SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

48.

Na osnovi članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 0178/04 i 38/09 i 79/09) članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
na temelju koncesije

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Dobrinj obavljaju na temelju koncesije te utvrđuje pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije su:

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih djelatnosti.

Koncesija se može dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Koncesija se može dodijeliti na rok ne dulji od 30 godina.

Članak 3.

Općinski načelnik, prije početka postupka davanja koncesije, imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

Stručno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Stručno povjerenstvo za koncesiju provodi postupak davanja koncesije na način da vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 4.

Općinski načelnik objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije se objavljuje u »Narodnim novinama«, a nakon toga se može objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Dobrinj.

Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.

Članak 5.

Sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

 

2. a) predmet koncesije,

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

d) rok trajanja koncesije,

3. a) rok za predaju ponuda,

b) adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

4. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

5. kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

6. datum otpreme obavijesti,

7. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 6.

Općinsko vijeće donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja se donosi temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude su:

- kvaliteta usluge,

- visina naknade,

- cijena usluge,

- funkcionalne i ekološke osobine,

- tehničko dostignuće,

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovi),

- povoljnost ponude (tehnička i financijska),

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

U obavijesti o namjeri davanja koncesije navode se kriteriji poredani po važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.

Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno drugačije, rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 30 dana.

Članak 7.

Sadržaj odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja:

1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

2. naziv ponuditelja,

3. predmet koncesije,

4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

5. rok trajanja koncesije,

6. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,

7. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

8. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

9. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

10. uputu o pravnom lijeku,

11. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Članak 8.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj dostavlja svakom ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

Članak 9.

Općinski načelnik može potpisati ugovor o koncesiji nakon isteka 15 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju i to ako žalbom nije pokrenut postupak pravne zaštite.

Ako je uložena žalba, ugovor o koncesiji smije se potpisati kada odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna.

Općinski načelnik mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Članak 10.

Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

Članak 11.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke vrijede do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 06, 17/08 i 37/08) koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/03

Ur. broj: 2142-04-01-09-3

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr