačarske poslove.

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMNJAKA

Članak 20.

Dimnjaci i uređaji se u sezoni korištenja čiste i kontroliraju u sljedećim rokovima:

1. dimnjaci, dimovodni kanali i priključne cijevi jednom mjesečno u poslovnim zgradama i prostorijama u sezoni loženja,

2. dimnjaci, dimovodni kanali i kotlovi centralnog grijanja u domaćinstvima i stambenim zgradama jednom u dva mjeseca.

Čišćenje dimnjaka obavlja se na zahtjev korisnika i izvan rokova navedenih u točkama 1. i 2. ovog članka.

Sezona korištenja dimnjaka traje od 1. listopada do 1. svibnja.

Članak 21.

Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti obavit će se spaljivanje čađe.

Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku.

Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

O spaljivanju čađe korisnik koncesije dužan je obavijestiti vatrogasnu službu i ostale korisnike zgrade.

Članak 22.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja komunalni redar u okviru svoje nadležnosti.

Komunalni redar ovlašten je:

1. Narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili ih ne obavljaju pravilno i potpuno,

2. Predložiti nadležnom tijelu Općine Lopar zabranu obavljanja dimnjačarskih poslova,

3. Kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimnjaka,

4. Izricati mandatne globe,

5. Predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

6. Poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 23.

U svrhu omogućavanja nadzora Korisnik koncesije dužan je za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka se vodi za svaku godinu posebno i mora se čuvati 5 godina, a sadrži:

- oznaku zgrade (ako ju ima), ulica, kućni broj, naselje,

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja ako se radi o zgradi,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Korisnik koncesije dužan je davatelju koncesije najmanje jedanput godišnje podnijeti periodični izvještaj o svom radu i korištenju koncesije u skladu s obvezama iz Ugovora o koncesiji.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 5., 7. i 9. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan odredbom članka 6. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan odredbom članka 12., 13. i 14. ove Odluke,

- se ne pridržava rokova čišćenja i kontrole propisane odredbom članka 20. ove Odluke,

- postupi protivno odredbi članka 21. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan člankom 23. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kuna.

Članak 25.

Novčanom kaznom od 100,00 do 400,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini prekršaj iz članka 5., 11., 13., 20., 21. i 23. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbi članka 11. ove Odluke.

Članak 26.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/06

Ur. broj: 2169/02-01/09-03

Lopar, 28. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr