SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
73

22.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (točkasta izmjena)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Plan).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje izrađuje se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) - u daljnjem tekstu Zakon i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 17/02, 56/06).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe:

- proširenja građevinskog područja naselja Jelenje NA5 u dijelu postojeće škole za potrebe formiranja adekvatne površine za smještaj građevina društvene namjene (dječiji vrtić, sportska dvorana, sportsko-rekreacijsko područje);

- formiranje površina za smještaj vjetroelektrana;

- u odredbenom smislu, omogućiti kolno prometovanje postojećim prometnicama koje se nemogu rekonstruirati.

- Naselje Martinovo selo isključiti iz evidentiranih seoskih naselja (povijesne ruralne cjeline).

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Općine Jelenje.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 40/07) formirano je građevinsko područje naselja Jelenje NA 5 prema stvarnim granicama korištenja. Utvrđene granice ne omogućavaju smještaj svih nedostatnih sadržaja društvene namjene (proširenje osnovne škole, izgradnja sportske dvorane, izgradnja dječijeg vrtića, formiranje sportsko-rekreacijskih površina).

Prostorni plan uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 40/07) omogućio je korištenje energetski obnovljivih izvora, u ovom slučaju vjetra, ali istražna područja nisu grafički definirana.

Samom provedbom Prostornog plana uređenja Općine Jelenje konstatirana je nemogućnost realizacije gradnje u izgrađenim dijelovima naselja, obzirom da novoplanirane ili rekonstruirane gradnje nemogu ostvariti kolno priključenje. Postojeće kolne prometnice na nekim dijelovima naselja ne zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete definirane Prostornim planom uređenja Općine Jelenje, a njihova rekonstrukcija onemogućena je postojećom gradnjom.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Ciljeve i programska polazišta za izradu Plana predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Jelenje za razvoj svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja. Predviđene izmjene Plana su od iznimnog značaja za razvoj društvenog i socijalnog stanja lokalne samouporave i poboljšanje postojeće energetske situacije, a time i ukupnog gospodarskog razvoja Općine Jelenje.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada stručnih podloga, nego će se koristiti podloge iz postojećeg dokumenta Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 40/07).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Plan će izraditi se na topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskoj karti mjerila 1:5000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, 10000 Zagreb, Babonićeva 121

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »ELEKTROPRIMORJE« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

Članak 11.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova),

- utvrđivanje prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid o prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 20 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - u roku od najviše 60 dana,

- donošenje Plana - u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ukupan rok za izradu Plana iznosi najviše 325 dana. Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima iz prethodnog stavka (kašnjenje u dostavi zahtjeva i uvjeta iz prethodne rasprave, veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz Proračuna Općine Jelenje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

- sukladno članku 79. Zakona, dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana, da sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Klasa: 350-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-1

Dražice, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51218&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr