SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

57.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u općini Dobrinj,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za izgradnju i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čija se izgradnja financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Dobrinj, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javna rasvjeta.

Članak 4.

Pojedinačno učešće u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovisno je o:

- obujmu građevine u m3,

- lokaciji građevine odnosno zone kojoj građevinsko zemljište pripada,

- vrijednosti m3 građevine.

Članak 5.

Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa su vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitori.

U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno ako postoji više investitora, suvlasnici odnosno investitori solidarno su odgovorni za plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Građenje je u smislu ove Odluke izvedba građevinskih radova kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina.

Članak 6.

Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Vlasnik građevinskog zemljišta odnosno investitor plaća troškove priključivanja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture neposredno nositelju izvedbe priključka.

II. PODRUČJA ZONA I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Područje Općine Dobrinj dijeli se, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na tri zone i to:

- I. zonu čine naselja Čižići, Klimno, Soline i Šilo i to njihovi dijelovi unutar 200 m od morske obale kao i izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim dijelovima naselja,

- II. zonu čine naselja Čižići, Klimno, Soline i Šilo i to njihovi dijelovi udaljeni preko 200 m od morske obale, naselje Rudine kao i izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim dijelovima naselja,

- III. zonu čine sva ostala naselja kao i izdvojene građevine ili kompleksi koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim naseljima.

Članak 8.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 7. ove Odluke određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

Vrsta objekta i
uređaja komunalne
infrastrukture

I.
ZONA

II. ZONA

III. ZONA

Javne površine

38

31

22

Nerazvrstane ceste

117

98

73

Groblja i krematorij

11

9

6

Javna rasvjeta

14

12

9

UKUPNO kuna m3

180

150

110

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Dobrinj izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dobrinj za tekuću godinu,

- obvezu Općine Dobrinj o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.

Članak 10.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanom člankom 8. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Građevina sagrađena bez građevinske dozvole prije 15. veljače 1968. i građevina sagrađena s građevinskom dozvolom odnosno aktom na temelju kojega se može graditi ako se uklanjaju zbog gradnje nove građevine ili se dograđuju ili nadograđuju, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.

Članak 11.

Komunalni doprinos se plaća odjednom.

Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov zahtjev, može odobriti obročna otplata.

Članak 12.

Obročna otplata odobrava se na najviše 4 (četiri) tromjesečna obroka, do 1 (jedne) godine, sukladno odredbama članka 13. ove Odluke.

Iznimno, Općinski načelnik može zaključkom, odlučujući po pojedinačnom zahtjevu, odobriti obročnu otplatu fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 13. ove odluke, do 2 (dvije) godine.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel može odobriti obročnu otplatu:

- ako obveznik, gospodarski subjekt ili fizička osoba gradi objekat koji nije namijenjen za vlastite potrebe, pruže odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Općine Dobrinj s osnova komunalnog doprinosa u vidu solemnizirane privatne isprave (fiducijarno osiguranje) s izjavom dužnika da je suglasan da se neposredno na temelju tog akta može u zemljišnoj knjizi obaviti taj prijenos (klauzula intabulandi) te izjavom dužnika da vjerovnik može neposredno na temelju tog akta protiv njega zatražiti ovrhu radi predaje nekretnine u posjed nakon dospijeća osigurane tražbine (klauzula exeguendi),

- ako obveznik, fizička osoba, gradi stambeni objekat za vlastite potrebe, a ima prijavljeno prebivalište na području Općine Dobrinj najmanje 5 (pet) posljednjih godina do podnošenja zahtjeva za obročnim plaćanjem.

Izuzetno Općinski načelnik može, odlučujući po pojedinačnom zahtjevu, odobriti obročnu otplatu i fizičkoj osobi koja ne ispunjava uvjet iz stavka 1. alineja 2. ovog članka ali ima prijavljeno prebivalište na području općine Dobrinj.

Članak 14.

Komunalni doprinos odnosno prvi mjesečni obrok plaća se u roku od 15 dana po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na dospjeli neuplaćeni iznos odnosno obrok komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 15.

Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa odnosno prve rate komunalnog doprinosa izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 16.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donijet pravomoćni zaključak o obustavi postupka,

- ako je obveznik ishodio pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo sa gradnjom tijekom važenja tog akta,

- ako Općina Dobrinj ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 17.

Obveznik komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Općinskog načelnika i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na način i pod

uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Svaku prenamjenu prostora, odstupanja u izgradnji kao i izgradnju građevinskog objekta bez akta na temelju kojeg se može graditi i rješenja o sudjelovanju u financiranju izgradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata i uređaja, korisnik je dužan prijaviti Općini Dobrinj i Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, koja mu je izdala akt na temelju kojega može graditi.

Na temelju prijave korisnika, Općina Dobrinj će izdati rješenje o komunalnom doprinosu, sukladno kriterijima za prijavljenu razliku.

Općina Dobrinj ima pravo uvida u stvarno izvedeno stanje.

IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 19.

Općinski načelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Dobrinj osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevine koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova,

- gospodarske subjekte koji na području Općine Dobrinj grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Općinski načelnik i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat će ugovorom s time da gospodarski subjekt kao jamstvo dozvoljava Općini Dobrinj upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta.

Jedinstveni upravni odjel može rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku, fizičkoj osobi koja gradi stambeni objekat za vlastite potrebe, na njezin zahtjev, odobriti djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa do 800 m3 zapremnine objekta, dok se za preostali dio iznad 800 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, ako ispunjava sljedeće uvjete:

- fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 80% komunalnog doprinosa,

- fizička osoba ima prebivalište na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 60% komunalnog doprinosa,

- fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj bez prekida posljednjih 20 godina života, do podnošenja zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa, fizička osoba koja je po rođenju imala prebivalište na području otoka Krka i fizička osoba kojoj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i sveukupno najmanje 20 godina tijekom života na području općine Dobrinj, popust do 50% komunalnog doprinosa.

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 2. ovog članaka ne smije otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 10 godine ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust te pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti samo jedanput.

V. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 20.

Manjak sredstava komunalnog doprinosa, koji je nastao oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, namirit će se iz drugih proračunskih prihoda Općine Dobrinj.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Komunalni doprinos obračunat će se sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06, 51/06, 30/07, 41/07 i 15/09) ukoliko je postupak za obračun komunalnog doprinosa pokrenut kod Jedinstvenog upravnog odjela prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/ 06, 51/06, 30/07, 41/07 i 15/09).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/03

Ur. broj: 2142-04-01-09-11

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr