SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
73

21.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 4. stavak 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesija (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće

Općine Jelenje, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i
sabirnih jama na području Općine Jelenje

Članak 1.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Narodne novine« broj 34/09 te na Web stranici Općine Jelenje, Općinsko Vijeće Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), prihvaća ponudu firme UNIVERZAL TEHNIKA d.o.o., Kvarnerska cesta 77 a, Matulji te povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Jelenje.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/06).

Članak 3.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa Načelnik Općine, na temelju članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije.

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obveze davatelja koncesije te prava i obveze korisnika koncesije.

Članak 4.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visinu od 5% naplaćenog iznosa od naručitelja za pruženu uslugu, do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist proračuna Općine Jelenje, davatelja koncesije.

Članak 5.

Pored naknade utvrđene člankom 4. stavkom 1. ove Odluke korisnik je u obvezi danom potpisa Ugovora dostaviti 5 bianko mjenica kao jamstvo koncesionara koncedentu za pravovremeno izvršenje radova u zadanoj kvalitetai prema projektnom zadatku, plaćanje koncesije i naknadu štete nastalu zbog neizvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-09-2

Dražice, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51218&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr