SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

49.

Na osnovi članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 0178/04 i 38/09 i 79/09) članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Dobrinj obavljaju na temelju pisanog ugovora te način, uvjeti i postupak povjeravanja obavljanja ovih djelatnosti.

Članak 2.

Na temelju ugovora obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

- održavanje javnih površina,

- uređenje zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta:

- ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom,

- ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom,

- javna rasvjeta,

- dezinsekcija i deratizacija.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti, nakon provedenog postupka javnog natječaja, odnosno trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Dobrinj.

Članak 3.

Općinski načelnik donosi odluku o objavi javnog natječaja.

Članak 4.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na web- stranici Općine Dobrinj.

Javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se zaključuje ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

- tehnička sposobnost i kadrovi za obavljanje djelatnosti,

- poslovni ugled,

- rok važenja ponude,

- isprave koje se prilažu ponudi,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda.

Članak 5.

Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo koje provodi postupak javnog natječaja, a koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog članka Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 6.

Općinsko vijeće donosi Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova i to na temelju slijedećih kriterija:

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za obavljanje poslova: tehnička i kadrovi,

- povoljnost ponude.

Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

Na temelju odluke iz članka 6. ove odluke, sklapa se ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 8.

Ugovori o povjeravanju komunalnih poslova zaključeni prije stupanja na snagu ove odluke vrijede do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima u općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 06, 17/08 i 37/08) koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/03

Ur. broj: 2142-04-01-09-2

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr