SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
73

20.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donijelo je

POSLOVNIK
o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, sastav i način rada radnih tijela, odnos Vijeća i Općinskog načelnika, način i postupak donošenja akata iz nadležnosti Vijeća, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

Članak 2.

Vijeće će posebnom odlukom urediti pojedino pitanje od važnosti za rad Vijeća ako to pitanje nije uređeno ovim Poslovnikom.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3.

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se dopuniti tijekom sjednice na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje 4 člana Vijeća.

Do izbora predsjednika Vijeća konstituirajućoj sjednici predsjedava najstariji član Vijeća.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 4 vijećnika.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici bira se iz reda članova Vijeća Mandatna komisija, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 4 člana Vijeća.

Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana.

Članak 5.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Vijeća podnosi izvješće o:

- provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća;

- podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća;

- imenima članova Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu sa dužnošću člana Vijeća, pa im se dužnost člana Vijeća stavlja u mirovanje, o imenima članova Vijeća kojima mandat miruje te o zamjeniku člana Vijeća koji umjesto njega počinje obnašati dužnost člana Vijeća.

Izabrani članovi Vijeća koji podnose ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje moraju o tome obavijestiti predsjednika Vijeća najkasnije 3 dana prije zakazane konstituirajuće sjednice Vijeća.

Na konstituirajućoj sjednici umjesto člana Vijeća, nazočan je zamjenik člana određen sukladno Zakonom o izboru člana predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije, te potvrđuje mandat članovima Vijeća.

Članak 6.

Nakon podnijetog izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općini Jelenje obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i Zakona i poštivati pravni poredak,te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Jelenje i Republike Hrvatske«.

Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a zatim proziva svakog od članova vijeća.Član vijeća, nakon što je izgovoreno njegovo ime, ustaje i izgovara »PRISEŽEM«.

Svaki član vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici odnosno zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je nazočan.

Članak 7.

Nakon izbora Mandatne komisije, osim ako odlukom tijela koje je zakonom određeno da sazove konstituirajuću sjednicu nije drugačije određeno, bira se Odbor za izbor i imenovanja iz reda članova Vijeća.

Po izboru Odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se predsjednik i potpredsjednici Vijeća.

Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.

Članak 8.

Nakon što je Vijeće konstituirano izvodi se Himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 9.

Danom konstituiranja Vijeća član Vijeća, odnosno zamjenik člana Vijeća nakon što mu je potvrđen mandat, ima prava i dužnosti člana Vijeća određena Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama i općim aktima što ih donese Vijeće, do prestanka mandata.

Članak 10.

Mandat člana Vijeća izabranog na redovnim izborima traje do objave Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave ili do objave Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća u skladu sa zakonom.

Mandat člana Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 11.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća, a osobito:

- sudjelovati na sjednicama Vijeća

- biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor, u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Vijeće

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati

- obnašati poslove koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Članak 12.

Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova,gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe ili za svojeg poslodavca koristiti položaj člana Vijeća i isticati tu dužnost.

Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti i za to su odgovorni prema Zakonu.

Članak 13.

Članu Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, član Vijeća je dužan u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Vijeća, koji će takvu obavijest uputiti Mandatnoj komisiji.

Članak 14.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Vijeća nastavlja s obavljanjem dužnosti u Vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka mirovanje mandata člana Vijeća prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje s obavljanjem dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 15.

Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana Vijeća, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,danom njegova prestanka,

- smrću.

Članak 16.

O prisustvovanju člana Vijeća na sjednici Vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.

Član Vijeća ako ne može prisustvovati sjednici Vijeća odnosno radnog tijela dužan je o tome izvijestiti predsjednika Vijeća, najmanje 24 sata prije početka zakazane sjednice.

Članak 17.

Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Vijeću i radnim tijelima u visini i na način određen posebnom odlukom Vijeća.

Članak 18.

U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te klubovi nezavisnih vijećnika i vijećnika iz etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Klub mora imati najmanje tri člana s time da više starnaka može formirati zajednički klub.

Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju obavijestiti načelnika te dostaviti podatke o članovima.

Načelnik osigurava prostorne i druge tehničke uvjete za rad klubova vijećnika (prostoriju za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostavu materijala i dr.).

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 19.

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koje se bira iz reda članova Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, kao i najmanje 4 člana Vijeća.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 20.

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se javnim glasovanjem, za svakog kandidata ponaosob.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao i kod prvog glasovanja.

Ako je za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata,u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća izborni se postupak ponavlja u cijelosti.

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 21.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja Vijeće

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća

- predlaže dnevni red sjednica Vijeća

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

- brine o postupku donošenja odluka i općinskih akata

- održava red na sjednici Vijeća

- usklađuje rad radnih tijela Vijeća

- potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće

- brine o suradnji Vijeća i općinskog načelnika

- brine o javnosti rada Vijeća

- brine o zaštiti prava vijećnika

- surađuje s članovima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i zastupnicima u Hrvatskom Saboru

- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici Vijeća

- brine se o primjeni ovog Poslovnika

- određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama

- obavlja i druge poslove određene zakonom Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Članak 22.

Potpredsjednik Vijeća pomaže predsjedniku Vijeća u radu te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga predsjednik ovlasti.

Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika kada je isti spriječen ili odsutan.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća.

Članak 23.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koji su birani.

Postupak za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća može pokrenuti Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 4 člana vijeća.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen i o prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik odnosno potpredsjednici:

- zlouporabe položaj ili prekorače ovlaštenja;

- svojim ponašanjem štete ugledu Vijeća;

- ne sazove sjednicu najmanje jedanput u tri mjeseca;

Ako Vijeće odbije zahtjev za razrješenje, članovi Vijeća koji su podnijeli zahtjev odnosno Odbor za izbor i imenovanja ne mogu ponovno podnijeti isti zahtjev prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika,odnosno potpredsjednika,dužno je u roku 30 dana od dana razrješenja izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika.

Članak 24.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu podnijeti ostavku.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati.

U slučaju podnošenja ostavke, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj se utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, pripada dobno najstarijem članu Vijeća, koji će u daljnjem roku od 3 dana sazvati sjednicu Vijeća i njome predsjedati.

Članak 25.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku prestaje mandat člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata, Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 dana od dana kada Vijeće primi na znanje izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata.

V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 26.

Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Općine Jelenje su:

- komisije, odbori i povjerenstva.

Vijeće može uz stalna radna tijela osnivati i povremena radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se njegov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada.

Članak 27.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koji se biraju u pravilu iz reda članova Vijeća i reda članova stručnih i javnih djelatnika.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 5 članova Vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Vijeća.

Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 28.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela,predlaže dnevni red i predsjeda sjednici radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana na osnovu Zaključka Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili polovica članova radnog tijela.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvati će predsjednik Vijeća.

U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća,predsjednicima drugih radnih tijela te s Općinskom upravom.

Ako je spriječen ili odsutan predsjednik,sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg za to ovlasti predsjednik radnog tijela.

Članak 29.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnih tijela.

Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i Vijeće.

Radna tijela zauzimaju stajališta o pitanjima iz svog djelokruga, ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Zaključak odnosno preporuku radna tijela donose većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 30.

Radna tijela mogu uključiti znanstvene i druge stručne osobe radi razmatanja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Vijeća.

Članak 31.

Radna tijela o svojim prijedlozima, mišljenjima, primjedbama pismenim putem izvješćuju Vijeće.

Članak 32.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o određenim pitanjima.

Članak 33.

Na rad sjednice radnog tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad Vijeća.

Članak 34.

Stalna radna tijela Vijeća:

1. Mandatna komisija

2. Odbor za izbor i imenovanje

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja

4. Odbor za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

5. Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

6. Odbor za proračun i financije

7. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci

8. Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje

9. Odbor za šport

10. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

11. Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja

Mandatna komisija

Članak 35.

Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Mandatna komisija, osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici u tijeku mandata:

- izvješćuje Vijeće o tome da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak odnosno mirovanje mandata članu Vijeća, te izvješćuje Vijeće o zamjeniku koji počinje obavljati dužnost člana Vijeća,

- predlaže Vijeću donošenje odluke o mirovanju mandata ako član Vijeća za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.

Odbor za izbor i imenovanja

Članak 36.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja:

- predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje predlaže, bira odnosno imenuje Vijeće,

- predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela i pravne osobe, kada je to propisano zakonom ili drugim propisom, Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim aktom Vijeća,

- predlaže članove radnih tijela Vijeća,

- priprema i podnosi vijeću prijedlog za izbor članova te predsjednika.

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Članak 37.

Odbor za statutarno pravna pitanja ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda stručnih djelatnika.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- utvrđuje prijedlog Poslovnika o radu Vijeća,

- razmatra prijedlog Statuta te odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktima na to ovlašteno ili kada to ocijeni potrebnim,

- daje vjerodostojno tumačenje akata sukladno odredbama ovog Poslovnika,

- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za proračun i financije

Članak 38.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i 2 člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda stručnjaka.

Odbor za proračun i financije:

- priprema proračun i prati izvršenje proračuna

- izrađuje izvješća o izvršenju proračuna

- obavlja i druge poslove po odluci Vijeća

Odbor za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

Članak 39.

Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo ima predsjednika i 2 člana,koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih djelatnika.

Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo:

- razmatra pitanja iz područja gospodarstva i razvoja poduzetništva,

- razmatra pitanja iz područja zaštite potrošača,

- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog i turističkog razvoja Općine,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Vijeća.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

Članak 40.

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje ima predsjednika i 2 člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih djelatnika.

Odbor za urbanizam i prostorno uređenja:

- razmatra pitanja iz područja prostornog, urbanističkog planiranja, uređenja naselja i stanovanja i unapređenje prirodnog okoliša

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje, zaštitu kulturne baštine, zaštitu prirodnih resursa te zaštitu okoliša

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Vijeća.

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci

Članak 41.

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, skrb o djeci ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, skrb za djecu:

- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite

- razmatra i predlaže mjere zaštite starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja od socijalne skrbi

- razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti predškolskog odgoja, obrazovanja

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Vijeća.

Odbor za šport

Članak 42.

Odbor za šport ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za šport:

- razmatra pitanja iz područja športa

- obavlja i druge poslove

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Članak 43.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za informiranje, međuopćinsku i međunarodnu suradnju:

- razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih odnosa te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Vijeća koji se odnose na to područje

- surađuje s odgovarajućim tijelima općina u RH i drugih zemalja

- obavlja i druge poslove po odluci Vijeća

Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje

Članak 44.

Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda članova stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje:

- razmatra pitanja iz područja kulture

- razmatra pitanja iz područja odgoja i osnovnog obrazovanja

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Vijeća.

Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja

Članak 45.

Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda članova stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja:

- vodi brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 46.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika prisustvuju sjednicama Vijeća.

Članak 47.

O sazvanim sjednicama predsjednik Vijeća i predsjednici radnih tijela Vijeća izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice.

U slučaju kada općinski načelnik nije predlagatelj odluke ili akta,odnosno materijala koji se razmatra na sjednici Vijeća, svoje mišljenje, stajalište i prijedloge u svezi odluke ili akta odnosno materijala, dužno je dostaviti Vijeću najkasnije do početka sjednice.

Ako predlagatelj ne postupi na način iz stavka 2.ovog članka, Vijeće može odgoditi raspravu o tom predmetu.

Vijeće može odgoditi raspravu i u slučaju kad radno tijelo Vijeća nije Vijeću dostavilo mišljenje u svezi odluke ili akta odnosno materijala, a radi se o pitanju iz djelokruga rada tog radnog tijela.

Članak 48.

Općinski načelnik podnosi Vijeću izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Jelenje.

Članak 49.

Prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 4 vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika.

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 50.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.

Članak 51.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 52.

Raspravu o izvješću općinskog načelnika, Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Vijeća.

Članak 53.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka

roka od 6 mjeseci od dana kada je Vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika.

Članak 54.

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Jelenje.

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 55.

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 56.

Vijeće na osnovi prava i obveza određenih Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, donosi:

- Statut Općine Jelenje

- Poslovnik Vijeća

- pravilnike, odluke, proračun, godišnji obračun proračuna, deklaracije, preporuke, zaključke, upute i naputke.

Vjeće može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom državljanina Republike Hrvatske ili stranog državljanina, koji je zaslužan za Općinu proglasiti počasnim građaninom Općine Jelenje.

Članak 57.

Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.

Izvornici akata Vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

Članak 58.

Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u Službenom glasilu i na službenim web stranicama Općine.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.

Članak 59.

Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine koji su od općeg značenja za građane i pravne osobe,te propisuju njihova prava i dužnosti odnosno utvrđuju pitanja od interesa za Općinu Jelenje.

Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju i razrješenju te o davanju suglasnosti na akte, kada je to određeno pozitivnim propisima.

Članak 59a.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja njihova provođenja.

Članak 60.

Zaključcima se zauzima stajalište o temama koje Vijeće razmatra.

Vijeće može na osnovi ocjene stanja u pojedinom području rada zaključkom obvezati općinskog načelnika, Upravni odjel ili radno tijelo Vijeća na poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima, obvezama i pravnim interesima pravnih i fizičkih osoba.

Naputcima i uputama se propisuje način rada, Upravnog odjela i radnih tijela Vijeća.

Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i pritužbi o nepravilnostima u radu izvršnog tijela i tijela Vijeća ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o pitanjima važnim za Općinu Jelenje.

Članak 61.

Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 62.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća.

Vijeće je dužno raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Vijeće je dužno o prijedlogu odlučiti u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijedloga i o istome obavijestiti predlagatelja.

Svaki građanin ima pravo Vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe te davati prijedloge i na njih dobiti odgovor.

Članak 63.

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Vijeća.

Ako predsjednik Vijeća ustanovi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražiti će od predlagatelja akta da u određenom roku, a koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana, isti uskladi s odredbama Poslovnika.

Ako predlagatelj u ostavljenom roku uskladi svoj prijedlog, smatrat će se da je isti podnesen kad je prvi put podnesen, a ako predlagatelj u roku iz prethodnog stavka ovog članka ne uskladi prijedlog akta, smatrat će se da prijedlog nije bio niti podnesen.

Članak 64.

Prijedlog akta mora sadržavati:

- pravni temelj za donošenje akta;

- ocjenu stanja pitanja koja se uređuju,te svrhu koja se postiže utvrđivanjem odnosa na predloženi način;

- ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način njihova osiguravanja;

- tekst prijedloga akta s obrazloženjem.

Članak 65.

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća, prijedlog razmatraju radna tijela u čijem su djelokrugu pitanja koja se uređuju aktom.

Radno tijelo izjašnjava se o prijedlogu akta, a Odbor za statutarno-pravna pitanja o zakonskim i statutarnim elementima akta.

Očitovanje radnog tijela dostavlja se predsjedniku Vijeća.

Članak 66.

Prijedlog da se akt izmjeni ili dopuni daje se u obliku amandmana pisanim putem uz obrazloženje teksta amandmana.

Predlagatelj akta, član Vijeća, klubovi članova Vijeća, radna tijela Vijeća imaju pravo na podnošenje amandmana.

Amandman se pismeno upućuje predsjedniku Vijeća, najkasnije jedan dan prije sjednice Vijeća.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Član vijeća može iznimno podnijeti amandman i na sjednici tijekom rasprave, pismeno uz obrazloženje, ako se s tim složi većina nazočnih članova Vijeća.

Članak 67.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj akta.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koji se odnose.

Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više amandmana,glasuje se najprije o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja te o ostalim amandmanima po istom kriteriju.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga akta.

Amandman koji je podnio predlagatelj akta ili se sa istim suglasio, postaje sastavnim dijelom prijedloga akta, te se o njemu ne glasuje odvojeno.

Nakon što se Vijeće odredi o svim amandmanima, glasuje se o predloženom aktu.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga kata, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se članovima Vijeća ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Glasovanje o amandmanima će se u svakom slučaju odgoditi ako to zatraži predlagatelj, općinski načelnik, ako on nije predlagatelj ili Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Članak 68.

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova,ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova Vijeća, Vijeće donosi:

- Statut Općine

- Proračun Općine Jelenje

- Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje

- Godišnje Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine

- Odluku o raspisivanju referenduma

- Poslovnik o radu Vijeća

- odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika Vijeća i potpredsjednika Vijeća

- odlučuje o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s odgovarajućim jedinicama regionalne samouprave drugih država te o sadržaju i oblicima te suradnje

- odlučuje o osnivanju mjesnih odbora.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 69.

Akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete odnosno ako bi ne donošenje takve odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Razloge za hitnost postupka dužan je obrazložiti predlagatelj akta.

Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim potpisom podržati još najmanje 4 Vijeća.

Vijeće najprije glasuje o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, a zatim se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 70.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku,amandmani se podnose do zaključenja rasprave.

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

Uz prijedlog da se kat donese po hitnom postupku podnosi se i prijedlog akta.

Predsjednik Vijeća bez odlaganja prijedlog iu stavka 1. ovog članka upućuje članovima Vijeća, Odboru za statutarno-pravna pitanja i općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE

Članak 71.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine općinski načelnik podnosi Vijeću na način i u rokovima propisanim zakonom.

X. AKTUALNI SAT

Članak 72.

Članovi Vijeća mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika o stanju u pojedinom području društvenog života, o izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća, te o radu upravnih odjela kao i pravnih osoba kojih je Općina Jelenje osnivač, odnosno vlasnik.

Pitanje se može postaviti usmeno i pisanim putem.

Članak 73.

Aktualni sat održava se na početku svake sjednice Vijeća, prije prelaska na prvu točku dnevnog reda i traje u pravilu jedan sat.

Usmena pitanja općinskom načelniku, članovi Vijeća mogu postavljati na sjednicama za vrijeme aktualnog sata.

Za vrijeme aktualnog sata član Vijeća ima pravo postaviti najviše dva pitanja.

Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme.

Na pitanje za koje općinski načelnik ocijeni da zahtijeva opširniji odgovor, daje se pisani odgovor.

Na usmeno pitanje, na koje nije odgovoreno na sjednici Vijeća ili je član Vijeća izrijekom tražio pisani odgovor, daje se pisani odgovor u roku od 30 dana.

Općinski načelnik nije dužan dati odgovor ako se postavljeno pitanje ne odnosi na rad ili poslove iz njegovog djelokruga.

Na postavljeno pitanje koje se odnosi na rad pravnih osoba koje je Općina Jelenje osnivač, odnosno vlasnik, može odgovoriti i predstavnik te pravne osobe.

Nakon dobivenog odgovora član Vijeća može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.

Članak 74.

Ako je pitanje povjerljive naravi, općinski načelnik može predložiti da članu Vijeća odgovori neposredno ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu to pitanje.

XI. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE

1. Sazivanje sjednice

Članak 75.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 4 člana Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3.ovog članka sjednicu može sazvati na zahtjev 4 člana Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 76.

Članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno predsjednik Vijeća može u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi opravdani razlozi, sazvati sjednicu Vijeća po hitnom postupku (telefonom, brzojavom i sl.) bez dostave materijala za tu sjednicu, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.

Iznimno članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno ili na samoj sjednici.

Članak 77.

Redni broj sjednice određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju tijekom jednog saziva Vijeća.

Članak 78.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu kada prozivkom utvrdi da postoji nazočnost većine članova Vijeća.

Ako sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća predsjednik Vijeća odgađa sjednicu za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.

Ako za vrijeme trajanja sjednice predsjednik utvrdi ili ga o istome upozori član Vijeća da nije nazočan potreban broj članova Vijeća, prekinut će sjednicu i zakazati nastavak sjednice za određeni sat istog dana ili za određeni drugi dan i sat.

O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazane za drugi dan pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati sjednicu odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od 5 dana od dana odgode odnosno prekida sjednice.

Predsjednik Vijeća može i odgoditi sazvanu sjednicu najviše za 8 dana, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 79.

Zapisnik o radu na prethodnoj sjednici prihvaća se prije utvrđivanja dnevnog reda.

Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave.

Ako se iznijete primjedbe prihvate u zapisnik se unose odgovarajuće izmjene ili dopune.

Zapisnik se prihvaća glasovanjem ZA ili PROTIV.

2. Dnevni red

Članak 80.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Vijeća.

Na predloženi dnevni red član Vijeća ili ovlašteni predlagatelj akta ima pravo podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Vijeća.

Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti ako predsjednik Vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnog reda predmet koji mu je dostavljen najmanje 30 dana prije održavanja sjednice.

Ako je prigovor opravdan, predmet se uvrštava u dnevni red bez rasprave.

Ako prigovor na predloženi dnevni red nije podnijet, predloženi dnevni red smatra se utvrđenim te se o njemu posebno ne glasuje.

Predsjednik Vijeća može nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda upućen članovima Vijeća, pisanim putem predložiti dopunu dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća može i na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjednici s time da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red.

Predsjednik Vijeća može tijekom sjednice promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 81.

Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a ako je on odsutan ili spriječen sjednici predsjeda potpredsjednik Vijeća, kojeg odredi predsjednik Vijeća.

Ako u slučaju iz stavka 1. ovog članka, predsjednik na predsjedanje sjednicom ne ovlasti ni jednog od potpredsjednika, sjednicom će predsjedati dobno najstariji potpredsjednik.

Predsjednik Vijeća može za vrijeme trajanja sjednice ovlastiti jednog od potpredsjednika da predsjeda sjednicom.

Članak 82.

Sjednici Vijeća kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.

Članak 83.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom reda.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Vijeća opomenut će ga da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća oduzet će mu riječ.

Predsjednik Vijeća daje članovima Vijeća riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća vodi brigu da vijećnik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 84.

Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor čiji se navod želi ispraviti.

Član Vijeća se u tom slučaju mora ograničiti na ispravak netočnog navoda.

Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži.

Predsjednik Vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.

Članak 85.

Član Vijeća u raspravi treba govoriti kratko i u svezi s predmetom rasprave.

Ograničenje trajanja govora može predložiti predsjednik Vijeća.

O ograničavanju trajanja govora Vijeće odlučuje bez rasprave.

Osoba koja je pozvana na sjednici kao gost, a želi sudjelovati u raspravi dobit će riječ kao posljednja u redoslijedu govornika.

Članak 86.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može članu Vijeća izreći:

- opomenu

- opomenu s oduzimanjem riječi

- udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere iz prethodnog stavka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 87.

Opomena se izriče ako član Vijeća svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika a osobito ako:

- ne govori o predmetnu o kojem se raspravlja

- govori a nije dobio riječ

- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika

- svojim govorom omalovažava ili vrijeđa predsjednika i članove Vijeća

- na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 88.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se ako član Vijeća:

- nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili govorom nastavi kršiti odredbe Poslovnika, na grublji način narušava ugled predsjednika Vijeća ili člana Vijeća.

Članak 89.

Udaljenje sa sjednice izriče se članu Vijeća kada svojim ponašanjem toliko naruši red i prekrši odredbe ovog Poslovnika o radu na sjednici, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Ako je članu Vijeća izrečena mjera udaljenju sa sjednice član Vijeća je dužan odmah napustiti sjednicu.

Članak 90.

Protiv stegovne mjere udaljenje sa sjednice Vijeća,član Vijeća ima pravo prigovora.

Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere,a predsjednik Vijeća upućuje prigovor svim članovima Vijeća.

Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Odluka o prigovoru se donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća, bez rasprave, s time da pravo govora ima samo član Vijeća koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za statutarno-pravna pitanja.

Vijeće po prigovoru može potvrditi ili ukinuti stegovnu mjeru.

Odluka Vijeća je konačna.

Članak 91.

Ako druge osobe koje su nazočne na sjednici narušavaju rad,predsjednik Vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Vijeća može narediti da se osobe iz prethodnog stavka udalje iz dvorane ako i nakon izrečene opomene narušavaju red na sjednici.

Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici mjerama predviđenim u člancima 86. do 91. ovog Poslovnika, odredit će prekid sjednice.

4. Tijek sjednice

Članak 92.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen.

Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih članova Vijeća.

Članak 93.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može podnijeti uvodno usmeno izlaganje.

Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja izvjestitelj radnog tijela može usmeno izložiti očitovanje tog tijela.

Članak 94.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja a zatim odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlogu akta te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu istog akta.

Predlagatelj ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave,davati objašnjenja, izjašnjavati se o podnesenim amandmanima,te o mišljenima i primjedbama iznesenim u raspravi.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da s akt neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu, Vijeće može na prijedlog najmanje 4 člana Vijeća, odlučiti da se očitovanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz upute predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 95.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu po.pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

5. Zapisnik

Članak 96.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi.

O izradi zapisnika brine Upravni odjel Općine.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Upravnom odjelu.

Sjednice se vijeća tonski snimaju.

Tonski zapis pohranjuje se u Upravnom odjelu.

Upravni odjel dužan je članu Vijeća omogućiti reprodukciju tonskog zapisa.

6. Javnost rada

Članak 97.

Rad predstavničkog tijela Općine je javan.

Tijela Općine dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova i izvještavati o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih medija kojima se dostavljaju pozivi za sjednicu,prijedlozi akata i drugi materijali o kojima Vijeće raspravlja.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća s time da su dužni pismeno najaviti svoju nazočnost najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Vijeća i radnih tijela,mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.

Službene izjave o radu Vijeća daje predsjednik i druge osobe koje na to ovlasti predsjednik,a konferencije za novinare održavaju se kada to odluči Vijeće.

Službene izjave o radu radnog tijela Vijeća daje predsjednik radnog tijela.

Članak 98.

O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni materijali Vijeća koji u skladu sa posebnim propisima nose oznaku tajnosti.

Član Vijeća ne smije na sjednici otvorenoj za javnost iznositi podatke iz materijala navedenih u prethodnom stavku.

7. Odlučivanje

Članak 99.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom redu nakon rasprave.

Ako Vijeće o pojedinom pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu ili odluči da će odluku o istome donijeti naknadno, rasprava se prenosi za jednu od narednih sjednica.

Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti da se akt vrati predlagatelju ili odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.

U slučaju da Vijeće nije prihvatilo prijedlog akta na sjednici na kojoj se o istome raspravljalo,predlagatelj akta je dužan prije podnošenja istog prijedloga razmotriti mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u raspravi te obrazložiti zašto iste nije mogao usvojiti.

Članak 100.

Glasovanje na sjednici ja javno osim ako Vijeće ne odluči većinom glasova članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se izjasne tko je ZA prijedlog, tko je PROTIV prijedloga i tko se SUZDRŽAO od glasovanja.

U slučaju da se dizanjem ruku ne može utvrditi točan rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.

Poimenično se glasuje i kada to odluči Vijeće većinom nazočnih članova Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća ili kluba članova Vijeća.

Kod utvrđivanja dnevnog reda Vijeća glasuje se ZA ili PROTIV.

Ako se prilikom glasovanja o amandmanu o njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice nazočnih članova Vijeća, predsjednik Vijeća utvrditi će da amandman nije prihvaćen.

Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća ponoviti će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja na zahtjev člana vijeća koji zatraži provjeru glasovanja.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.

Glasački listići iste su veličine oblika i boje, te ovjereni pečatom Vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se listiću kandidati navode imenom i prezimenom prema abecednom redu prezimena, a zaokružuje se rednim broj ispred imena i prezimena pojedinog kandidata.

Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu pitanje mora biti postavljeno jasno a glasuje se ZA ili PROTIV odnosno SUZDRŽAN prema uputi na listiću.

Glasačke listiće priprema djelatnik Upravnog odjela.

Predsjedniku Vijeća kod tajnog glasovanja pomaže djelatnik Upravnog odjela i član Vijeća kojeg odredi predsjednik.

Član Vijeća kojeg je predsjednik Vijeća odredio da mu pomaže kod tajnog glasovanja nazočan je kod glasačke kutije.

Glasuje se osobno jednim glasačkim listićem.

Nevažeći je listić koji je nepopunjen, na kojem su dopisana nove imena, ili se ne može na siguran način utvrditi za koga je ili za što član Vijeća glasovao.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku kao i prvo glasovanje.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 30/01 i 10/06).

Članak 102.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-09-01-1

Dražice, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51218&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr